ITPP3/443-1603/14/KT

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 12 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-1603/14/KT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Fundacja jest organizacją pozarządową, która aktualnie figuruje w ewidencji podatników VAT zwolnionych od podatku od towarów i usług. Dotychczas Fundacja nie dokonała żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Realizuje operację pn. "O." z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007#8722;2013, na podstawie umowy zawartej w dniu 9 października 2014 r. z Samorządem Województwa. Jako podatnik zwolniony od podatku od towarowi usług, Fundacja w budżecie przedmiotowego programu wykazała podatek od towarów i usług w kosztach "kwalifikowalnych".

Wydatki obejmują:

* usługę wykonania przyłącza do sieci Elektroenergetycznej #8722; linia napowietrzna;

* usługę przeprowadzenia instalacji elektrycznej oraz montaż 3 rozdzielnic i układów zasilania;

* usługę wykonania i montażu drzwi wejściowych drewnianych, o wym. 100x210 cm wraz z drewnianym daszkiem pokrytym blachodachówką z orynnowaniem;

* usługę wykonania podjazdu o dł. 400 cm i szer. 150 cm dla osób niepełnosprawnych, wyłożonego polbrukiem z metalowymi obustronnymi barierkami oraz schodów betonowych o wym. 239x235,2 cm, stopnie o wys. 14 cm każdy, wyłożonych płytkami;

* nabycie biurka 115-56 cm;

* nabycie fotela obrotowego;

* nabycie regału;

* nabycie lampy;

* nabycie komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem;

* nabycie urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka-skaner-kserokopiarka);

* nabycie projektora;

* nabycie przenośnego systemu wzmacniającego (głośnik+mikrofon);

* nabycie okna PCV 100x168 cm wraz z parapetem wewnętrznym;

* nabycie wertikala o wym. 165x200 cm z montażem;

* wykonanie makiety historycznej namalowanej w formie obrazu 150xl00 cm, obrazującej Wieś M.;

* nabycie farby malarskiej emulsyjnej;

* wykonanie drewnianej stylizowanej tablicy informacyjnej z nazwą "O." o wym. 100x50cm do powieszenia na zewnątrz budynku;

* nabycie ekranu przenośnego na trójnogu 200x200 cm.

Realizowana w ramach ww. operacji inwestycja nie jest związana z uzyskaniem przychodu, ani osiągnięciem z niej zysku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionych okolicznościach sprawy Fundacja ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zdaniem Wnioskodawcy, jako podatnik VAT zwolniony od podatku od towarów i usług, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ww. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Według art. 113 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że Fundacji nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowej operacji, skoro - jak wskazała we wniosku - jest zarejestrowanym podatnikiem VAT zwolnionym, a dokonane zakupy towarów i usług nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług (inwestycja nie generuje przychodu).

Końcowo należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie odnosi się do kwestii możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl