ITPP3/443-101/12/JK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPP3/443-101/12/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 czerwca 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-101/12/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2012 r. (data wpływu 4 kwietnia 2012 r.) uzupełnione i sprecyzowane pismem z dnia 16 maja 2012 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwrotu akcyzy w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową samochodu osobowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2012 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku akcyzowego w zakresie zwrotu akcyzy w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową samochodu osobowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca nabył lutym 2012 r. fabrycznie nowy samochód przeznaczony zasadniczo do przewozu osób klasyfikowany do pozycji CN 8703 marki Volkswagen Golf w Spółce Jawnej. Zakupiony samochód Zainteresowany zamierzał zarejestrować w Niemczech w miejscu zamieszkania. Samochód został sprzedany ze stawką podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Pojazd został odebrany przez Wnioskodawcę w salonie firmy w dniu 23 lutego 2012 r. Wnioskodawca otrzymał od sprzedającego fakturę zakupu samochodu, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju oraz egzemplarz deklaracji VAT-22 potwierdzającej wywóz przez nabywcę, czyli w opisywanym stanie faktycznym Wnioskodawcę, nowego środka transportu z Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego. Wnioskodawca następnie zarejestrował czasowo pojazd w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w celu wywozu samochodu z Polski. Tego samego dnia Wnioskodawca zawarł ubezpieczenie OC oraz AC w "P." na okres 30 dni. W dniu 25 lutego 2012 r. Wnioskodawca dokonał wywozu zakupionego samochodu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Niemiec na kołach bez użycia innego środka transportu. W dniu 28 lutego 2012 r. Wnioskodawca zarejestrował samochód w Niemczech.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przysługuje Wnioskodawcy zwrot podatku akcyzowego w opisanym powyżej zaistniałym stanie faktycznym.

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Zainteresowanego, w opisanym powyżej stanie faktycznym, Wnioskodawcy przysługuje zwrot podatku akcyzowego.

Zainteresowany wskazał przy tym, że z art. 107 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. wynika, że zwrot akcyzy przysługuje podmiotowi, który nabył prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, i który dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju. Wnioskodawca nabył prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel w momencie odbioru samochodu w salonie firmy. Zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu Cywilnego z dniem zawarcia umowy sprzedaży samochodu wnioskodawca stał się właścicielem pojazdu. W dniu 23 lutego 2012 r. doszło do wydania tego pojazdu, co potwierdza, że na terenie kraju doszło do nabycia przez wnioskodawcę prawa do rozporządzania samochodem jak właściciel.

Zdaniem Wnioskodawcy, czasowa rejestracja samochodu, dokonana w celu jego późniejszej dostawy wewnątrzwspólnotowej, nie jest rejestracją dopuszczającą samochód do użytkowania w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, a zatem nie jest pierwszą rejestracją pojazdu w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Z momentem sprzedaży i wydania pojazdu, na Wnioskodawcę przeszło ryzyko utraty i uszkodzenia pojazdu i to Zainteresowany jako jedynie uprawniony i ponoszący ryzyko tej czynności, fizycznie przemieszczał pojazd poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, czyli dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą, podmiotowi, który nabył prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, i który dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane, przysługuje zwrot akcyzy na wniosek, złożony właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego. Przy czym, w myśl ust. 2 ww. artykułu, zwrotowi nie podlega akcyza w kwocie niższej niż minimalna kwota zwrotu.

Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany posiadać dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, którymi są w szczególności: dokumenty przewozowe, celne, faktura i specyfikacja dostawy oraz inne dokumenty handlowe związane z dostawą wewnątrzwspólnotową albo eksportem - art. 107 ust. 3 ustawy.

Do wniosku o zwrot załącza się dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju lub fakturę z wykazaną kwotą akcyzy oraz dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, o których mowa w ust. 3. (art. 107 ust. 4 ustawy).

Organami podatkowymi właściwymi w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, u których dokonano rozliczenia i zapłaty akcyzy z tytułu ostatniej czynności podlegającej opodatkowaniu, której przedmiotem był ten samochód osobowy - art. 107 ust. 5 ustawy.

Wskazać należy, iż szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy od samochodu osobowego; minimalną kwotę zwrotu akcyzy; wzór wniosku o zwrot akcyzy; terminy zwrotu akcyzy określono w treści przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego (Dz. U. Nr 32, poz. 246).

Natomiast zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), czasowej rejestracji pojazdu dokonuje, w przypadkach określonych w ust. 2, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu, wydając pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne. W myśl ust. 2 cytowanego artykułu czasowej rejestracji dokonuje się:

1.

z urzędu - po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu;

2.

na wniosek właściciela pojazdu - w celu umożliwienia:

a.

wywozu pojazdu za granicę,

b.

przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c.

przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy;

3.

na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części - w celu umożliwienia odpowiednich badań.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż rejestracja czasowa samochodu osobowego w celu dopuszczenia do ruchu drogowego tymczasowo, na określony czas, niezbędny do dokonania czynności rejestracyjnych nie jest tożsama z czasową rejestracją samochodu w celu jego przemieszczenia poza granicę kraju (wywóz pojazdu poza granicę). W pierwszym przypadku czasowa rejestracja jest częścią procesu rejestracji pojazdu, którego celem jest trwałe dopuszczenie do ruchu samochodu na terytorium kraju. Natomiast w drugim przypadku czasowa rejestracja nie jest częścią wspomnianego wyżej procesu rejestracji, wobec powyższego nie należy jej traktować jako pierwszej rejestracji na terytorium kraju. Bowiem celem tej rejestracji nie jest trwałe dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu, lecz umożliwienie przemieszczenia samochodu poza granice kraju.

Z treści wniosku i opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca mieszkający także w Niemczech nabył w lutym 2012 r. fabrycznie nowy samochód marki Volkswagen Golf przeznaczony zasadniczo do przewozu osób klasyfikowany do pozycji CN 8703 marki Volkswagen Golf w Spółce Jawnej. Samochód został sprzedany ze stawką podatku VAT w wysokości 0%. Pojazd został odebrany przez Wnioskodawcę w salonie firmy w dniu 23 lutego 2012 r. Wnioskodawca otrzymał od sprzedającego fakturę zakupu samochodu, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju oraz egzemplarz deklaracji VAT-22 potwierdzającej wywóz przez nabywcę, czyli w opisywanym stanie faktycznym Wnioskodawcę, nowego środka transportu z Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego. Wnioskodawca następnie zarejestrował czasowo pojazd w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w celu wywozu samochodu z Polski. W dniu 25 lutego 2012 r. Wnioskodawca dokonał wywozu zakupionego samochodu z terytorium kraju do Niemiec na kołach bez użycia innego środka transportu. W dniu 28 lutego 2012 r. Wnioskodawca zarejestrował samochód w Niemczech.

Wątpliwości Zainteresowanego sprowadzają się do kwestii czy od samochodu zarejestrowanego czasowo na terytorium kraju w celu dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej przysługuje Wnioskodawcy zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju.

W świetle powyższych przepisów należy uznać, iż czasowa rejestracja samochodu, dokonana w celu jego późniejszej dostawy wewnątrzwspólnotowej, nie stanowi pierwszej rejestracji pojazdu w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Tym samym taka rejestracja nie stanowi przeszkody do uzyskania zwrotu, o którym mowa w art. 107 ustawy o podatku akcyzowym.

Zatem, od samochodu zarejestrowanego czasowo na terytorium Polski w celu wywozu do innego kraju Unii Europejskiej w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej, przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju. Przy czym, ubiegając się o zwrot należy zastosować się do dyspozycji zawartych w art. 107 ustawy. Zaznaczyć także należy, że o zasadności zwrotu podatku rozstrzyga właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym mowa w art. 107 ust. 5 ustawy.

Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa - art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl