ITPP3/443-252/12/MD - Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 4 stycznia 2013 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-252/12/MD Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2012 r. (data wpływu 21 listopada 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem pn.... - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem pn....

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie, nie występują czynności wyszczególnione w art. 5 ust. 1 tej ustawy. W związku z tym nie ma możliwości opodatkowania tych czynności. Parafia nie jest też podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2012 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu organizowanego przez Lokalną Grupę Działania, działanie 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" z zakresu pomocy możliwej do zrealizowania w ramach "Odnowa i rozwój wsi", objętej PROW na lata 2007-2013. Zakres realizacji projektu - prace budowlane związane z wykonaniem oświetlenia przy utwardzonym terenie wokół zabytkowego kościoła. Wartość inwestycji - 27.500 zł brutto. Kwota dofinansowania - 80% wartości inwestycji. Forma dofinansowania - dofinansowanie ma charakter refundacji w wysokości 80% całości poniesionych kosztów kwalifikowanych, wyszczególnionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym stanowiącym element wniosku o dofinansowanie. Termin zakończenia prac - kwiecień 2013 r. Realizacja finansowa - w ramach realizowanych wydatków Parafia zostanie obciążona przez przyszłych wykonawców zadań przedsięwzięcia m.in. fakturami VAT. Płatności realizowane będą ze środków własnych. Wszystkie koszty, jakie zostały zaplanowane do poniesienia przez Beneficjenta pomocy w ramach realizacji projektu opłacone zostaną w kwotach netto wraz z kwotami VAT.

Do rozliczenia przyszłego dofinansowania operacji w ramach środków Lokalnej Grupy Działania, działanie 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" z zakresu pomocy możliwej do zrealizowania w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętej PROW na lata 2007-2013 - niezbędne jest uzyskanie indywidualnej interpretacji, celem zaliczenia VAT do kosztów kwalifikowanych projektu, a w konsekwencji uzyskania refundacji poniesionych kosztów w przypadku dofinansowania operacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do projektu - realizowanego w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" z zakresu pomocy możliwej do zrealizowania w ramach "Odnowa i rozwój wsi", objętej PROW na lata 2007-2013 - istnieje możliwość odzyskania przez Parafię całości lub części podatku naliczonego, stanowiącego koszt poniesienia faktycznych wydatków (wydatków brutto) przedstawionych do rozliczenia, jako koszt kwalifikowany do refundacji.

Zdaniem Parafii, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez wykonawców i sprzedawców towarów i usług, gdyż w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji projektu, Parafia nie wykonuje i nie będzie wykonywać czynności opodatkowanych związanych z tym projektem, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej ustawa - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a ww. artykułu wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy również zauważyć, iż w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr, 73 poz. 392 z późn. zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie jest również podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2012 r. Parafia złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu organizowanego przez Lokalną Grupę Działania. Projekt obejmuje prace budowlane związane z wykonaniem oświetlenia przy utwardzonym terenie wokół zabytkowego kościoła. W ramach realizowanych wydatków Parafia zostanie "obciążona" przez przyszłych wykonawców m.in. fakturami VAT. Płatności realizowane będą ze środków własnych. W trakcie, jak i po zakończeniu realizacji projektu, Parafia nie wykonuje i nie będzie wykonywać czynności opodatkowanych związanych z tym projektem.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie jest spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, skoro towary i usługi nabywane w ramach projektu realizowanego przez Parafię nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji Parafia nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. zadania. Parafia nie będzie miała również możliwości uzyskania zwrotu tego podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r., gdyż środki wskazane we wnioski, nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

Końcowo wskazać należy, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl