Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 czerwca 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443-107/08/WW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.), uzupełnione pismem z dnia 25 kwietnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od realizowanego projektu o nazwie "Przebudowa drogi gminnej" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2008 r. Gmina złożyła ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 25 kwietnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od realizowanego projektu o nazwie "Przebudowa drogi gminnej".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina będzie realizować projekt o nazwie "Przebudowa drogi gminnej". Przebudowa drogi zostanie zlokalizowana w istniejącym pasie drogowym. Inwestycja przewiduje przebudowę jezdni drogi, poboczy oraz zjazdów. Związana jest ona z dostosowaniem drogi publicznej do rozwijającego się ruchu samochodowego. Efektem inwestycji będzie podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi. Modernizacja nawierzchni oraz poboczy pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego na drodze. Poprawi to standard życia i pracy na wsi, rozwiąże problemy mieszkańców ułatwiając rozwój gospodarczy i społeczny wsi. Droga będzie drogą publiczną o charakterze ogólnodostępnym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina będzie miała możliwość odzyskania podatku od towarów i usług zapłaconego w cenie realizowanej inwestycji.

Zdaniem Wnioskodawcy realizowana inwestycja nie będzie wykorzystywana przez gminę do wykonywania czynności opodatkowanych. Sprawy dróg gminnych należą do zadań własnych gminy, które Gmina ma obowiązek realizować z mocy art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 2004 r. o samorządzie gminnym, a tym samym w zakresie wykonywania tych zadań gmina nie uznawana jest za podatnika podatku od towarów i usług (art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług).

Pismem z dnia 25 kwietnia 2008 r. Gmina uzupełniła przedmiotowy wniosek i wskazała, iż Wnioskodawca nie będzie korzystał ze zwrotu podatku na zasadach, o których mowa w rozdziale 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a dofinansowanie nie będzie pochodziło ze środków SAPARD.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Jednakże, w przedstawionej sprawie zastosowanie mają odmienne przepisy prawa podatkowego niż wskazano we wniosku.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy spełnione zostaną następujące warunki: odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, jakim są gminy, czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożone odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, podlegają zwolnieniu od podatku - § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Stosownie do treści art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności z zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, należy do zadań własnych gminy. Zatem uznać należy, że przedmiotowa czynność będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Ponadto Gminie nie będzie przysługiwać zwrot podatku na podstawie przepisów rozdziału 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując stwierdzić należy, że w opisanej sprawie Gmina nie będzie miała możliwości odzyskania podatku od towarów i usług od realizowanej inwestycji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl