Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443-166/13/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2013 r. (data wpływu 8 kwietnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 czerwca 2013 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej pn. "D..."- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2013 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 14 czerwca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej pn. "D.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Kółko realizuje projekt, który opiera się na zagospodarowaniu terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez:

* wykonanie ogrodzenia, które zapewni bezpieczeństwo podczas realizowanych inicjatyw oraz poprawi estetykę miejscowości;

* nasadzenie drzewek i krzewów, które poprawią estetykę miejscowości B., a także pięknie wypełnią plac rekreacyjno - wypoczynkowy;

* zakup grilla, który będzie wykorzystywany podczas licznych imprez.

W ramach projektu zaplanowano również organizację imprezy na świeżym powietrzu, o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne. W ramach imprezy zaplanowano poniesienie kosztu związanego z oprawą muzyczną oraz zakup niezbędnych artykułów do przygotowania poczęstunku w formie grilla.

Promocja projektu będzie realizowana poprzez zamieszczenie plakatów na terenie wsi i okolic. Kółko na przestrzeni kilku lat realizowało lub uczestniczyło w wielu projektach, tj. "Program Odnowy Wsi", "E - alternatywne przedszkola w powiecie....". W kosztach projektu ujęty jest wydatek związany z zatrudnieniem księgowej na cały okres trwania projektu, która zarządzać będzie budżetem i poprowadzi dokumentację księgową związaną z projektem.

Podjęta inicjatywa stworzy mieszkańcom B. warunki do wypoczynku, rekreacji, integracji i aktywnego spędzania wolnego czasu, a także zachęci ich do działania i podejmowania podobnych inicjatyw w przyszłości. Najpierw wspólna praca, a potem jej efekt, czyli zagospodarowanie placu, umożliwi mieszkańcom B. wspólne spędzanie czasu wolnego w rodzinie oraz w ramach lokalnej społeczności. Przystosowanie placu będzie idealnym bodźcem do aktywnego wypoczynku mieszkańców, a dobry przykład ww. imprezy może stać się początkiem nowej tradycji lokalnej społeczności.

Planowana impreza jest elementem niezbędnym, gdyż będzie zwieńczeniem pracy nad zagospodarowaniem placu oraz pierwszą okazją do integracji i wspólnej zabawy na terenie placu. Zakresy są ze sobą powiązane w ten sposób, iż impreza inauguruje plac i jest "jego pierwszą okazją" do użytkowania oraz wskazuje na takie wartości jak integracja, a plac stanowi uzupełnienie imprezy, gdyż jest działaniem, które zostanie podczas niej zwieńczone. Oba zakresy są ścisłe związane z integracją mieszkańców, z poszerzaniem wiedzy oraz aktywizacją we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju wsi. Wymienione działania są spójne z przedmiotowym działaniem Kółka, które nie otrzyma z tytułu realizacji projektów żadnych profitów, nie będzie prowadzona sprzedaż podczas festynu. Pozyskane w ramach pomocy środki nie będą środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Realizacja wydarzenia jest w toku planowania - projekt zrealizowany zostanie w najbliższych miesiącach.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Kółko ma prawo do odzyskania VAT naliczonego, związanego z ww. zakupami w ramach realizacji zadania w ramach osi 4 Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów".

Wnioskodawca wskazując, że nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz że realizacja projektu pn. "D..." - zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z organizacją imprezy integracyjnej we wsi B. objętego PROW nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną, uważa że nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, określonego na fakturach zakupu materiałów i usług z tytułu poniesionych kosztów związanych z tym zadaniem.

Według Wnioskodawcy, nie przysługuje Jemu prawo do odliczenia podatku na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarowi usług. Wnioskodawca podkreśla, że dokonane zakupy nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną i nie ma możliwości odzyskania podatku, gdyż pozyskane środki nie będą środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4 (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20, o czym stanowi art. 88 ust. 4 ustawy.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W treści rozdziału 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 247 z późn. zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów prawa, stwierdzić należy, że przy założeniu, iż dokonane zakupy nie posłużą wykonywaniu czynności opodatkowanych (na co wskazuje treść wniosku), w świetle powołanego art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawcy, jako niezarejestrowanemu podatnikowi VAT, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawcy nie przysługuje także prawo do otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki otrzymane na jego realizację nie są środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl