Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 kwietnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443-13/08/AO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2008 r. (data wpływu 24 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obrotu alkoholem etylowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obrotu alkoholem etylowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka posiada decyzję w sprawie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w zakresie produkcji alkoholu etylowego. W przyszłości Wnioskodawca zamierza wprowadzić do składu podatkowego działalność, polegającą na magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych i obrót tymi wyrobami w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, wyprodukowanymi przez inny podmiot.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka posiadająca zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego obejmującego produkcję alkoholu etylowego, może również w tym zakresie nabywać w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, alkohol etylowy wyprodukowany przez inny podmiot i następnie niedokonując żadnych czynności produkcyjnych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym wydawać go w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do innych podmiotów - składów podatkowych, bez względu na wartość rocznego obrotu wszystkimi wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi.

Zdaniem Wnioskodawcy, z analizy przepisów ustawy o podatku akcyzowym wynika, że Spółka może nabywać w procedurze zawieszenia poboru akcyzy alkohol etylowy wyprodukowany przez inny podmiot i następnie w tej procedurze, pewną jego ilość przeznaczyć do produkcji w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a część nieprzetworzoną (nie przeznaczoną do produkcji w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym) przeznaczyć do wydania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do składów podatkowych innych podmiotów.

W ocenie Wnioskodawcy, do uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego magazynowego są zobowiązane podmioty prowadzące wyłącznie działalność polegającą na obrocie wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyprodukowanymi przez inny podmiot, w których nie dokonuje się produkcji czy przetwarzania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż podatnik ma zamiar dokonywać obrotu wyrobami akcyzowymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, bez ich przerobu. Działanie to wiąże się z przyjęciem i magazynowaniem tych wyrobów.

Stosownie do postanowień art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (w tym alkoholu etylowego art. 67 tej ustawy) może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Oprócz produkcji, w składzie podatkowym może być prowadzona także działalność polegająca na przetwarzaniu, magazynowaniu, przyjmowaniu i wysyłce wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy, zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi, który spełnia łącznie określone w tym przepisie warunki.

Przepisy ustawy o podatku akcyzowym rozróżniają dwa podstawowe typy składów podatkowych: tzw. skład podatkowy "producencki" i "magazynowy".

Skład podatkowy "producencki" jest miejscem, w którym podmiot prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, przetwarzaniu lub magazynowaniu (art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy).

Drugim typem składu podatkowego jest tzw. skład podatkowy "magazynowy - usługowy", służący do prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wyprodukowanych lub przetworzonych przez inny podmiot (art. 31 ust. 2 ustawy). Aby otrzymać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego magazynowego, podmiot obok warunków określonych w art. 31 ust. 1, winien spełniać dodatkowo warunki wymienione w ust. 2 pkt 1-3 tego artykułu, które zostały szczegółowo określone w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 35, poz. 312 z późn. zm.).

Powyższe przepisy nie wykluczają możliwości magazynowania przez podmiot prowadzący tzw. produkcyjny skład podatkowy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zharmonizowanych należących bądź wyprodukowanych przez inny podmiot. Dla niniejszej działalności prowadzący "producencki skład podatkowy" nie jest zobligowany do spełnienia dodatkowych warunków zawartych w art. 31 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym oraz w § 13 cytowanego rozporządzenia, gdyż warunki te, jak wyżej wskazano, dotyczą wyłącznie składu typu magazynowego.

Reasumując, Spółka prowadząc działalność gospodarczą w składzie podatkowym w zakresie produkcji alkoholu etylowego, będzie mogła dokonać sprzedaży alkoholu etylowego wyprodukowanego przez inny podmiot, bez jego przetworzenia w ramach zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego typu producenckiego. Jednakże, wydane zezwolenie winno zawierać zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, rodzaj działalności prowadzonej w składzie podatkowym, która w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie polegała zarówno na produkcji jak i magazynowaniu.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, wyczerpujący opis stanu faktycznego winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, jak również z pism uzupełniających stan faktyczny, nie zaś z załączonych do niego dokumentów, w związku z czym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie czternaście dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl