ITPP3/443-20/07/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 listopada 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-20/07/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2007 r. (data wpływu 10 września 2007 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku z tytułu świadczenia usług związanych z odbiorem i wywozem odpadów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Firma zajmuje się wyłącznie odbiorem i wywozem odpadów poubojowych z ubojni do zakładów utylizacyjnych. Urząd Statystyczny w Łodzi w piśmie z dnia 24 sierpnia 2007 r. przedmiotową działalność zakwalifikował do PKWiU 90.02.1 jako usługi w zakresie gromadzenia i wywozu odpadów lub PKWiU 90.00.2 jako usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania śmieci i odpadków.

W związku z powyższym wnioskodawca zadał następujące pytanie:

1.

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do usług związanych z odbiorem i wywozem odpadów poubojowych.

Zdaniem wnioskodawcy świadczenie ww. usług powinno być opodatkowane stawką podatku w wysokości 7%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z przewozem odpadów. Przedmiotowa działalność polega na odbiorze odpadów z ubojni i przewożeniu ich do zakładów utylizacyjnych. Wnioskodawca wystąpił do Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, o dokonanie klasyfikacji statystycznej zgodnie z nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wskazanej powyżej działalności gospodarczej. Urząd Statystyczny pismem z dnia 24 sierpnia 2007 r. wyraził opinię, że wymienione wyżej usługi mieszczą się w grupowaniu: 90.02.1 jako usługi w zakresie gromadzenia i wywozu odpadów lub PKWiU 90.00.2 jako usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania śmieci i odpadków.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 3 ww. ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.) do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, o której mowa w § 3 tego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

Stosownie do poz. 153 załącznika nr 3 do ww. ustawy, "Wykaz towarów i usług", opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 7% podlegają usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 90.0.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że stawka podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia przedmiotowych usług uzależniona jest od klasyfikacji danej usługi bądź towaru do odpowiedniego grupowania w świetle norm statystycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

W oparciu o klasyfikację statystyczną usług podaną przez wnioskodawcę oraz analizę przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, iż w stosunku do świadczonych przez niego usług, zastosowanie będzie miał zapis art. 41 ust. 2 cyt. ustawy w związku z poz. 153 załącznika nr 3 do niniejszej ustawy.

Powyższe oznacza, iż wnioskodawca świadczący usługi sklasyfikowane w grupowaniach PKWiU 90.02.1 i PKWiU 90.00.2 będzie w przypadku ich wykonania obowiązany do zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl