Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 maja 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443-104/08/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) uzupełnione i zmienione pismem z dnia 14 maja 2008 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego VAT z tytułu realizowanego projektu "Jedz ryby, bądź mądry - kampania promująca ryby i produkty rybne pochodzące z chowu i hodowli" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2008 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego VAT z tytułu realizowanego projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina zamierza w 2008 r. realizować projekt "Jedz ryby, bądź mądry - kampania promująca ryby i produkty rybne pochodzące z chowu i hodowli" w ramach działania 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w związku z umową z Regionalną Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Realizacja projektu będzie miała charakter zadania publicznego realizowanego przez Gminę oraz nie będzie miała związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Środki finansowe przekazane Gminie w ramach tego projektu nie będą środkami o których mowa w rozdziale 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców-mieszkańców Gminy i okolic. Ponadto Gmina poinformowała, iż nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Gmina wskazała we wniosku, że w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. 54, poz. 535 z późn. zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zaistniałej sytuacji Gmina może w jakikolwiek sposób odzyskać podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie może odzyskać w żaden sposób, odliczyć od podatku należnego, uzyskać zwrot, podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w ramach realizacji wymienionego projektu "Jedz ryby, bądź mądry - kampania promująca ryby i produkty rybne pochodzące z chowu i hodowli".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl