Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 kwietnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443-1C/08/AO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2007 r. (data wpływu 2 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami dotyczącymi realizowanego projektu p.n. "Zakup elementów systemu łączności radiowej"- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2008 r. Zakład złożył ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wykonaniem projektu polegającego na zakupie systemu łączności radiowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zakład jest czynnym podatnikiem VAT. W 2005 r. sprzedaż opodatkowana stanowiła 12% sprzedaży ogółem. ZOZ zrealizował w 2005 r.. projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

ZOZ zrealizował projekt Nr Z/2.20/I/1.3.2/200/04 p.n. "Zakup elementów systemu łączności radiowej". W ramach projektu zakupiono 13 radiotelefonów stacjonarnych, 28 noszonych i 30 przewoźnych oraz 9 stacji retransmisyjnych, które zapewniły dobrą łączność na całym obszarze zabezpieczanym przez ZOZ. Ponadto, zakupiono niezbędne oprogramowanie do wspomagania decyzji dyspozytorów centrum powiadamiana ratunkowego.

Dzięki powyższym rozwiązaniom wzrosła jakość świadczonych usług oraz poprawiła się szybkość dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do pacjenta.

W uzupełnieniu wniosku, pismem z dnia 27 marca 2007 r. Wnioskodawca wskazał, iż ZOZ nie może odliczyć naliczonego podatku VAT, ponieważ projekt realizowany jest na rzecz usług zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz poz. 9 załącznika nr 4 wykazu usług zwolnionych z podatku.

Ponadto wskazał, że w skład sprzedaży zwolnionej wchodzą usługi medyczne, natomiast do sprzedaży opodatkowanej zaliczają się usługi działalności pomocniczej takiej jak: usługi napraw samochodów, diagnostyka samochodowa, usługi myjni samochodowej, sklep części samochodowych, sprzedaż paliwa i wynajmu pomieszczeń.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Zakład mógł odliczyć w całości lub części podatku VAT od zrealizowanego projektu.

Zdaniem wnioskodawcy, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

ZOZ nie odliczył podatku VAT od dokonanych zakupów w ramach projektu, uznając go za koszt kwalifikowany.

W uzupełnieniu wniosku Zakład zajął stanowisko, iż nie przysługuje mu prawo do odliczeń podatku VAT, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z uwagi na to, iż realizowany projekt nie będzie służył czynnościom opodatkowanym, gdyż są one związane wyłącznie z realizacją działań podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o VAT. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W myśl postanowień art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku od towarów i usług, usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W przedmiotowym załączniku w poz. 9 wskazano usługi o symbolu PKWiU ex 85 - "Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2)".

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, gdyż służył będzie on wyłącznie czynnościom zwolnionym od podatku od towarów i usług.

Ponadto zauważyć należy, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl