ITPP3/443-100/09/ZG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-100/09/ZG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2009 r. (data wpływu 8 maja 2009 r.), uzupełnionym dnia 18 maja 2009 r. oraz 30 lipca 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości obniżenia kwoty akcyzy należnej od wyprodukowanego piwa o akcyzę zapłaconą od zużytych do jego wyprodukowania innych wyrobów akcyzowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości obniżenia kwoty akcyzy należnej od wyprodukowanego piwa o akcyzę zapłaconą od zużytych do jego wyprodukowania innych wyrobów akcyzowych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będzie ponosił wydatki na materiały, surowce, energię elektryczną i olej opałowy z zawartym podatkiem akcyzowym. W związku z tym Spółka zamierza pomniejszać podatek akcyzowy o zawarty w wymienionych materiałach i towarach.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy Spółka może odliczyć od podatku akcyzowego należnego za dany miesiąc z tytułu produkowanych i sprzedawanych wyrobów akcyzowych (piwo) podatek akcyzowy zawarty w nabywanych materiałach - energii elektrycznej i oleju opałowym.

2.

Jakie są warunki odliczenia i na jakich drukach należy to sporządzić.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 21 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym, Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku akcyzowego o podatek akcyzowy zawarty w surowcach, materiałach niezbędnych do wyprodukowania piwa. Kwotę zwolnienia należy ująć w deklaracji AKC4/C - tabela C pozycja 12.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), kwota akcyzy należna od danych wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1, może być obniżona o akcyzę zapłaconą od użytych do ich wyprodukowania innych wyrobów akcyzowych.

Z treści wniosku wynika, iż Spółka zamierza pomniejszać podatek akcyzowy należny z tytułu produkcji piwa o podatek zawarty w oleju opałowym, energii elektrycznej oraz podobnych wyrobach użytych do jego wyprodukowania.

Mając na uwadze przytoczoną regulację stwierdza się, iż należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek zawarty w wyrobach użytych do produkcji tych wyrobów. Jednakże wskazuje się, iż zakres tego prawa powinien ograniczać się do możliwości pomniejszenia akcyzy zawartej w wyrobach użytych bezpośrednio przy produkcji piwa, natomiast nie można rozszerzać tego prawa na wyroby użyte do funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

Zatem wskazać należy, iż Wnioskodawca w celu prawidłowego stosowania prawa wynikającego z omawianego przepisu, powinien rozgraniczyć wyroby akcyzowe (energię elektryczną, olej opałowy itp.) na użyte bezpośrednio w procesie produkcji piwa oraz na wykorzystywane do funkcjonowania pozostałej części przedsiębiorstwa.

Ponadto tut. organ wskazuje, iż przysługujące obniżenie kwoty podatku akcyzowego należy wykazać w tabeli C pole 12 zwolnienia i pomniejszenia, deklaracji AKC-4/C.

Reasumując stwierdza się, iż w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy należnej od wyprodukowanego piwa o akcyzę zapłaconą od bezpośrednio użytych do jego wyprodukowania innych wyrobów akcyzowych. Przedmiotowego obniżenia dokonuje poprzez wykazanie obliczonej kwoty pomniejszenia w polu 12 deklaracji AKC-4/C.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl