ITPP2/4512-780/15/AGW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 października 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/4512-780/15/AGW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2015 r. (data wpływu 31 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za zorganizowane części przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy - zespołów składników materialnych i niematerialnych mających być przedmiotem przekazania przez Spółkę oraz wyłączenia z opodatkowania czynności ich przekazania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za zorganizowane części przedsiębiorstwa zespołów składników materialnych i niematerialnych mających być przedmiotem przekazania przez Spółkę oraz wyłączenia z opodatkowania czynności ich przekazania.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będący polskim rezydentem podatkowym, jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: "Spółka" lub "Spółka Dzielona"). Udziałowcami Spółki są dwie osoby fizyczne będące polskimi rezydentami, posiadające po połowie wartości udziałów i głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji etykiet b. oraz w zakresie produkcji etykiet k. Obydwie te działalności są uznawane za działalności podstawowe, które Spółka prowadzi od kilku lat. Początkowo Spółka prowadziła jedynie produkcję etykiet b., zdobywając zaufanie grona klientów. Z czasem, w miarę rozwoju i jednocześnie zdolności kredytowych Spółki, dokonała ona zakupu maszyn do produkcji etykiet k. sfinansowanej kredytem inwestycyjnym. W tym czasie Spółka zdołała zdobyć również zaufanie grona klientów, którzy byli zainteresowani etykietami k. Spółka zatrudnia kilkudziesięciu pracowników, po kilkunastu do produkcji i jej przygotowania dla każdego z rodzajów produkcji (etykiet b. i etykiet k.) oraz osoby obsługujące klientów zamawiających etykiety b. oraz etykiety k. W związku z rozwojem obydwu rodzajów produkcji, Spółka wydzieliła w pierwszej połowie 2014 r. w strukturze organizacyjnej Spółki dwa działy produkcji - Dział B oraz Dział K. - oraz przydzieliła osoby do obsługi klientów dla obydwu rodzajów produkcji. Każdy dział ma swoich pracowników (osoby obsługujące osobno sztancerki, przewijarki, drukarzy). Z uwagi na optymalizację kosztów (głównie zastępstwa podczas nieobecności) nad obydwoma Działami kontrolę sprawują kierownik produkcji oraz zastępca kierownika produkcji, przy czym zgodnie z zakresem czynności kierownika jest on odpowiedzialny głównie za D B., natomiast zgodnie z zakresem czynności zastępcy kierownika jest on odpowiedzialny głównie za Dział K. Jednocześnie każdy z Działów ma swoją bazę klientów. Spółka posiada również nieruchomość sfinansowaną kredytem bankowym.

Z momentem zmian organizacyjnych polegających na utworzeniu dwóch wyżej wspomnianych Działów, dokonano podziału kont księgowych w taki sposób, aby możliwe było wydzielenie kosztów i przychodów związanych z obydwoma Działami. Spółka odrębnie ewidencjonuje faktury oraz inne dokumenty w ramach poszczególnych pionów. Dokonano także podziału majątku trwałego pomiędzy obydwa Działy, których koszty Spółka amortyzuje w podziale na wymienione piony. W związku z tym, Spółka ma możliwość ustalenia przychodów, kosztów, należności i zobowiązań oraz wartości majątku trwałego zarówno dla Działu B. jak i Działu K.

Obecnie rozważany jest podział Spółki. Podział ten miałby zostać przeprowadzony poprzez przejęcie, tj. w trybie art. 529 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm, dalej: "k.s.h.") i polegałby na przeniesieniu całości majątku do dwóch spółek przejmujących - części majątku Spółki Dzielonej wyodrębnionej w ramach Działu K. do innej spółki z o.o. jako przejmującej (dalej "Spółka Przejmująca 1"), w zamian za który jeden ze Wspólników otrzymałby udziały Spółki Przejmującej 1 oraz części majątku Spółki Dzielonej wyodrębnionej w ramach Działu B. do innej spółki z o.o. jako przejmującej (dalej "Spółka Przejmująca 2"), w zamian za który drugi ze Wspólników otrzymałby udziały w Spółce Przejmującej 2. Po dokonaniu wydzielenia obydwu Działów do innych podmiotów, Spółka Dzielona uległaby wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców.

Na Spółkę Przejmującą 1 zostałyby przeniesione wszystkie składniki majątkowe, materialne i niematerialne (w tym zobowiązania) związane z prowadzeniem działalności polegającej na produkcji i sprzedaży etykiet k. (dalej: "Majątek Przejmowany 1"):

* składniki majątkowe Działu, w tym głównie maszyny i urządzenia do produkcji etykiet k.,

* prawo do bazy danych klientów etykiet k.,

* prawa i zobowiązania wynikające z umów zawartych z odbiorcami etykiet k.,

* prawa i zobowiązania wynikające z umów zawartych z dostawcami surowców do produkcji etykiet k.,

* prawa i zobowiązania wynikające z umów o pracę zawartych z Pracownikami Działu K.; pracownicy zostaliby przejęci przez Spółkę Przejmującą 1 na podstawie art. 231 Kodeksu pracy,

* prawa i zobowiązania wynikające z umowy o pracę z Zastępcą Kierownika Produkcji,

* prawa i zobowiązania wynikające z umowy o pracę z osobą dokonującą obsługi klientów zamawiających etykiety k.

W wyniku podziału Spółki i przeniesienia Majątku Przejmowanego 1 do Spółki Przejmującej 1, w Spółce Przejmującej 1 doszłoby do podwyższenia kapitału zakładowego. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostałyby objęte w całości przez jednego ze Wspólników. Rozdzielenie dwóch pól aktywności gospodarczej Spółki (tekst jedn.: produkcji i sprzedaży etykiet k., produkcji i sprzedaży etykiet b.) i przeniesienie działalności związanej z produkcją i sprzedażą etykiet k. do Spółki Przejmującej 1 jest uzasadnione przede wszystkim względami biznesowymi, polegającymi na lepszym zarządzaniu każdym z obszarów prowadzonej działalności gospodarczej, a także tym, że każdy ze Wspólników w chwili obecnej "odpowiada" za poszczególne rodzaje etykiet, tj. jeden ze Wspólników za etykiety k., drugi ze Wspólników za etykiety b. Podział Spółki ma umożliwić podniesienie efektywności obu rodzajów działalności oraz uporządkowanie produkcji i sprzedaży etykiet b. i k. w ramach dwóch różnych struktur prawnych. Po podziale Spółka Przejmująca 1 ma kontynuować działalność w zakresie produkcji i sprzedaży etykiet k., Spółka Przejmująca 2 ma natomiast kontynuować prowadzenie działalności w zakresie produkcji i sprzedaży etykiet b.

Na Spółkę Przejmującą 2 zostałyby przeniesione wszystkie składniki majątkowe, materialne i niematerialne (w tym zobowiązania) związane z prowadzeniem działalności polegającej na produkcji i sprzedaży etykiet b. (dalej: "Majątek Przejmowany 2"):

* składniki majątkowe Działu, w tym głównie maszyny i urządzenia do produkcji etykiet b.,

* prawo do bazy danych klientów etykiet b.,

* prawa i zobowiązania wynikające z umów zawartych z odbiorcami etykiet b.,

* prawa i zobowiązania wynikające z umów zawartych z dostawcami surowców do produkcji etykiet b.,

* prawa i zobowiązania wynikające z umów o pracę zawartych z Pracownikami Działu B.,

* prawa i zobowiązania wynikające z umowy o pracę z Kierownikiem Produkcji,

* prawa i zobowiązania wynikające z umowy o pracę z osobą dokonującą obsługi klientów zamawiających etykiety b.,

* nieruchomości oraz prawa i obowiązki wynikające z umowy kredytowej na zakup nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Dział K., tworzący Majątek Przejmowany 1, który ma zostać przeniesiony na Spółkę Przejmującą 1 w wyniku podziału Spółki, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

2. Czy zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Dział B., tworzący Majątek Przejmowany 2, który ma zostać przeniesiony na Spółkę Przejmującą 2 w wyniku podziału Spółki, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

3. Czy opisany w zdarzeniu przyszłym podział Spółki przez przejęcie i związane z nim przeniesienie na Spółkę Przejmującą 1 zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących obecnie Dział K. oraz przeniesienie na Spółkę Przejmującą 2 zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących obecnie Dział B. będą wyłączone spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 6 pkt 1 ustawy VAT.

Ad 1 i 2

Zdaniem Wnioskodawcy:

* zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Dział K., tworzący Majątek Przejmowany 1, który ma zostać przeniesiony w wyniku podziału przez przejęcie na Spółkę Przejmującą 1, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

* zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Dział B., tworzący Majątek Przejmowany 2, który ma zostać przeniesiony w wyniku podziału przez przejęcie na Spółkę Przejmującą 2, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851, dalej: ustawa CIT), przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: "ZCP") należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Taką samą definicję zawiera art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

W związku z powyższą definicją należy uznać, że aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako ZCP, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

1.

musi istnieć zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

2.

zespół ten powinien być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

3.

składniki przedsiębiorstwa muszą być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych,

4.

zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wskazane zadania gospodarcze.

W świetle powyższego, aby uznać dany zespół składników majątkowych za ZCP, składniki te muszą być wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej. Oznacza to, że do uznania danego zespołu składników majątkowych za ZCP nie wystarczy zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, lecz musi się ona odznaczać odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. ZCP nie jest zatem dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) będących w posiadaniu jednego podmiotu, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska przywołać można wyrok NSA z dnia 12 maja 2011 r. sygn. akt II FSK 2222/09 oraz indywidualne interpretacje prawa podatkowego wydane przez:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 lutego 2014 r. znak: ILPB4/423-441/13-2/DS,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z:

* 4 września 2014 r. znak: IBPP4/443-266/14/EK,

* 2 grudnia 2014 r., znak: IBPBI/1/423-26/14/ŚS.

* 13 listopada 2014 r. znak IBPP4/443-400/14/BP.

Wnioskodawca uważa, że zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związanych z realizacją działalności gospodarczej w ramach produkcji i sprzedaży etykiet k., który ma wejść w skład Majątku Przejmowanego 1 i w ramach podziału Spółki podlegać przejęciu przez Spółkę Przejmującą 1, jak i zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jako produkcji i sprzedaży etykiet b., który ma wejść w skład Majątku Przejmowanego 2 i w ramach podziału Spółki podlegać przejęciu przez Spółkę Przejmującą 2, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, gdyż:

1.

stanowią one zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

2.

są wydzielone organizacyjnie w Spółce,

3.

są wydzielone pod względem finansowym,

4.

w przeszłości funkcjonowały w Spółce odrębnie, to znaczy najpierw funkcjonowała w Spółce produkcja etykiet b., a potem w wyniku poczynionych inwestycji nabyto w kredycie inwestycyjnym maszyny do produkcji etykiet k. i dokonano formalnego podziału na Dział B. i Dział K., służą do realizacji określonych zadań gospodarczych (wydzielenie funkcjonalne) i mogą stanowić przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące owe zadania gospodarcze.

Wnioskodawca przedstawia analizę spełnienia powyższych przesłanek dla każdego z omawianych zespołów składników (mas) majątkowych.

Zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań.

1. Uwagi ogólne.

Zgodnie z pierwszym z wymagań, dla istnienia ZCP konieczne jest aby składały się na nią składniki majątkowe, zarówno materialne jak i niematerialne, w tym zobowiązania. W ustawie CIT brak jest definicji doprecyzowującej o jakich składnikach materialnych i niematerialnych jest mowa. Przyjmuje się, że chodzi tu, np. o środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wierzytelności, itp. Ponadto ustawodawca wprost określił, że w skład ZCP wchodzą również zobowiązania. Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, ZCP nie jest sumą poszczególnych przypadkowych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników. Warunkiem niezbędnym jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie (por. np. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 stycznia 2014 r., znak: IPTPB3/423-428/13-2/PM).

2. Dział K jako zespół składników materialnych i niematerialnych.

Zdaniem Wnioskodawcy opisany w części G wniosku zespół składników tworzących Dział, które mają być przejęte przez Spółkę Przejmującą 1 w ramach nabycia Majątku Przejmowanego 1 w wyniku podziału Spółki, jest zespołem składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań. Jak była o tym mowa, w wyniku podziału Spółki i przekazania Majątku Przejmowanego 1 Spółce Przejmującej 1, Spółka Przejmująca 1 przejmie składniki materialne (głównie maszyny i urządzenia do produkcji etykiet k.) oraz niematerialne (m.in. prawo do bazy danych klientów, prawa wynikające z umów zawartych z odbiorcami, a także z pracownikami). Spółka Przejmująca 1 ma również przejąć zobowiązania związane z funkcjonowaniem Działu (m.in. zobowiązania wynikające z umów z dostawcami surowców niezbędnych do produkcji etykiet k., z umów z pracownikami). W opinii Wnioskodawcy, elementy majątku Spółki wchodzące w skład Majątku Przejmowanego 1 tworzą spójną całość, pozwalającą na prowadzenie działalności w zakresie produkcji i sprzedaży etykiet k. Wnioskodawca uważa, że elementy tworzące Majątek Przejmowany 1 pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach, co pozwala na mówienie o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych składników. Jak była o tym mowa, do Działu K. zostały bowiem przypisane:

* środki trwałe,

* inne składniki majątkowe niezbędne do produkcji i sprzedaży etykiet k.

Ponadto Dział przejął prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych w ramach działalności związanej z produkcją i sprzedażą etykiet k., w tym:

* prawa i zobowiązania wynikające z umów z odbiorcami,

* prawo do bazy klientów związanych z Działem K.,

* prawa i zobowiązania wynikające z umów zawartych z dostawcami surowców w zakresie etykiet k.,

* prawa i zobowiązania wynikające z umów o pracę zawartych z Pracownikami.

3. Dział B. jako zespół składników materialnych i niematerialnych.

W opinii Wnioskodawcy elementy majątku Spółki wchodzące w skład Majątku Przejmowanego 2 tworzą spójną całość, pozwalającą na prowadzenie działalności w zakresie produkcji i sprzedaży etykiet b. Wnioskodawca uważa, że elementy tworzące Majątek Przejmowany 2 pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach, co pozwala na mówienie o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych składników. Jak była o tym mowa, do Działu B. zostały bowiem przypisane:

* środki trwałe,

* inne składniki majątkowe niezbędne do produkcji i sprzedaży etykiet b.

Ponadto Dział przejął prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych w ramach działalności związanej z produkcją i sprzedażą etykiet b., w tym:

* prawa i zobowiązania wynikające z umów z odbiorcami,

* prawo do bazy klientów związanych z Działem B.,

* prawa i zobowiązania wynikające z umów zawartych z dostawcami surowców w zakresie etykiet b.,

* prawa i zobowiązania wynikające z umów o pracę zawartych z Pracownikami.

Wydzielenie organizacyjne.

1. Uwagi ogólne.

Wyodrębnienie organizacyjne zachodzi, gdy ZCP ma określone miejsce w strukturze organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. Ocena, czy dany zespół składników majątkowych jest ZCP czy też nie, dokonywana jest na dzień zbycia. Istotne jest zatem to, czy składniki majątkowe stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa u zbywcy, a nie to czy będą one tworzyć ZCP u nabywcy. O najwyższym stopniu wyodrębnienia organizacyjnego można mówić w sytuacji, gdy w ramach przedsiębiorstwa zbywcy doszło do wyodrębnienia oddziału zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Należy jednak podkreślić, że pojęcie wyodrębnienia organizacyjnego nie jest równoznaczne z wyodrębnieniem organizacyjno-prawnym. W związku z tym do uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za ZCP nie jest konieczne wyodrębnianie części przedsiębiorstwa w formie oddziału zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sadowym. Za wyodrębnieniem organizacyjnym może przemawiać także struktura zarządzania, czy podległość służbowa i funkcjonalna pracowników danej jednostki wewnętrznej. Na potwierdzenie powyższego stanowiska można powołać interpretacje indywidualne wydane przez:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 kwietnia 2009 r., znak: IPPP2/443-174/09-3/MK,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 lutego 2012 r. znak: IBPP3/443-1257/11/KO oraz z 18 marca 2014 r., znak: IBPBI/2/423-1858/13/AP,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 listopada 2013 r. znak: IPTPP2/443-708/13-2/JN,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 sierpnia 2014 r., znak: ITPB2/415-486/14/1B.

2. Wydzielenie organizacyjne Działów.

Zdaniem Wnioskodawcy, Działy zostały wyodrębnione organizacyjnie w strukturach Spółki, a o wydzieleniu organizacyjnym Działu świadczy, m.in.:

* fakt podjęcia przez Zarząd formalnej uchwały o utworzeniu Działów,

* przypisanie do działów odrębnych nazw: Dział K. oraz Dział B.,

* przypisanie do Działów zespołu pracowników odpowiedzialnych za produkcję i sprzedaż etykiet k. oraz za produkcję i sprzedaż etykiet b.

Działalność Spółki w zakresie produkcji i sprzedaży etykiet k. ma swoją strukturę organizacyjną. Obsługą prowadzonej działalności zajmują się wyspecjalizowani pracownicy, którzy pracują w wyodrębnionym Dziale Spółki zajmującym się wyłącznie etykietami k. Pracownicy przydzieleni do pracy w ramach Działu B. nie zajmują się działalnością prowadzoną przez Dział K. Podobnie jest w przypadku produkcji etykiet b., który ma swoją strukturę organizacyjną, obsługą zajmują się wyspecjalizowani pracownicy, którzy pracują w wyodrębnionym Dziale Spółki zajmującym się wyłącznie etykietami b. Wydzielenie organizacyjne działalności produkcji etykiet k. oraz produkcji etykiet b. formalnie potwierdziła uchwała Zarządu z pierwszej połowy 2014 r. dotycząca utworzenia Działów. Jak była o tym mowa, wraz z utworzeniem Działów formalnie i organizacyjnie rozdzielono dwie sfery działalności operacyjnej Spółki: produkcję etykiet k. oraz produkcję etykiet b.

Wydzielenie finansowe.

1. Uwagi ogólne.

Wyodrębnienie finansowe ZCP oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP, a ściślej do realizowanych przez ZCP zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową. Konieczność wyodrębnienia finansowego ZCP nie oznacza automatycznie, że ZCP musi być samobilansującym się oddziałem. W judykaturze podkreśla się, że wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać pełnej samodzielności finansowej, lecz sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wystarczające jest zatem wyodrębnienie danej części przedsiębiorstwa dla celów rachunkowości zarządczej, jeśli polega ono na odrębnym ewidencjonowaniu przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem danej części przedsiębiorstwa. O wyodrębnieniu finansowym może świadczyć, m.in.:

* plan kont danej spółki,

* sprawozdawczość finansowa,

* sposób wystawiania dokumentów księgowych pozwalający na przyporządkowanie przychodów i kosztów do odpowiedniej części przedsiębiorstwa.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska można przywołać wyroki:

* NSA z 15 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 692/11,

* WSA w Warszawie z 18 marca 2011 r., sygn. III SA/Wa 1765/10,

* WSA w Szczecinie z 2 czerwca 2011 r., sygn. I SA/Sz 197/11

oraz interpretacje indywidualne wydane przez:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z: 14 maja 2009 r., znak ILPP2/443-319/09-4/MR, 10 stycznia 2014 r., znak ILPP2/443-1044/12-4/EN, 21 lipca 2014 r., znak ILPB1/415-426/14-5/AA,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 grudnia 2011 r., znak IBPBI/2/423-1186/11/MO oraz z 27 czerwca 2014 r., znak: IBPBI/1/415-665/14/AP,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 lipca 2012 r., znak: IPTPP2/443-303/12-5/IR.

2. Wydzielenie finansowe Działu K.

Wnioskodawca uważa, że o wydzieleniu finansowym Działu w strukturach Spółki Świadczy to. że:

* Spółka wyodrębniła konta księgowe dotyczące Działu, na których ewidencjonuje przychody i koszty związane z działalnością Działu,

* Spółka odpowiednio oznacza i ewidencjonuje faktury związane z prowadzeniem działalności przez Dział,

* Dział jest rozliczany dla potrzeb kontrolingowych rozdzielnie,

* Ewidencja Spółki jest prowadzona w sposób pozwalający na wyodrębnienie należności i zobowiązań związanych z działalnością prowadzoną w ramach Działu.

3. Wydzielenie finansowe Działu B.

Wnioskodawca uważa, że o wydzieleniu finansowym Działu w strukturach Spółki świadczy to, że:

* Spółka wyodrębniła konta księgowe dotyczące Działu, na których ewidencjonuje przychody i koszty związane z działalnością Działu,

* Spółka odpowiednio oznacza i ewidencjonuje faktury związane z prowadzeniem działalności przez Dział,

* Dział jest rozliczany dla potrzeb kontrolingowych rozdzielnie,

* Ewidencja Spółki jest prowadzona w sposób pozwalający na wyodrębnienie należności i zobowiązań związanych z działalnością prowadzoną w ramach Działu.

Z uwagi na powyższe, Spółce nie sprawia problemów ustalenie kosztów, przychodów, należności i zobowiązań związanych zarówno z Działem B. jak i z Działem K. Także składniki majątku trwałego oraz obrotowego przypisane są w systemie księgowym do konkretnego obszaru działalności. Spółka potrafi zatem wskazać, które składniki są związane z działalnością etykiet b., a które z działalnością etykiet k. Tym samym w opinii Wnioskodawcy spełnione zostanie kryterium wyodrębnienia finansowego części majątku Spółki związanego z działalnością zarówno etykiet b. jak i etykiet k.

Wydzielenie funkcjonalne.

1. Uwagi ogólne.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako zdolność ZCP do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Zatem aby zespół składników materialnych i niematerialnych mógł być uznany za ZCP, musi posiadać potencjalną zdolność do ewentualnego funkcjonowania na rynku jako samodzielny podmiot gospodarczy. ZCP musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca zauważa, że w wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe wyrażają opinię, że istotne jest to, aby wyodrębniony majątek był wystarczający (kompletny), aby bez jakichkolwiek uzupełnień kontynuowana mogła być działalność gospodarczą, jaka była dotychczas prowadzona z jego wykorzystaniem. Na potwierdzenie powyższego stanowiska Wnioskodawca chciałby przywołać wyrok NSA z 23 marca 2012 r. sygn. akt II FSK 2314/10 oraz interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 lutego 2012 r., znak: IBPP3/443-1257/11 /KO.

2. Wydzielenie funkcjonalne Działu K.

Z uwagi na powiązanie składników majątkowych przypisanych do Działu oraz fakt, że w ramach wydzielenia do Działu zostali przeniesieni pracownicy, można argumentować, że Dział jest zdolny do samodzielnego prowadzenia przypisanej mu działalności w zakresie produkcji i sprzedaży etykiet k. Działalność ta może być prowadzona w ramach Spółki, jak również może być skutecznie kontynuowana po wydzieleniu Działu poza struktury Spółki. Innymi słowy Wnioskodawca uważa, że w ramach Spółki Dział działa jako wyspecjalizowana jednostka organizacyjna, samodzielnie realizuje powierzone mu zadania i może kontynuować prowadzoną działalność w ramach Spółki Przejmującej 1, bez konieczności przeprowadzania w tym celu jakichkolwiek dodatkowych zmian restrukturyzacyjnych. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, Dział posiada pełną zdolność do potencjalnego funkcjonowania na rynku jako niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące swoje zadania gospodarcze.

3. Wydzielenie funkcjonalne Działu B.

Z uwagi na powiązanie składników majątkowych przypisanych do Działu oraz fakt, że w ramach wydzielenia do Działu zostali przeniesienie pracownicy, można argumentować, że Dział jest zdolny do samodzielnego prowadzenia przypisanej mu działalności w zakresie produkcji i sprzedaży etykiet b. Działalność ta może być prowadzona w ramach Spółki, jak również może być skutecznie kontynuowana po wydzieleniu Działu poza struktury Spółki. Innymi słowy Wnioskodawca uważa, że w ramach Spółki Dział działa jako wyspecjalizowana jednostka organizacyjna, samodzielnie realizuje powierzone mu zadania i może kontynuować prowadzoną działalność w ramach Spółki Przejmującej 2, bez konieczności przeprowadzania w tym celu jakichkolwiek dodatkowych zmian restrukturyzacyjnych. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, Dział posiada pełną zdolność do potencjalnego funkcjonowania na rynku jako niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące swoje zadania gospodarcze.

Ad 3

Zdaniem Spółki, opisany w zdarzeniu przyszłym podział Spółki "przez przeniesienie" i związane z nim przeniesienie na Spółkę Przejmującą 1 zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących dotychczas Dział K. oraz przeniesienie na Spółkę Przejmującą 2 zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących dotychczas Dział B. będą wyłączone spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 6 pkt 1 Ustawy VAT. Wskutek tego transakcja nie będzie podlegała podatkowi od towarów i usług.

Zdaniem Spółki, za omawianym wnioskiem przemawia fakt, że przedmiot przejęcia w ramach planowanego podziału Spółki, tj. Dział K. oraz Dział B., będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy VAT. W konsekwencji, przeniesienie ww. zorganizowanych części przedsiębiorstwa odpowiednio na Spółkę Przejmującą 1 oraz Spółkę Przejmującą 2 w drodze podziału Spółki przez przejęcie, na mocy art. 6 pkt 1 Ustawy VAT nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jak bowiem wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w prawomocnych wyrokach: z dnia 7 lutego 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 934/07 oraz z dnia 12 sierpnia 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 666/08, podział spółki przez przejęcie jest transakcją zbycia w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na uwadze, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że składniki majątku mające być przedmiotem przekazania są wyodrębnione organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w przedsiębiorstwie Spółki, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja nie ocenia prawidłowości dokonania podziału Spółki w kontekście przepisów regulujących podział spółki na gruncie Kodeksu spółek handlowych, a fakt ten przyjęto jako element zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl