ITPP3/443-116/07/AO

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 24 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-116/07/AO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2007 r. (data wpływu 14 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami dotyczącymi realizowanego zadania inwestycyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2007 r. Miasto złożyło ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wykonaniem inwestycji polegającej na rewitalizacji zabytków.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Projekt Z/2.20/III/3.3.1/3/06 "Rewitalizacja Zabytkowych Kamienic w Śródmieściu S. - Etap III kamienice przy ul. K.", realizowany jest w latach 2007-2008 przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Przedmiotem projektu jest gruntowny remont i modernizacja jednej z kamienic wraz z dwoma oficynami będących własnością Miasta S. (jednostki samorządu terytorialnego). Beneficjentem pomocy ze środków Unii Europejskiej przyznanej w ramach umowy o dofinansowanie ww. projektu jest Miasto S., będące zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, które jest również stroną umowy z wykonawcą. Koszty związane z realizacją przedmiotowego projektu, które zostaną przedłożone następnie do refundacji Instytucji Pośredniczącej, są ponoszone bezpośrednio z budżetu Miasta w kwotach brutto. Miasto uzyska więc refundację naliczonego podatku VAT.

Bieżącym administrowaniem i utrzymaniem przedmiotowego budynku, który stanowi składnik mienia komunalnego, od 1 czerwca 1991 r. zajmuje się "Z" w S. (zakład budżetowy Miasta) działający na podstawie Statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej w S. z dnia 29 kwietnia 1996 r.. Podmiot ten wynajmuje i będzie wynajmował lokale użytkowe i mieszkalne znajdujące się w przedmiotowej kamienicy i uzyska z tego tytułu przychody, które następnie przeznaczone zostaną na finansowanie bieżącej działalności. "Z" jest odrębnym od Miasta S. podatnikiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Miasto jako beneficjent środków pomocowych z Unii Europejskiej ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części od wydatków związanych z wykonaniem przedmiotowego projektu.

Zdaniem wnioskodawcy, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższej normy prawnej wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w przypadku, gdy dokonywane zakupy maja ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć można zatem podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, następstwem których jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). W przypadku ww. projektu brak jest związku pomiędzy zakupionymi robotami budowlanymi oraz wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, gdyż wykonuje je dwóch odrębnych podatników VAT.

Z uwagi na powyższe, Miasto w ramach przedmiotowego projektu, nie miało i nie ma możliwości obniżenia, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl