Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 kwietnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443-1A/08/AO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2007 r. (data wpływu 2 stycznia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 marca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami dotyczącymi realizowanego projektu p.n. "Zakup 5 nowoczesnych ambulansów w tym noworodkowego"- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2008 r. Zakład złożył ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wykonaniem projektu polegającego na zakupie karetek reanimacyjnych wraz z podstawowym wyposażeniem.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zakład jest czynnym podatnikiem VAT. W 2005 r. sprzedaż opodatkowana stanowiła 12% sprzedaży ogółem. ZOZ zrealizował w 2005 r. projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

ZOZ zrealizował projekt Nr Z/2.20/I/1.3.2/198/04 p.n. "Zakup 5 nowoczesnych ambulansów w tym noworodkowego". W ramach projektu zakupiono 4 karetki reanimacyjne wraz z podstawowym wyposażeniem tj. noszami głównymi marki STRYKER, krzesełkiem kardiologicznym, noszami podbierającymi, deską ortopedyczną oraz ssakiem elektrycznym. Zakupiono również karetkę N (reanimacyjną dziecięcą) wraz z inkubatorem transportowym oraz transporterem do inkubatorów.

W uzupełnieniu wniosku, pismem z dnia 27 marca 2007 r. Wnioskodawca wskazał, iż ZOZ nie może odliczyć naliczonego podatku VAT, ponieważ projekt realizowany jest na rzecz usług zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz poz. 9 załącznika nr 4 wykazu usług zwolnionych z podatku.

Ponadto wskazał, że w skład sprzedaży zwolnionej wchodzą usługi medyczne, natomiast do sprzedaży opodatkowanej zaliczają się usługi działalności pomocniczej takiej jak: usługi napraw samochodów, diagnostyka samochodowa, usługi myjni samochodowej, sklep części samochodowych, sprzedaż paliwa i wynajmu pomieszczeń.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Zakład mógł odliczyć w całości lub części podatku VAT od zrealizowanego projektu.

Zdaniem wnioskodawcy, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

ZOZ nie odliczył podatku VAT od dokonanych zakupów w ramach projektu, uznając go za koszt kwalifikowany.

W uzupełnieniu wniosku Zakład zajął stanowisko, iż nie przysługuje mu prawo do odliczeń podatku VAT, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z uwagi na to, iż realizowany projekt nie będzie służył czynnościom opodatkowanym, gdyż są one związane wyłącznie z realizacją działań podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o VAT. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W myśl postanowień art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku od towarów i usług, usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W przedmiotowym załączniku w poz. 9 wskazano usługi o symbolu PKWiU ex 85 - "Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2)".

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, gdyż służył będzie on wyłącznie czynnościom zwolnionym od podatku od towarów i usług.

Ponadto zauważyć należy, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl