ITPP2/4512-377/16/AK, VAT w zakresie podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia do spółki z o.o. aportu w postaci znaków... - OpenLEX

ITPP2/4512-377/16/AK - VAT w zakresie podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia do spółki z o.o. aportu w postaci znaków towarowych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 13 lipca 2016 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/4512-377/16/AK VAT w zakresie podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia do spółki z o.o. aportu w postaci znaków towarowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2016 r. (data wpływu 31 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia do spółki z o.o. aportu w postaci znaków towarowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia do spółki z o.o. aportu w postaci znaków towarowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jest Pan osobą fizyczną, a także polskim rezydentem podatkowym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: "VAT") prowadzącym działalność gospodarczą. Jest Pan wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka").

Objął Pan udziały Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci praw ochronnych do znaków towarowych, zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego - OHIM (dalej: "znaki towarowe").

W zamian za dokonany aport uzyskał Pan udział w kapitale zakładowym Spółki, o określonej w umowie Spółki wartości nominalnej.

Wartość rynkowa znaków towarowych jest wyższa niż nominalna wartość obejmowanych udziałów w Spółce, w związku z czym ta dodatnia różnica przewyższająca wysokość podwyższanego kapitału zakładowego została odniesiona na kapitał zapasowy Spółki (tzw. agio).

Z uwagi na fakt, że znaki towarowe wniesione aportem do Spółki nie spełniają definicji przedsiębiorstwa, ani jego zorganizowanej części, a aport był dokonany przez osobę działającą w charakterze podatnika VAT, transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego podlega opodatkowaniu VAT.

Podmiotem zobowiązanym do uiszczenia należnego VAT w związku z dokonywaną transakcją jest Pan, jako podmioty wnoszący aport.

W celu udokumentowania omawianej czynności wystawił Pan na rzecz Spółki fakturę VAT.

Nabywca znaków towarowych jest podmiotem uprawnionym do pełnego odliczenia podatku VAT, w związku z czym nie zachodzą przesłanki do określenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 32 Ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku wniesienia w drodze aportu znaków towarowych do Spółki podstawą opodatkowania VAT stanowi wartość nominalna udziałów objętych w zamian za aport, pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, podstawą opodatkowania VAT w przypadku aportu znaków towarowych do Spółki jest wartość nominalna udziałów objętych w zamian za aport, pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT.

UZASADNIENIE stanowiska.

a. Czynności opodatkowane VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jednocześnie, przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się, co do zasady, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się, zasadniczo, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Stosownie do przepisu art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów.

b. Aport jako czynność opodatkowana VAT.

Mając na uwadze powyższe uregulowania należy stwierdzić, iż wniesienie znaków towarowych, spełnia definicję świadczenia usług określoną w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a ich sprzedaż będzie traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Tym samym należy uznać, że wniesienie aportu w postaci znaków towarowych, powinno zostać uznane za sprzedaż w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o VAT.

W rezultacie, wniesienie aportu rzeczowego skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego po pana stronie, jako podmiotu dokonującego odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Jest Pan zobowiązany do udokumentowania czynności za pomocą faktury VAT, a także do rozliczenia podatku należnego na ogólnych zasadach, to jest z zastosowaniem stawek podatku właściwych dla towarów wnoszonych aportem lub zastosowaniem zwolnienia, o ile takie wynika z przepisów.

c. Określenie podstawy opodatkowania VAT.

Następnie należy zauważyć, że w myśl art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, zasadniczo, podstawą opodatkowania, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z kolei art. 29a ust. 6 ustawy o VAT zawiera katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania. Zgodnie bowiem z tym przepisem, podstawa opodatkowania obejmuje:

1.

podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

2.

koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Należy wskazać, że omawiany przepis art. 29a ust. 1 ustawy o VAT stanowi odpowiednik art. 73 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347, str. 1 z późn. zm.), zgodnie z którym: "W odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia".

d. Podstawa opodatkowania VAT przy wniesieniu aportu.

Ustawa o VAT nie zawiera odrębnych uregulowań dotyczących sposobu ustalania podstawy opodatkowania dla czynności (transakcji) wniesienia aportu.

Tym samym dla czynności wniesienia aportu do spółki prawa handlowego, podstawa opodatkowania określana jest z zastosowaniem zasady ogólnej wyrażonej w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którą podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę za dostarczone towary lub wykonane usługi, dokonane w ramach wniesienia aportu.

Jednocześnie, do obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. przepisu art. 29a ustawy o VAT, ustawodawca nie wprowadził regulacji analogicznej do obowiązującego przed ww. dniem art. 29 ust. 9 ustawy o VAT, określającego podstawę opodatkowania w oparciu o wartość rynkową dla czynności, dla których nie ustalono ceny.

Do kwestii wartości rynkowej nie nawiązuje również powołany wyżej art. 73 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Warto zauważyć, iż w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podnosi się, że zapłata musi być wyrażalna w formie pieniężnej, choć niekoniecznie w jednostkach pieniężnych (może to być np. świadczenie usługi lub dostawa towarów). Podstawą opodatkowania jest zapłata faktycznie otrzymana (którą ma otrzymać podatnik), a nie wartość oszacowana według obiektywnych kryteriów (m.in. wyroki w sprawie C-33/93 oraz C-154/80).

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że podstawą opodatkowania dla czynności wniesienia opisanego wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki w zamian za jej udziały, będzie zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT wszystko, co stanowi zapłatę, którą otrzyma Pan od nabywcy, tj. Spółki z tytułu dokonania aportu, pomniejszone o kwotę podatku VAT, tj. wartość nominalna obejmowanych udziałów w zamian za wniesiony wkład niepieniężny.

e. Stanowisko organów podatkowych.

Pana stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 31 marca 2014 r. (sygn. akt: I FPS 6/13), wydanym w składzie siedmiu sędziów NSA. Sąd wskazał, że według obecnych przepisów właściwa pozostaje wykładnia przyjęta w wyroku NSA z dnia 14 sierpnia 2012 r. (sygn. akt: I FSK 1405/11), zgodnie z którą podstawą opodatkowania w przypadku wkładu niepieniężnego (aportu) jest kwota należna z tytułu aportu, czyli w istocie wartość nominalna objętych udziałów (akcji) w zamian za taki wkład niepieniężny (aport).

Stanowisko takie potwierdzają także liczne indywidualne interpretacje prawa podatkowego, m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 marca 2014 r. sygn. ILPP2/443-1175/13-2/MR, interpretacji indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 października 2014 r., sygn. IBPPl/443-685/14/AZb, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 października 2014 r. nr ITPP2/443-891/14/AK, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 grudnia 2014 r. nr IPPP3/443-904/14-3/SM, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 lutego 2015 r. nr IBPP3/443-1415/14/EJ oraz interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 lutego 2015 r. nr IPPP1/4512-77/15-2/AS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Ponadto należy podkreślić, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii braku możliwości zastosowania art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku opisanej transakcji, ponieważ pozostaje to poza zakresem przedmiotowym interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 710). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl