Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 sierpnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443-144/08/AO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 26 maja 2008 r.), uzupełnione pismem z dnia 9 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od realizowanego projektu o nazwie "Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne w Powiecie, W. i K. poprzez organizację kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych w ramach jarmarku rybnego p.t. Rynek Pełen Ryb oraz kampanię promocyjną w mediach" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2008 r. Powiat złożył wniosek, uzupełniony pismem z dnia 9 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od realizowanego projektu "Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne w Powiecie, W. i K. poprzez organizację kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych w ramach jarmarku rybnego p.t. Rynek Pełen Ryb oraz kampanię promocyjna w mediach".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiat w dniu 8 kwietnia 2008 r. zawarł umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Dofinansowanie pochodzi ze środków z Unii Europejskiej oraz z funduszu krajowego.

W piśmie z dnia 19 maja 2008 r. Wnioskodawca wskazał, iż środki otrzymane na dofinansowanie projektu nie są środkami, o których mowa w rozdziale 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

Pismem z dnia 9 czerwca 2008 r. Powiat uzupełnił wniosek i wskazał, że kampania promocyjna będzie polegała na:

1.

organizacji imprez plenerowych;

2.

występach artystycznych;

3.

pokazie kulinarnym z degustacją;

4.

cateringu rybnym dla odwiedzających;

5.

rozpowszechnianiu ulotek promocyjnych;

6.

kampanii medialnej w radio lokalnym.

Ponadto stwierdzono, iż kampania będzie przeprowadzona nieodpłatnie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Powiat ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług związanego z przedmiotowym projektem.

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na brak związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną Powiat nie ma możliwości odzyskania podatku w jakikolwiek sposób.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl