Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 lutego 2016 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/4512-1155/15/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2015 r. (data wpływu 17 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* zwolnienia od podatku oddania działek gruntu nie stanowiących terenu budowlanego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w użytkowanie wieczyste - jest prawidłowe,

* opodatkowania oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i zwolnienia od podatku dostawy budynku posadowionego na tym gruncie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku oddania działek gruntu nie stanowiących terenu budowlanego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w użytkowanie wieczyste oraz opodatkowania oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i zwolnienia od podatku dostawy budynku posadowionego na tym gruncie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, ma zamiar oddać w użytkowanie wieczyste grunty, i tak:

a.

działki niezabudowane o nr XXX/8, ZZZ/11, dla tego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; w stadium przeznaczone pod tereny zabudowy,

b.

działka nr YYY/10 o powierzchni 0,0201 ha, na działce znajduje się trwale z gruntem związany zaniedbany, wyeksploatowany budynek gospodarczy adoptowany na cele mieszkaniowe (budynek poniemiecki); stan budynku oceniono jako zły; działka 561/10 powstała w wyniku podziału działki nr WWW/7; Gmina została właścicielem działki wraz z budynkiem gospodarczym w 1991 r. w drodze komunalizacji; w latach 1995 do lutego 2015 r. budynek gospodarczy był wynajmowany na podstawie umowy najmu na cele mieszkalne - podatek od towarów i usług zwolniony.

W związku z powyższym opisem zadano pytania.

* Czy oddanie działek o nr XXX/8 i ZZZ/11 w użytkowanie wieczyste będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

* Czy oddanie działki o nr YYY/10 w użytkowanie wieczyste będzie podlegało opodatkowaniu stawką 23%, natomiast budynek będzie zwolniony z podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste - art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Natomiast przez tereny budowlane, stosownie do zapisu art. 2 pkt 3 ustawy, rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponieważ Gmina nie posiada na ten teren planu zagospodarowania przestrzennego, nie zostały na dane działki niezabudowane (ZZZ/11, XXX/8) wydane decyzje o warunkach zabudowany i zagospodarowaniu terenu, dlatego też oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste będzie korzystało ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Czynność oddania gruntu w wieczyste użytkowanie jest dostawą towaru, dlatego też oddanie działki zabudowanej budynkiem jest opodatkowana odrębnie - grunty jako teren zabudowany opodatkowany stawką 23%, natomiast budynek korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ustawy, zgodnie z którym, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, lub budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Ponieważ budynek był przedmiotem najmu, zatem nastąpiło pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, a jego zbycie będzie miało miejsce po upływie 2 lat od tego zasiedlenia - więc będzie korzystało ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Natomiast grunt będzie opodatkowany stawką 23% jako grunt zabudowany biorąc pod uwagę art. 29a ut. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:

* prawidłowe - w zakresie zwolnienia od podatku oddania działek gruntu nie stanowiących terenu budowlanego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w użytkowanie wieczyste,

* prawidłowe - w zakresieopodatkowania oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i zwolnienia od podatku dostawy budynku posadowionego na tym gruncie

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejszą interpretację wydano na podstawie przedstawionego zdarzenia przyszłego, przy założeniu, że opisany obiekt, w momencie sprzedaży, będzie stanowił budynek w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

Końcowo zauważyć należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl