Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 września 2011 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443-190/11/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2011 r. (data wpływu 12 sierpnia 2011 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku w związku z realizacją projektu pod nazwą "Roboty remontowo-konserwatorskie kościoła" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2011 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku w związku z realizacją projektu pod nazwą "Roboty remontowo-konserwatorskie kościoła".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Parafia w ramach umowy o przyznanie pomocy, działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 wykonała projekt inwestycyjny pod nazwą "Roboty remontowo-konserwatorskie kościoła". Prace w ramach wskazanego projektu zostały zakończone. Wykonawcy zadania inwestycyjnego wystawili fakturę na kwotę 71555,71 zł, w tym 13380,34 zł podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, zgodnie z zapisami "Umowy dofinansowania projektu", Parafia zapłaciła wykonawcy kwotę wraz z podatkiem. Po zakończeniu remontu kościół jest nieodpłatnie użytkowany przez okolicznych mieszkańców oraz przez turystów.

Wnioskodawca wskazuje ponadto, iż środki przekazane w ramach opisanej umowy nie stanowią bezzwrotnej pomocy zagranicznej określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy, w związku z realizacją opisanego projektu, Parafii przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego lub możliwość zwrotu podatku od towarów i usług.

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Zainteresowanego, w związku z realizacją opisanego projektu, Parafii nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), a ponadto Wnioskodawca nie może uzyskać zwrotu podatku w oparciu o wskazane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z kolei, z treści złożonego wniosku wynika, że Parafia zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą "Roboty remontowo-konserwatorskie kościoła". Wskazany projekt realizowano w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. Wnioskodawca wskazuje przy tym, iż po zakończeniu remontu kościół jest nieodpłatnie użytkowany przez okolicznych mieszkańców oraz przez turystów.

Wnioskodawca dodaje także, że otrzymane dofinansowanie nie pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Należy w tym miejscu wskazać, iż powyższa kwestia została obecnie uregulowana w przepisach § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu. W opisanej sytuacji Wnioskodawcy nie przysługuje także zwrot podatku, gdyż dofinansowanie na realizację opisanego projektu nie stanowi środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej zdefiniowanych w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 89-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl