Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 sierpnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443-172/08/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2008 r. (data wpływu 15 lipca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 sierpnia 2008 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku z tytułu realizacji projektu "Likwidacja barier architektonicznych i przebudowa w SP ZOZ w K." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2008 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku z tytułu realizowanego projektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe).

Gmina w 2006 r. realizowała projekt "Likwidacja barier architektonicznych i przebudowa SP ZOZ w K.". W wyniku realizacji projektu powstała platforma dźwigowa dla osób niepełnosprawnych, przebudowa istniejącego węzła sanitarnego, montaż kraty stalowej, wymiana płytek posadzkowych w gabinecie ginekologicznym, malowanie ścian oraz zapewnienie właściwej wentylacji w gabinecie lekarskim "K". Koszty inwestycji dofinansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Właścicielem budynku jest Gmina, a użytkownikiem jest kilka placówek gminnych, m.in. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ośrodek, oddział "0" Zespołu Szkół w K., Gminne Centrum Informacji. Główne gabinety lekarskie, zabiegowe, a także pomieszczenia Ośrodka znajdują się na pierwszym piętrze i ich pacjenci oraz podopieczni niepełnosprawni korzystają z nowo powstałej inwestycji. Zarządcą projektu jest gmina, która pokrywa z budżetu koszty związane z użytkowaniem platformy. Gmina nie zawarła umów cywilnoprawnych z innymi podmiotami na najem lub użyczenie oraz nie pobiera opłat od osób korzystających z platformy. Gmina jest organem władzy publicznej na którą nałożono zadania. Wg ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności spraw ochrony zdrowia, pomocy publicznej i z realizacji tych zadań gmina nie uzyskuje dochodów. Rozliczając inwestycje gmina nie odliczyła jak również nie otrzymała zwrotu podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją ww. inwestycji. W związku z powyższym Gmina prosi o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W uzupełnieniu wniosku, Gmina wskazała również, iż nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT na podstawie zasad określonych w rozdziale 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) oraz zrealizowany projekt w całości służy i w przyszłości będzie służył do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gmina posiada prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacja opisanego we wniosku projektu.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem wnioskodawcy, Gmina jest organem władzy publicznej na którą nałożono zadania. Na podstawie art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do zakresu działania gminy należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w szczególności zadania obejmujące sprawy ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Realizując te zadania w myśl art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa do realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Gmina na dzień dzisiejszy jak również w przyszłości nie zamierza wynajmować lub oddać w odpłatne użyczenie przedmiotu sprawy. Gmina dodała, iż również na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Biorąc powyższe pod uwagę Wnioskodawca uważa, iż nie przysługiwało jak również w przyszłości nie będzie nam przysługiwało prawo odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl