Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 czerwca 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443-109/08/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zainteresowanego przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego VAT z tytułu realizowanego projektu w ramach ZPORR - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2008 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego VAT z tytułu realizowanego projektu w ramach ZPORR.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Klasztor realizuje projekt współfinansowany ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pt. "Pierwszy etap odrestaurowania części zabytkowych pomieszczeń klasztornych na potrzeby Akademii (centrum konferencyjno-szkoleniowo-kulturowe) - "D" (część noclegowa)". Numer Projektu: Z/2.20/III/3.1/235/05, numer umowy: (...). W jego ramach remontowane są zdewastowane pomieszczenia zabytkowego klasztoru oraz zakupywane wyposażenie niezbędne do funkcjonowania "D". 85% kosztów tej inwestycji stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (koszty kwalifikowane projektu stanowi także podatek VAT). Klasztor jest kościelną osobą prawną. Nie prowadzi i nie planuje prowadzenia działalności gospodarczej. Baza noclegowa w postaci "D", wykonana w ramach projektu, wykorzystywane będzie na bieżące działania Akademii (centrum konferencyjno-szkoleniowo-kulturowe). Nie przewidywane jest pobieranie opłat związanych z korzystaniem z "D". Urząd (instytucja zarządzająca Programem ZPORR) zwrócił się do Klasztoru z prośbą o dostarczenie interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy czy Klasztor, jako beneficjent ZPORR, może odzyskać VAT zapłacony w ramach projektu. Wnioskodawca wskazał, iż zastosowanie w przedmiotowej sprawie będą miały przepisy art. 86-88 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w myśl obowiązujących przepisów oraz opisanej sytuacji faktycznej Klasztor może odzyskać VAT zapłacony w ramach projektu, a jeśli tak, to jaka jest tu procedura.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości ubiegania się o zwrot zapłaconego podatku VAT zapłaconego w ramach realizowanego projektu, ponieważ majątek ten nie będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności odpłatnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl