Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 lutego 2016 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/4512-1193/15/PB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 29 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z projektem pn. "XYZ" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z projektem pn. "XYZ".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa..., instytucję zarządzającą R.P.O..... na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej 2. - Turystyka, działanie 2. 1. - Wzrost potencjału turystycznego, poddziałanie 2.1.4. - Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna, Gmina... złożyła w dniu 2 października 2015 r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. "XYZ" i w dniu 18 grudnia 2015 r. podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten jest kontynuacją projektu "XYZ" i polega na budowie ścieżek rowerowych o charakterze turystyczno-rekreacyjnym w miejscowości... w ciągu ulicy W. od ulicy L. do ulicy H. (991,91 m) oraz w ciągu ulicy H. (od k.m. 1+210 do k.m. 0+360), stanowiących kontynuacje budowy turystyczno-rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych łączących tereny jeziora D., L.M. i S.M. Przyjęty do realizacji wariant zakłada budowę ścieżki rowerowej:

1.

wzdłuż ul. H.: ścieżka rowerowa jednostronna, dwukierunkowa o szerokości 2,0 m i długości 0,85 km, o nawierzchni z masy bitumicznej w postaci asfaltu piaskowego na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie odsączającej z pospółki.

2.

wzdłuż ul. W.: ścieżka rowerowa o szerokości 5,0 m i długości 0,99 km, o nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (warstwa górna i warstwa dolna - podbudowa).

Ścieżki rowerowe będące przedmiotem projektu są elementem nowym. Na terenie objętym opracowaniem brak było segregacji ruchu rowerowego od samochodowego. W ramach przedsięwzięcia przewidziano: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowa i roboty nawierzchniowe, ścieżki rowerowe, gospodarkę zielenią (w tym wycinkę kolidujących drzew i krzewów), oznakowanie, przebudowy ewentualnych kolizji z istniejącą w obszarze projektu infrastrukturą techniczną. W ramach przedsięwzięcia maksymalnie ograniczono wycinkę drzew. Trasy ścieżek rowerowych oznakowano znakami drogowymi pionowymi i/lub poziomymi. Do realizacji przyjęto wariant inwestycyjny uznany za bardziej optymalny i zasadny do zastosowania ze względu na możliwość uzyskania wyższej trwałości. Produktami stanowiącymi bezpośredni, materialny efekt wykonanego zadania inwestycyjnego w niniejszym przedsięwzięciu są: 1,83 km długości wybudowanych ścieżek rowerowych - wskaźnik osiągnięty ostatecznie w 2015 r. (częściowe odbiory - osiągnięcie w latach 2012 i 2014).

Projekt obejmuje także realizację działań promocyjnych, zlecenie audytu zewnętrznego i studium wykonalności projektu. W ramach projektu Gmina... jako beneficjent zrealizowała i poniosła wydatki dla zadania w zakresie robót budowlanych dotyczących ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy W. Pozostałe zadania realizowane są przez Z. w miejscowości... - jednostka budżetowa Gminy upoważniona do ponoszenia wydatków w ramach projektu. Gmina... i ZDZiT w miejscowości... nie mają prawnej możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, ponieważ zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zrealizowanie projektu przez Gminę... i Z. w miejscowości... w przedstawionym zakresie rzeczowym nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie sprowadzające się do następującej kwestii.

Czy Gmina ma możliwość prawną odzyskania VAT w związku z realizacją zadań w ramach projektu na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie następujących obowiązujących przepisów nie ma prawnych możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu:

1.

zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność;

2.

zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.), do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów;

3.

zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2, 10) i 12) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.), zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, które w szczególności obejmują m.in. gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizację ruchu drogowego; kulturę fizyczną i turystykę, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe; zieleń gminną i zadrzewienia;

4.

zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych;

5.

zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż zakupione towary i usługi nie miały i nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, z których realizowany jest projekt wymieniony we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl