Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 26 września 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443-188/08/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2008 r. (data wpływu 25 sierpnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 września 2008 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizowanym projektem pod nazwą "Budowa boisk, placu rekreacyjnego remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w P." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2008 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizowanym projektem pod nazwą "Budowa boisk, placu rekreacyjnego remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w P.".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina ubiega się o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. "Budowa boisk, placu rekreacyjnego remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w P.". W ramach ww. zadania Gmina utworzy boisko wielofunkcyjne, placyk do koszykówki, wyposażenie placu zabaw, ogrodzenie terenu oraz wyremontuje i wyposaży świetlicę wiejską. Wnioskodawca dodał, iż na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury, kultury fizycznej o znaczeniu lokalnym należy do zadań własnych gminy. Gmina poprzez przeprowadzenie tej inwestycji będzie nabywcą towarów i usług lecz nie uzyska przychodów z tytułu sprzedaży opodatkowanej, ponieważ takiej działalności nie prowadzi. Ponadto Urząd stwierdził, iż wydatki nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 2 przytoczonej ustawy. Gmina wykona zadanie użyteczności publicznej i będzie końcowym beneficjentem, w związku z tym podatek VAT będzie stanowił koszt przy realizacji ww. projektu. Ponadto Urząd w piśmie 12 września 2008 r. dodał, iż do ewentualnego zwrotu podatku naliczonego nie mają zastosowania przepisy rozdziału 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), ponieważ otrzymane dofinansowanie nie stanowi bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 6 ust. 3 i 4 powołanego rozporządzenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przy realizacji wymienionego projektu posiadamy możliwość odzyskania podatku od towarów i usług.

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Urzędu, Gmina nie posiada możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, gdyż w związku z realizacją opisanego we wniosku zadania nie będzie prowadziła działalności opodatkowanej. Wobec powyższego Wnioskodawca wskazał, iż nie posiada prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Ponadto zwrot podatku VAT nie będzie mógł nastąpić w oparciu o przepisy ww. rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl