Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 września 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443-170c/08/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2008 r. (data wpływu 14 lipca 2008 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie momentu wystawienia i otrzymania faktury w formie elektronicznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu wystawienia i otrzymania faktury w formie elektronicznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka wraz ze swoim kontrahentem zamierzają dokumentować swoje wzajemne transakcje fakturami elektronicznymi. Spółki korzystają ze wspólnego systemu wymiany danych elektronicznych In Touch SAP dostarczonego przez jednego operatora. Faktura wystawiona przez jeden podmiot jest w tym samym momencie widoczna w systemie drugiego podmiotu. Faktury będą przechowywane na serwerach znajdujących się w Niemczech. Spółki są w posiadaniu oświadczenia wydanego przez operatora systemu fakturowania In Touch SAP, w którym stwierdzono, że zaimplementowany w Spółkach system spełnia zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 19 października 1994 r. nr 1994/820/WE odnoszącego się do aspektów prawnych elektronicznej wymiany danych i zakłada stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktur oraz integralność zawartych w nich danych.

Wnioskodawca wskazał we wniosku jako przedmiot interpretacji prawa podatkowego przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Który moment należy uznać za moment wystawienia i otrzymania faktury.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Spółki, jeżeli dostawa lub towaru lub wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą, to zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od daty wydania towaru lub wykonania usługi. W polskich przepisach brak jest odrębnych regulacji dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego dla faktur elektronicznych. W przedmiotowej sytuacji, w momencie kompletnego zaksięgowania przez dostawcę faktura automatycznie jest dostępna do wglądu przez odbiorcę. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż momentem wystawienia faktury będzie moment ostatecznej rejestracji (moment kompletnego wprowadzenia do systemu, czasowo tożsamy z wybraniem opcji "tworzenia") faktury elektronicznej. Powyższy pogląd przedstawiony przez Spółkę znajduje odzwierciedlenie w stanowisku, jakie zajął organ podatkowy w postanowieniu 1472/RPP1/443-726/06/SAPI. Jednocześnie Spółka stoi na stanowisku, iż moment otrzymania faktury przez odbiorcę będzie, co do zasady identyczny z momentem wystawienia faktury, ponieważ wystawiona faktura jest natychmiastowo dostępna w systemie odbiorcy na jego urządzeniach informatycznych. Zdaniem Jednostki, otrzymanie faktury jest, zatem taką sytuacją, w której odbiorca faktury ma z dokumentem kontakt tego rodzaju, że może się w dowolnym momencie zapoznać z jego treścią. Podobne stanowisko w analogicznej sprawie wyraził organ podatkowy w postanowieniu o sygn. akt 1472/RPP1/443-683/05/AM. Spółka podsumowując, swoje stanowisko stwierdza, iż:

momentem wystawienia faktury będzie moment ostatecznej akceptacji wystawianej faktury VAT, natomiast momentem otrzymania faktury będzie moment pojawienia się faktury w systemie odbiorcy, a w ramach systemu In Touch wystawienie faktury przez wystawcę jest zbieżne z otrzymaniem faktury przez odbiorcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z tym przepisem art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Regulacje dotyczące szczegółowych zasad wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.) zwane rozporządzeniem w sprawie faktur.

W myśl § 13 wymienionego rozporządzenia fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 14, 15 i 15a. Przy czym faktury dokumentujące sprzedaż dla której ustawodawca określił szczególny moment powstania obowiązku podatkowego (art. 19 ust. 10 i ust. 13 pkt 1-5 i 7-11 ww. ustawy) nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego (§ 15 ust. 3 cyt. rozporządzenia). Zaś w przypadku gdy podatnik określa w fakturze, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3, wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Zatem z cytowanych przepisów wynika najpóźniejszy termin, w którym podatnik ma obowiązek wystawienia faktury stwierdzającej dokonanie sprzedaży.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy stwierdzić należy, że ustawodawca nie określił w sposób odmienny momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku udokumentowania transakcji fakturami elektronicznymi. Nie określił również pojęć momentu wystawienia i otrzymania faktury elektronicznej. Należy zatem stwierdzić - z uwagi, iż pojęcia te wiążą się z czynnościami faktycznymi, a nie prawnymi - że to Wnioskodawca posiada wiedzę w jakim momencie wystawił dokument.

Tak więc można przyjąć, jak wskazała we wniosku Spółka, że moment wystawienia faktury w formie elektronicznej, czyli sporządzenie dokumentu przez Wnioskodawcę, zbiegnie się z racji funkcjonalności systemu usługodawcy z jej odbiorem. Zatem momentem otrzymania faktury przez kontrahenta będzie moment, w którym faktura elektroniczna będzie dostępna dla odbiorcy na używanych przez niego urządzeniach informatycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl