Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 lipca 2015 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/4512-400/15/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu 9 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 6 lipca 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 6 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 2002 r. Prowadzi tylko opodatkowaną działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem działalności Spółki była sprzedaż hurtowa artykułów spożywczych (cukierniczych). W celu rozszerzenia działalności o usługi hotelowe i restauracyjne Spółka zakupiła od Urzędu Gminy nieruchomość gruntową wraz z istniejącym na niej budynkiem pałacowym i obiektami towarzyszącymi. Nieruchomość posiada jedną księgę wieczystą. Składają się na nią: użytki rolne, tj. łąki trwałe oraz lasy i grunty leśne oraz użytki rolne zabudowane, na których znajdują się budynek pałacowy oraz nieruchomości pomocnicze - obora i remiza. Nieruchomość została zakupiona bez podatku VAT. Z nakładów na modernizację nieruchomości podatek naliczony został odliczony w całości. W maju 2009 r., po remoncie i adaptacji nieruchomości pałacowej, rozpoczęto nowy rodzaj działalności gospodarczej - usługi hotelowe i gastronomiczne. Zawieszono jednocześnie sprzedaż hurtową, a magazyny wykorzystywane do tej pory do działalności hurtowej, będące własnością Spółki, zostały wynajęte. Obecnie Spółka zamierza sprzedać opisaną nieruchomość, "pozostać w działalności przy wynajmowaniu posiadanych magazynów", a w przyszłości wznowić działalność hurtową. Sprzedaż obejmować ma zbycie tej części przedsiębiorstwa, którą stanowi opisana, nabyta i adaptowana nieruchomość wraz ze składnikami majątkowymi: środkami trwałymi, zapasami towarów, należnościami i zobowiązaniami oraz zatrudnionymi tam pracownikami. Na nabywcę przejdą wszystkie należności i zobowiązania wygenerowane przez te składniki. Księgi rachunkowe prowadzone są w ten sposób, że możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do tej części przedsiębiorstwa. W Spółce na dzień 31 marca 2015 r. zatrudnionych jest 10 osób na umowę o pracę oraz 3 osoby na umowy cywilnoprawne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nieruchomość gruntowa wraz przynależnymi zabudowaniami oraz pracownikami stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa i jej zbycie - w myśl art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług - nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i czy po stronie Spółki, jako zbywcy, nie będzie występował obowiązek korekty podatku naliczonego, odliczonego w związku z nabyciem składników majątkowych wchodzących w skład zbywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym we wniosku oraz jego uzupełnieniu, jest to zorganizowana część przedsiębiorstwa, wobec czego transakcja jej zbycia nie podlega ustawie o VAT i zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy korekta określona w ust. 1-8 tego artykułu dokonywana jest przez nabywcę, a Spółki, jako zbywcy, nie obowiązuje.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej też dalej "ustawą o VAT", opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednak art. 6 pkt 1 ustawy o VAT stanowi, że przepisów tych nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ustawa definiuje pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. I tak, w myśl art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Analizując przytoczony przepis Spółka uważa, że wyodrębnienie organizacyjne jest spełnione, a polega ono na tym, że nieruchomość ma odrębną lokalizację niż pozostałe składniki majątku firmy, odrębną strukturę organizacyjną i stanowi samodzielną część, która funkcjonuje niezależnie od pozostałych składników przedsiębiorstwa (wynajmowanych magazynów i siedziby Spółki). Wyodrębnienie finansowe daje możliwość, poprzez odpowiednią ewidencję księgową zdarzeń gospodarczych, przyporządkowania przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do tej części przedsiębiorstwa. Składniki majątkowe, pozostają między sobą we wzajemnej relacji w taki sposób, że należy je traktować jako powiązany funkcjonalnie zespół i można je uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że składniki materialne i niematerialne mające być przedmiotem zbycia są wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl