ITPP3/443-108/09/JK - Sposób oraz termin składania oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów akcyzowych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 20 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-108/09/JK Sposób oraz termin składania oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów akcyzowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2009 r. (data wpływu 1 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku akcyzowego w zakresie momentu sporządzenia (podpisania) oświadczenia składanego sprzedawcy oleju opałowego przeznaczonego do celów opałowych przez nabywcę - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku akcyzowego w zakresie momentu sporządzenia (podpisania) oświadczenia składanego sprzedawcy oleju opałowego przeznaczonego do celów opałowych przez nabywcę.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca dokonuje sprzedaży oleju opałowego lekkiego zabarwionego na czerwono i oznaczonego specjalnym znacznikiem, którego gęstość w 15 stopniach jest niższa niż 890 kg/metr sześcienny, dla którego w art. 89 ustawy przewidziano obniżenie stawki akcyzy do 232,00 zł/1.000 litrów. Zainteresowany żąda od nabywcy przed sprzedażą złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 89 ust. 5 ustawy. Podmiot wskazuje, iż często czas wizyty u nabywcy jest wydłużony z uwagi na oczekiwanie na osobę, która wypełni oświadczenie. Nabywca narzeka na wymogi związane z wypełnieniem oświadczenia przed wydaniem paliwa, co utrudnia pracę kierowcy. Kierowca po powrocie od nabywcy przekazuje do biura oświadczenie oraz dowód wydania paliwa, na podstawie którego wystawiana jest faktura. Oryginał wysyłany jest do nabywcy pocztą, a kopia z dołączonym oświadczeniem pozostaje w dokumentacji sprzedawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Kiedy nabywca musi wypełnić oświadczenie... Jeżeli jest nim stały odbiorca, który na pewno przeznacza wyroby na cele opałowe, to czy przedmiotowe oświadczenie może podpisać dopiero po zalaniu paliwa lub w momencie odbioru faktury dostarczonej Pocztą i odesłaniu tego oświadczenia do sprzedawcy...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Jednostki, gdy ma pewność sprzedaży stałemu odbiorcy z przeznaczeniem na cele opałowe, to oświadczenie może zostać podpisane dopiero w momencie odbioru faktury (np. w momencie otrzymania pocztą faktury) i zwrócone sprzedawcy, aby zgodnie art. 88 ust. 5 sprzedawca posiadał oświadczenie. Data podpisania oświadczenia nie ma znaczenia, a jedynie ilość paliwa oraz jego przeznaczenie z podaniem numeru dokumentu sprzedaży i jego daty ma tu istotną wartość, bo określa przyporządkowanie oświadczenia do danej transakcji sprzedaży. Obowiązek posiadania oświadczenia i odpowiedzialność przeniesiono na sprzedawcę, który w przypadku braku oświadczenia musi naliczyć stawkę akcyzy z art. 89 ust. 4 pkt 1, to wówczas gdy nabywca nie odeśle oświadczenia sprzedawca naliczy wyższą akcyzę i odprowadzi ją do urzędu nawet z własnych środków.

Podmiot wskazuje również, iż oświadczenie mogłoby być drukowane na fakturze (umożliwia to program fakturujący, a oświadczenie zawierałoby wymagane elementy z art. 89 ust. 6 i 8 ustawy) oraz podpisane w momencie jej odbioru przez nabywcę - jest to ten sam dzień co dostawa lub następny w związku z przesłaniem pocztą. Natomiast w przypadku sprzedaży oleju nowemu odbiorcy sprzedawca zamierza uzyskać oświadczenie przed wydaniem paliwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż Wnioskodawca, iż zgodnie z treścią wniosku wskazał przepis art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.), dalej zwana ustawą, jako przepis prawa podatkowego będący przedmiotem interpretacji. Natomiast w treści własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego omyłkowo wskazano przepis art. 88 ust. 5 ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy.

Zgodnie z art. 10 ust. 8 obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3 powstaje z dniem wydania ich nabywcy.

Natomiast w myśl ust. 9 cytowanego artykułu jeżeli sprzedaż, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3, powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania wyrobu akcyzowego.

W myśl art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15, jest obowiązany w przypadku sprzedaży osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jeżeli jest czytelnie podpisane, może być również złożone na wystawianej fakturze, ze wskazaniem rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia (art. 89 ust. 7 ustawy).

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca sprzedaje olej opałowy przeznaczony do celów opałowych przyjmując od nabywców oświadczenie o przeznaczeniu oleju do celów opałowych. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym sprzedawca zamierza uzyskać przedmiotowe oświadczenie w dniu dostawy oleju lub później. Podmiot wskazuje, iż w przypadku stałych odbiorców będą one uzyskiwane (podpisywane) oraz przesłane później, np. Pocztą, po dokonaniu dostawy oleju opałowego.

Należy zauważyć, iż wskazane powyżej przepisy wprowadzono w celu zapewnienia właściwej kontroli w zakresie obrotu wyrobami energetycznymi korzystającymi z preferencyjnych stawek akcyzy ze względu na przeznaczenie do celów opałowych. Na sprzedawców olejów przeznaczonych do celów opałowych nałożono szczególne obowiązki w zakresie uzyskiwania oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów uprawniającym do zastosowania niższych stawek akcyzy oraz wskazano, iż przedmiotowe oświadczenie powinno być uzyskane (przekazane) sprzedawcy w chwili sprzedaży oleju opałowego. Dopiero uzyskanie przez sprzedawcę oświadczenia spełniającego wymogi określone przepisach umożliwia zastosowanie stawki preferencyjnej właściwej dla paliw opałowych przeznaczonych do celów opałowych.

Wnioskodawca trafnie dostrzegł we wniosku, iż przepis art. 89 ust. 7 ustawy umożliwia złożenie oświadczenia na wystawianej przez sprzedawcę fakturze. Fakt ten nie zmienia jednakże terminu uzyskania oświadczenia, bowiem jeżeli faktura wystawiana jest po terminie sprzedaży wyrobów akcyzowych, to wówczas musi być ono uzyskane odrębnie (jako oddzielny dokument) w momencie dokonywania sprzedaży.

W ocenie organu, gdyby ustawodawca umożliwił przedsiębiorcom pobieranie oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego w terminie późniejszym i związał ten fakt z prawem do wystawienia faktur dokumentujących czynność sprzedaży w terminie 7 dni, to zawarłby takie rozwiązanie w przepisach ustawy o podatku akcyzowym. Zatem w przypadku braku takiego zapisu nie jest możliwe w tej kwestii zastosowanie wykładni rozszerzającej.

Zatem, złożenie oświadczenia w późniejszym terminie, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w akcyzie, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy, bowiem sprzedający nie wypełni warunku uprawniającego do korzystania ze stawki preferencyjnej (nie będzie dysponował w momencie sprzedaży oświadczeniem o przeznaczeniu oleju do celów opałowych). W takim przypadku sprzedawca powinien zastosować, na podstawie przepisu art. 89 ust. 16 ustawy, stawkę podatku akcyzowego, o której mowa w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl