ITPP3/443-150/11/ZG - Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z projektem.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 5 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-150/11/ZG Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z projektem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2011 r. (data wpływu 16 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej...".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną Powiatu funkcjonującą jako Samorządowa Jednostka Budżetowa na podstawie statutu nadanego przez Radę Powiatu. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest transport, gospodarka magazynowa, łączność w tym działalnością podstawową jest działalność wspomagająca transport lądowy. Jednostka wykonuje zadania w zakresie administrowania, planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych określonych w ustawach szczególnych w ustawach szczególnych oraz aktach wydanych w celu wykonywania tych ustaw, a w szczególności:

* ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. O samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

* ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

Wnioskodawca ubiega się o środki unijne związane z realizacją projektu pt. "Przebudowa drogi powiatowej..." - współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 5 - Infrastruktura Transportowa Regionalna i Lokalna, działanie 5.1 - Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Transportowej warunkującej rozwój regionalny, poddziałanie 5.16 - Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny - Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zgodnie z umową z dnia 25 lutego 2010 r., beneficjentem tego zadania jest Powiat lecz nabywcą faktur za wykonane usługi dotyczące przebudowy ww. drogi jest Wnioskodawca, będący jednostką realizującą projekt. Powyższe prace stanowią koszty kwalifikowalne. Do tych kosztów zalicza się także podatek od towarów i usług. Przebudowany odcinek ww. drogi został udostępniony do korzystania przez użytkowników dróg. Efekty tego projektu nie będą więc wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Po zakończeniu inwestycji jednostka nie będzie czerpała żadnych korzyści, nie będzie pobierała żadnych opłat.

Wnioskodawca wskazuje, iż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT składającym deklaracje VAT-7.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją wskazanego wyżej zadania.

Zdaniem Wnioskodawcy, nabyte towary i usługi w związku z realizacją przebudowy drogi powiatowej, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w związku z czym w opisanej sytuacji, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją wskazanego zadania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy zwolnieni podmiotowo od podatku lub realizujący jedynie czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca realizuje projekt polegający na przebudowie drogi powiatowej. Po zakończeniu inwestycji Wnioskodawca nie będzie pobierał opłat od użytkowników przebudowanej drogi, w związku z czym w oparciu o zrealizowaną inwestycję nie będą wykonywane czynności opodatkowane podatkiem VAT.

Mając na uwadze treść wniosku oraz powołane przepisy uznać należy, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji, ponieważ projekt nie będzie miał związku z czynnościami opodatkowanymi, a zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl