ITPP2/4512-849/15/KK - Zwolnienie od podatku czynności wniesienia do spółki tytułem aportu nieruchomości zabudowanych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 października 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/4512-849/15/KK Zwolnienie od podatku czynności wniesienia do spółki tytułem aportu nieruchomości zabudowanych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym dnia 21 i 29 września 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności wniesienia do spółki tytułem aportu nieruchomości zabudowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 21 i 29 września 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności wniesienia do spółki tytułem aportu nieruchomości zabudowanych.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Województwo jest podmiotem tworzącym Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w X. od 1999 r. Jako podmiot tworzący wskazany szpital planuje jego przekształcenie w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem Województwa na zasadach określonych w art. 69-82 ustawy z dnia 15 kwietnia 201I r. o działalności leczniczej. W trakcie przekształcenia Województwo planuje przekazać spółce na własność nieruchomości wymienione poniżej, na których szpital prowadzi swoją działalność, tj:

I. nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w X. przy ulicy S. 11,15 i 17, obręb 39, na którą składają się działki nr XXX/xx, XXX/xx, XXX/xx i XXX/xx o łącznej powierzchni 41.313 m2 objęte księgą wieczystą XXX/x prowadzoną przez III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego X w X. Działki zabudowane są budynkami użytkowanymi przez szpital o łącznej powierzchni użytkowej 14.163,45 m2. Nieruchomość położona jest w dzielnicy W. Właścicielem nieruchomości jest Województwo. Teren nieruchomości zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "W., rejon ulicy S. w mieście X.", zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta X. nr XXX/XXX/XXX z dnia 24 listopada 2005 r. przeznaczony jest pod zabudowę usługową - szpital, natomiast południowo-wschodnia część działki XXX/xx leży w strefie XXX-XXX - odcinek ulicy lokalnej (ulica S.). Funkcje wyłączone: wszystkie pozostałe za wyjątkiem mieszkań integralnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Niewielki północno-zachodni fragment działki XXX/xx objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "S. dolny w mieście X.", zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta X. nr XXX/XXX/XXX z dnia 4 grudnia 2003 r. i znajduje się w strefie XXX-xx, tj. zieleń dostępna, zbiornik retencyjny "S." w systemie wodnym P. S. z zielenią towarzyszącą.

Opis działek:

1.

działka nr XXX/xx; powierzchnia 0,2491 ha, rodzaj użytku "Bi" inne tereny zabudowane, działka ma kształt drogi i pełni funkcję drogi wewnętrznej; droga jest asfaltowa, na działce - nieużytkowana sieć gazowa (właściciel: X.X. S.A.).

2.

działka nr XXX/xx; adres: ul. S. 15, powierzchnia 1,2919 ha, rodzaj użytku "Bi" inne tereny zabudowane, właściciel: Województwo, użytkownik: szpital.Budynki na działce:

* budynek nr 164, funkcja: szpitale i zakłady opieki medycznej, kondygnacje: 2/1; powierzchnia zabudowy: 1112 m2,

* budynek nr 166, funkcja: inne niemieszkalne, kondygnacje: 1/0, powierzchnia zabudowy: 4 m2;

* budynek nr 167, funkcja: inne niemieszkalne, kondygnacje: 1/0, powierzchnia zabudowy: 3 m2.

Działka jest zabudowana:

* budynkiem kuchni (nr 7A) - powierzchnia użytkowa: 1.104 m2, kubatura: 5.277 m3, bryła główna budynku jest dwukondygnacyjna, rok budowy: 1975 r.,

* budynkiem pralni i garaży (nr 6A) - powierzchnia użytkowa: 371 m2, kubatura: 3.492 m3, bryła główna budynku jest dwukondygnacyjna, rok budowy: 1975 r.,

* budynkiem gospodarczym - powierzchnia użytkowa: 5 m2, kubatura: 13 m3, budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, pełni funkcję tlenowni.

Ponadto na działce nr XXX/xx znajdują się budowle: ujęcie wody (studnia głębinowa) oraz 2 zbiorniki wody. Studnia głębinowa - podwodny agregat, pompa do studni głębinowej, silnik, obudowa studni, zasilanie studni. Wykonana w 1968 r. modernizacja ujęcia wody w 2012 r. 2 zbiorniki wody stanowią integralną część instalacji stacji uzdatniania wody, która mieści się w budynku dawnej kotłowni na działce nr XXX/x. Inne budowle: linia kablowa (telefoniczna) z 1975 r., sieć zewnętrzna kanalizacyjna i deszczowa z 1969 r. (modernizacja w 201I r.), sieć zewnętrzna wodna wykonana w 1975 r. (modernizacja w 201I r.), sieć c.o. i c.w., kable zewnętrzne teletechniczne, kabel - zasilanie budynku pralni-sortowni, węzeł cieplny, kanały transportowe z 1975 r. wyposażone w instalację wewnętrzną elektryczną, oświetlenie zewnętrzne z 1975 r. (modernizacja w 201I r.), drogi stare, asfaltowe o powierzchni 3.497 m2 (rok budowy ok. 1975 r. modernizacja w 201I r.), ogrodzenie żelbetowe i z siatki.

3.

działka nr XXX/xx, adres: ul. S. 17, powierzchnia 0,5348 ha, rodzaj użytku "Bi" inne tereny zabudowane; budynki na działce:

* budynek nr ewidencyjny 173, funkcja: szpitali i zakładów opieki medycznej, kondygnacje 2/1, powierzchnia zabudowy 943 m2.

Działka nr XXX/xx zabudowana jest budynkiem-pawilonem nr 17. Pełni funkcję obiektu administracyjno-usługowego, powierzchnia zabudowy: 943 m2, powierzchnia użytkowa 1.422 m2, rok budowy: lata 70-te XX wieku, budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony, zbudowany w technologii szkieletowej, posiada 2 wejścia dla wózków inwalidzkich.

W budynku znajdują się: siedziba dyrekcji szpitala, dział administracyjny, księgowość, archiwum, dział techniczny, dział służb pracowniczych, dział zaopatrzenia, apteka, kaplica, laboratorium, sterylizatornia, warsztaty i inne funkcje techniczno-gospodarcze, dział zamówień publicznych, gabinet EEG i EKG, statystyka medyczna, gabinet dentystyczny. Ponadto, na działce nr XXX/xx znajdują się też budowle: linia kablowa, sieć zewnętrzna kanalizacyjna i deszczowa, sieć zewnętrzna wodna, sieć c.o. i c.w., kable teletechniczne, węzeł cieplny, kanały transportowe, oświetlenie zewnętrzne, drogi i chodniki, ogrodzenie.

4.

działka nr XXX/xx, adres: ul. S. 11, powierzchnia 2,0555 ha, rodzaj użytku "Bi" inne tereny zabudowane; budynki na działce:

* nr ewidencyjny 169, funkcja: szpitali i zakładów opieki medycznej, kondygnacje: 3/1, powierzchnia zabudowy: 833 m2,

* nr ewidencyjny 170, funkcja: szpitali i zakładów opieki medycznej, kondygnacje: 4/1, powierzchnia zabudowy: 1247 m2,

* nr ewidencyjny 171, funkcja: inne niemieszkalne, kondygnacje 1/0, powierzchnia zabudowy: 113 m2;

* nr ewidencyjny 172, funkcja: szpitali i zakładów opieki medycznej, kondygnacje: 4/1, powierzchnia zabudowy: 1262 m2.

Działka nr XXX/xx zabudowana jest: budynkiem - pawilonem nr 19, budynkiem - pawilonem nr 20, budynkiem - pawilonem nr 21, budynkiem portierni.

Ponadto na działce znajduje się trafostacja oraz agregatornia. Przez teren działki przechodzę sieci uzbrojenia terenu:

* elektroenergetyczna (właściciel i gestor: X. SA w X.),

* wodociągowa (właściciel: Województwo, gestor: szpital),

* kanalizacja sanitarna (właściciel: X. Sp. z o.o., gestor - Y. S.A.),

* kanalizacja deszczowa (właściciel Województwo, gestor: szpital),

* telekomunikacyjna (właściciel i gestor T.-O.),

* sieć ciepłownicza (dystrybucyjna od węzła cieplnego przy budynku kuchni na działce nr XXX/xx stanowiąca własność Województwa, w użytkowaniu szpitala oraz sieć ciepłownicza będąca własnością i w zarządzie X. Sp. z o.o.)

Na działce XXX/xx i XXX/xx znajduje się nieużytkowana sieć gazowa (właściciel i gestor: XX S.A.). Na terenie nieruchomości występują utwardzone drogi wewnętrzne, chodniki i placyki.

Pawilon nr 19 na działce nr XXX/xx ma powierzchnię zabudowy: 1.247 m2 o kubaturze 20.350 m3, rok budowy: 1974 r.

Budynek jest czterokondygnacyjny, podpiwniczony, zbudowany w technologii szkieletowej. W budynku znajdują się: w piwnicy: magazyny oddziałowe, medyczne, odzieżowe, gospodarcze, w kondygnacjach naziemnych: oddziały szpitalne.

Pawilon nr 20 na działce nr XXX/xx ma powierzchnię zabudowy: 1.262 m2, kubaturę: 20.350 m3, rok budowy: 1975 r., budynek jest czterokondygnacyjny, podpiwniczony zbudowany w technologii szkieletowej. W budynku jest oddział szpitalny.

Pawilon nr 21 na działce nr XXX/xx ma powierzchnię zabudowy: 833 m2, kubatura: 10.300 m3, rok budowy: 1973 r., budynek jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony zbudowany w technologii szkieletowej. Funkcja obiektu: pawilon szpitalny.

Budynek portierni na działce nr XXX/xx ma powierzchnię zabudowy: 12 m2, powierzchnia użytkowa: 9,45 m2, rok budowy: 2011 r., obiekt kontenerowy, kontener składa się z przedsionka, pomieszczenia pracownika ochrony oraz węzła sanitarnego. Wyposażony w zimne wodę, instalację elektryczne i kanalizacji.

Pozostałe budowle na działce nr XXX/xx:

* trafostacja - powierzchnia użytkowa: 40 m2, rok budowy: 1974 r., jest to abonencka stacja transformatorowa, konstrukcja żelbetowa;

* agregatornia - powierzchnia użytkowa: 113 m2, kubatura: 569 m3, rok budowy: 1975 r., konstrukcja żelbetowa;

* zbiornik paliw - zbiornik paliw przy agregatorni z 1967 r., stalowy, dwukomorowy z instalację paliwowe (został odłączony od układu ok. 15 lat temu);

* placyk rekreacyjny wyłożony kostką brukową szarą 65 m2, z obrzeżami betonowymi, wykonany w 2009 r.

We wszystkich budynkach - pawilonach nr 17, 19, 20 i 21 została wykonana w 2012 r. termomodernizacja.

II. nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w X. przy ulicy S. 19, obręb 39, na którą składa się działka nr XXX/x o powierzchni 3.108 m2 wraz z posadowionym na niej budynkiem dawnej kotłowni szpitala o powierzchni użytkowej 1.206 m2, objętą księgą wieczystą XXX/XXX/x prowadzoną przez Sąd Rejonowy XX w X. Działka zabudowana jest budynkiem dawnej kotłowni szpitala o powierzchni użytkowej 1.206 m2. Nieruchomość położona jest w dzielnicy W. Właścicielem nieruchomości jest Województwo. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "W., rejon ulicy S. w mieście X.", zatwierdzonym uchwałę Rady Miasta X. nr XXX/XXX/XXX z dnia 24 listopada 2005 r., działka położona jest na obszarze oznaczonym w planie symbolem XXX-XXX, tj. teren zabudowy usługowej - szpital. Funkcje wyłączone: wszystkie pozostałe za wyjątkiem mieszkań integralnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przez teren działki przechodzą następujące sieci uzbrojenia terenu:

* elektroenergetyczna (właściciel i gestor X. SA w X.),

* wodociągowa (właściciel: Województwo, gestor: szpital),

* kanalizacja sanitarna (właściciel: X. Sp. z o.o., gestor: firma XXX S.A.),

* kanalizacja deszczowa (właściciel: Województwo, gestor: szpital),

* telekomunikacyjna (właściciel i gestor: T.-O.),

* sieć ciepłownicza (dystrybucyjna od węzła cieplnego przy budynku kuchni na działce nr XXX/xx stanowiąca własność Województwa, w użytkowaniu szpitala).

Nieruchomość nie znajduje się w zakresie ochrony konserwatora zabytków, konserwatora przyrody i nie jest wpisana do rejestru zabytków, ani nie znajdują się na niej pomniki przyrody. Budynek kotłowni ma powierzchnię zabudowy: 612 m2, powierzchnię użytkową: 1.206 m2, kubaturę: 5.420 m3, i został wybudowany w 1975 r. Pozostałe składniki budowlane występujące na nieruchomości to: ogrodzenie z siatki na cokole, jezdnia betonowa około 140 m2 i fragment oświetlenia zewnętrznego terenu - 1 latarnia. Budynek kotłowni nie był termomodernizowany. Budynek kotłowni - powierzchnia zabudowy: 612 m2, kubatura: 5.420 m3, rok budowy: 1975 r., budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej i częściowo żelbetowej. Nieruchomość nie jest też położona na terenach górniczych, parków narodowych, nie jest położona na obszarach graniczących z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, morskiego pasa nadbrzeżnego oraz morskich znajdujących się w granicach portów lub przystani morskich.

Szpital poniósł wydatki na ulepszenie działek i znajdujących się na nich budynków, budowli lub ich części. Łączna wysokość tych wydatków kształtowała się następująco:

a.

budynek 17 - działka nr XXX/xx - wartość początkowa: 555.358,72 zł, - dotacja: 5.250.727,61 zł (Urząd Marszałkowski Województwa), środki własne: 50.835,63 zł; razem nakłady: 5.301.563,24 zł;

b.

budynek 19 - działka nr XXX/xx - wartość początkowa: 3.662.690,21 zł, - środki własne: 54.868,05 zł, nieodpłatne przekazanie: 2.261.065,03 zł i dotacja 1.218.145,15 zł (Urząd Marszałkowski Województwa); razem nakłady: 3.577.079,30 zł;

c.

budynek 20 - działka nr XXX/xx - wartość początkowa: 3.392.892,75 zł, - środki własne: 72.097,80 zł, nieodpłatne przekazanie: 2.239.558,00 zł i dotacje: 2.763.456,80 zł (Urząd Wojewódzki), 42.184,09 zł (Samorząd Województwa), 720.610,95 zł (Urząd Marszałkowski Województwa), razem nakłady 5.837.907,64 zł;

d.

budynek 21- działka nr XXX/xx - wartość początkowa: 2.216.142,73 zł, - środki własne: 39.603,68 zł, dotacja 648.914,55 zł i nieodpłatne przekazanie: 799.904,00 zł (Urząd Marszałkowski Województwa) oraz darowizna 74.684,86 zł (D. Sp. z o.o.); razem nakłady: 3.779.249,82 zł;

e.

pralnia i garaże - działka nr XXX/xx - wartość początkowa: 1.029.677,32 zł, dotacja: 50.819,00 zł (Urząd Marszałkowski Województwa), środki własne: 527,14 zł; razem nakłady: 51.346,14 zł;

f.

kotłownia - działka nr XXX/xx - wartość początkowa: 1.823.995,98 zł, dotacja: 2.300,00 zł (Urząd Marszałkowski Województwa), środki własne: 108.767,16 zł; razem nakłady: 111.067,16 zł;

g.

kuchnia - działka nr XXX/xx - wartość początkowa: 1.259.268,42 zł, dotacja: 3.300,00 zł i nieodpłatne przekazanie: 22.469,81 zł (Urząd Marszałkowski Województwa), środki własne: 527,14 zł;

h.

portiernia - działka nr XXX/xx - wartość początkowa: 106.874,15 zł, dotacja: 98.423,75 zł (Urząd Marszałkowski Województwa), środki własne: 8.450,40 zł;

i.

budynek gospodarczy - działka nr XXX/xx: wartość początkowa: 1.171,92 zł, 0% nakładów;

j.

zbiornik paliw - działka nr XXX/xx: wartość początkowa: 16.661,48 zł, 0% nakładów;

k.

sieć CO i CW - wartość początkowa: 377.367,93 zł, nie było nakładów;

I.

drogi i chodniki - wartość początkowa: 370.108,97 zł dotacja: 406.819,50 zł (Urząd Województwa), środki własne: 30.936,04 zł; razem nakłady: 437.755,54 zł;

m.

studnia - wartość początkowa: 174.685,43 zł, bez nakładów;

n.

sieć zewnętrzna wodna-kanalizacyjna - wartość początkowa: 358.364,62 zł, dotacja: 181.088,57 zł (Urząd Marszałkowski Województwa), środki własne: 10.130,51 zł; razem nakłady: 191.219,08 zł;

o.

oświetlenie - wartość początkowa: 24.665,58 zł, dotacja: 110.411,99 zł (Urząd Marszałkowski Województwa), środki własne: 10.321,87 zł; razem nakłady: 120.733,86 zł;

p.

trafostacja - wartość początkowa: 114.066,98 zł, dotacja: 67.795,40 zł (Urząd Marszałkowski Województwa), środki własne: 46.100,00 zł; razem nakłady: 113.895,40 zł;

q.

agregatownia - wartość początkowa: 186.117,98 zł, bez nakładów;

r.

kanały A,B,C,D - wartość początkowa: 1.036.978,34 zł, bez nakładów;

s.

linia kablowo - teletechniczna - wartość początkowa: 15.420,81 zł, bez nakładów;

t.

sieć zewnętrzna wodna - wartość początkowa: 206.398,34 zł, dotacja: 132.210,62 zł (Urząd Marszałkowski Województwa), środki własne: 5.711,38 zł; razem nakłady: 137.922,00 zł;

u.

ogrodzenie - wartość początkowa: 61.230,17 zł, dotacja: 283.091,57 zł (Urząd Marszałkowski Województwa), środki własne: 13.322,30 zł; razem nakłady: 296.413,87 zł;

v.

kabel elektroenergentyczny zew. - wartość początkowa: 25.010,00 zł, dotacja: 25.010,00 zł (Urząd Marszałkowski Województwa) i kabel zewn. teletech.- wartość początkowa: 62.931,66 zł, dotacja: 53.781,66 zł (Urząd Marszałkowski Województwa), środki własne: 9.150,00 zł;

w.

placyk rekreacyjny - wartość początkowa: 19.991,00 zł, dotacja: 10.841,00 zł (Urząd Marszałkowski Województwa), środki własne: 9.150,00 zł;

x.

węzeł cieplny - wartość początkowa: 125.878,84 zł, środki własne: 13.852,62 zł dotacja: 213.526,74 zł i nieodpłatne przekazanie: 164.000,00 zł (Urząd Marszałkowski Województwa); nakłady: 391.379,36 zł.

Od wydatków poniesionych na ulepszenie działek i znajdujących się na nich budynków, szpital w X. "nie odliczał podatku należnego o kwotę podatku naliczonego".

Przedmiotowe nieruchomości były przedmiotem najmu i dzierżawy wg poniżej wskazanego zestawienia:

1.

budynek pralni (6A), w którym jest sortownia, komora dezynfekcyjna, o łącznej powierzchni 371 m2 - działka XXX/xx:

* najem pomieszczenia - kostnica powierzchnia: 76 m2 - w okresie styczeń 2001 r. do grudnia 2001 r.,

* najem pomieszczenia garażowego o powierzchni 28 m2 - w okresie od 1 grudnia 2008 r. do 13 marca 2013 r.,

* najem pomieszczenia na pralnię o powierzchni 4,6 m2 - w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2016 r.

2.

budynek 7A kuchnia, stołówka o łącznej powierzchni 1.104 m2 - działka XXX/xx:

* najem pomieszczenia - bufet o powierzchni 35 m2 w okresie od stycznia 200I r. do 30 września 2007 r.

3.

budynek 17 o łącznej powierzchni 1.422 m2 - działka XXX/xx:

* najem pomieszczeń na biuro i pomieszczenie gospodarcze łącznie powierzchnia 31,28 m2 - w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2016 r.

4.

budynek 19 o łącznej powierzchni 4.335 m2 - działka XXX/xx:

* najem pomieszczeń na szatnię o powierzchni 43,22 m2 - w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.,

* najem pomieszczeń na szatnię o powierzchni 66,32 m2 - w okresie od 1 września 2013 r. do 31 lipca 2016 r.

5.

budynek 20 o łącznej powierzchni 4.335 m2 - działka XXX/xx:

* najem pomieszczeń magazynowych o łącznej powierzchni 31,90 m2 - w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2016 r.

6.

budynek 21 o łącznej powierzchni 2.582 m2 - działka XXX/xx:

* najem pomieszczenia - myjnia wózków o powierzchni 10,00 m2 - w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2016 r.

"1 stycznia XXX r. powstał Specjalistyczny Psychiatryczno-Neurologiczny ZOZ w X. 1 grudnia XXX r. - został wpisany do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej." W 1999 r., w związku z reformą administracyjną państwa, organem założycielskim szpitala został Zarząd Województwa. W 2000 r. szpital zmienił nazwę na Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. XXX.

Województwu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z przejęciem w 1999 r. od Skarbu Państwa działki nr XXX/x o powierzchni 3.108 m2 wraz z posadowionym na niej budynkiem o powierzchni użytkowej 1.206 m2, położonym przy ul. S. 19 w X. obręb nr xx, KW nr XXX/XXX/x oraz działek nr XXX/xx, XXX/xx, XXX/xx, XXX/xx o powierzchni 41.313 m2 w obrębie ewidencyjnym nr xx, położonych w X. przy ul. S. 11, 15 i 17, KW nr XXX/XXX/x.

Nakłady na termomodernizację w 2012 r. były ponoszone przez szpital (ujęto je w ulepszeniach nakładach):

* budynek nr 21: Urząd Marszałkowski Województwa - 799.904,00 zł, środki własne - 4.510,00 zł

* budynek nr 19: Urząd Marszałkowski Województwa - 2.261.065,03 zł, środki własne - 4.510,00 zł

* budynek nr 20: Urząd Marszałkowski Województwa - 2.239.558,00 zł, środki własne - 4.510,00 zł

* kuchnia (budynek nr 20): Urząd Marszałkowski Województwa - 22.469,81 zł, środki własne - 0 zł

* węzeł cieplny, sieć c.o. i c.w.: Urząd Marszałkowski Województwa - 164.000,00 zł, dotacje (Urząd Marszałkowski Województwa) -120.636,22 zł, środki własne - 5.242,62 zł)

Wymienione we wniosku budynki i budowle, które będą wniesione aportem, są budynkami lub budowlami w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane.

Działki nr XXX/xx, XXX/xx, XXX/xx, XXX/xx i XXX/x są własnością Województwa i zabudowane są budynkami użytkowanymi przez szpital.

Zgodnie z operatem szacunkowym - na działkach nr XXX/xx, XXX/xx, XXX/xx i XXX/xx znajdują się składniki budowlane-budowle:

* linia kablowa (telefoniczna),

* sieć zewnętrzna (kanalizacyjna i deszczowa),

* sieć zewnętrzna wodna,

* sieć co. i cw. (w kanałach),

* kable zewnętrzne (teletechniczne),

* kabel (zasilanie budynku pralni)

* węzeł cieplny,

* kanały A, B, C, D,

* oświetlenie zewnętrzne,

* drogi i chodniki,

* ogrodzenie.

Rzeczoznawca zaznaczył w operacie, że nie ma podziału na poszczególne działki, ponieważ to jest całość sieci i budowli, które znajduję się na wyżej wymienionych działkach.

Sieć ciepłownicza (dystrybucja od węzła cieplnego przy budynku kuchni na działce nr XXX/xx) - własność Województwa, a przesyłowa do węzła - własność X. Sp. z o.o. Natomiast pawilon nr 17, 19, 20, 21, pralnia i garaże, kuchnia - są wyposażone w instalacje centralnego ogrzewania i c.w.u (sieć wewnętrzna) zasilana z węzła cieplnego (własność szpitala).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy czynność wniesienia przez Województwo aportu w postaci nieruchomości opisanych we wniosku do spółki ze 100% udziałem Województwa, w zamian za objęcie udziałów, jest zwolniona z podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportu w postaci opisanych we wniosku budynków i budowli do spółki ze 100% udziałem Województwa, w zamian za objęcie udziałów, będzie zwolnione z podatku:

1. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w stosunku do tych części budynków oraz budowli, które nie były przedmiotem dzierżawy, ponieważ:

a. Województwo nabywając przedmiotowe nieruchomości nie miało prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony;

b. Województwo nie poniosło nakładów na ulepszenia budynków, w stosunku do których miało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;

c.

wnoszone aportem budynki i budowle są trwale związane z gruntem, który także będzie przedmiotem aportu i w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy również będzie podlegał zwolnieniu od podatku;

d.

dostawa będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy.

2. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy, w stosunku do tych części budynków oraz budowli, które były przedmiotem dzierżawy, gdzie do dostawy dojdzie przed upływem dwóch lat od momentu ich zasiedlenia, ponieważ:

a. Województwo nabywając przedmiotowe nieruchomości nie miało prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony;

b. Województwo nie poniosło nakładów na ulepszenia budynków lecz ponosił je szpital w X.;

c. wnoszone aportem budynki i budowle są trwale związane z gruntem, który także będzie przedmiotem aportu i w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towaru i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy również będzie podlegał zwolnieniu od podatku.

3. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy, w stosunku do tych części budynków oraz budowli, które były przedmiotem dzierżawy, z uwagi na fakt, że nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, a do dostawy dojdzie po upływie dwóch lat od momentu ich zasiedlenia.

Wniesienie aportem opisanych nieruchomości, na których znajdują się budynki i budowle, w stosunku do których poniesiono nakłady na ulepszenia przewyższające 30% ich wartości początkowej, będzie zwolnione z podatku VAT:

1. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy, w stosunku do tych części budynków oraz budowli, które po dokonaniu ulepszeń przekraczających 30% ich wartości początkowej nie były przedmiotem dzierżawy, ponieważ:

a. dostawa będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy,

b. Województwo (dokonujący ich dostawy) nabywając przedmiotowe nieruchomości nie miało prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony,

c. pomimo poniesionych nakładów przekraczających 30% ich wartości początkowej Województwo (dokonujący ich dostawy) nie miało prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

2. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w stosunku do tych części budynków oraz budowli, które po dokonaniu ulepszeń przekraczających 30% ich wartości początkowej były przedmiotem dzierżawy, tam gdzie do dostawy dojdzie przed upływem dwóch lat od momentu ich zasiedlenia, ponieważ:

a. pomimo poniesionych nakładów przekraczających 30% ich wartości początkowej Województwo (dokonujący ich dostawy) nie miało prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 7 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 695 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Na podstawie art. 693 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Tak więc najem i dzierżawa są umowami dwustronnie zobowiązującymi i wzajemnymi; odpowiednikiem świadczenia wynajmującego/wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Według art. 47 § 1 Kodeksu, część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

W myśl § 2 tego artykułu, częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

Artykuł 48 Kodeksu stanowi, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

W świetle art. 49 § 1 Kodeksu, urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Stawka podatku - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Od zasady opodatkowania według stawki podstawowej przewidziano jednak pewne wyjątki. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług ujęte zostały m.in. w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa dokonywana jest w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawa budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie - zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższego przepisu wynika, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do wydania budynku (budowli) lub jego części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie ma miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, gdyż zarówno sprzedaż, jak i najem lub dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stosownie do treści ust. 11 powołanego artykułu, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1.

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2.

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3.

adresy budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego, a jeżeli ponosi takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

Zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawa opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W przypadku dostawy budynków lub budowli trawle z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (art. 29a ust. 8 ustawy).

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że aport budynków i budowli, o których mowa we wniosku:

* będzie zwolniony od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - w odniesieniu do tych części budynków, w odniesieniu do których doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług (które były/są przedmiotem najmu), i dokonano ich ulepszeń o wartości mniejszej niż 30% ich wartości początkowej, a zbycie nastąpi nie wcześniej niż 2 lata od ww. pierwszego zasiedlenia,

* będzie zwolniony od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy - w odniesieniu do pozostałej części ww. budynków, jak również budynków i budowli, które nie były przedmiotem pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy (nie były przedmiotem najmu/dzierżawy), niezależnie od tego, czy dokonano ich ulepszenia o wartości stanowiącej co najmniej 30% ich wartości początkowej, czy nie, gdyż Województwu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych budynków/budowli, jak i od dokonanych ulepszeń.

W konsekwencji - uwzględniając zapis art. 29a ust. 8 ustawy - również dostawa gruntu, na którym posadowione są te budynki i budowle będzie zwolniona id podatku.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że z przedstawionego zdarzenia przyszłego nie wynika, że aport któregokolwiek budynku/budowli (ulepszonego, czy nieulepszonego) lub części budynku/budowli nastąpi przed upływem 2 lat od momentu pierwszego zasiedlenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy również podkreślić, że analiza przepisów ustawy - Prawo budowlane nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z tym, że Województwo stwierdziło we wniosku, że obiekty, o których w nim mowa, stanowią budynki lub budowle w rozumieniu tej ustawy, fakt ten przyjęto jako element przedstawionego zdarzenia przyszłego.

Ponadto należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że przedmiotem dostawy będą jedynie dwie nieruchomości, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl