Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/4512-1109/15/PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.), uzupełnionym w dniu 7 grudnia 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania paliwa do ich napędu, remontami, naprawą i eksploatacją tych pojazdów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 7 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania paliwa do ich napędu, remontami, naprawą i eksploatacją tych pojazdów.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadząca działalność pod firmą: X. X. X. X. X. W. Spółka Cywilna z siedzibą w X., NIP: XXX, zwana dalej Spółką, Wnioskodawcą lub Stroną. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym, zobowiązanym do składania kwartalnych deklaracji dla podatku od towarów i usług. W dniu 20 listopada 2015 r. wspólnicy podjęli uchwałę w trybie art. 26 § 4 Kodeks spółek handlowych o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną oraz w dniu 25 listopada 2015 r. Spółka złożyła wniosek do Sądu Rejonowego o wpisanie spółki jawnej powstałej z przekształcenia ww. spółki cywilnej do Rejestru Przedsiębiorców. Strona w miesiącu październiku 2015 r. nabyła od podatnika VAT czynnego poniżej opisane samochody ciężarowe, zwane dalej pojazdami samochodowymi:

a. Samochód ciężarowy marki Ford Transit, nr rej. XXX, pojazd samochodowy użytkowany przez Stronę od dnia nabycia przy prowadzaniu działalności gospodarczej, zaewidencjonowany w ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Spółkę pod datą 29 października 2015 r., nabycie ww. pojazdu zostało udokumentowane następującymi fakturami: fakturą zaliczkową z dnia 5 października 2015 r., kwota zaliczki brutto 3.000,00 zł, w tym podatek naliczony 560,98 zł; fakturą z dnia 27 października 2015 r., na kwotę brutto do zapłaty, po odliczeniu zaliczki opisanej powyżej, w wysokości 38.205,00 zł, w tym podatek naliczony 7.144,22 zł. Ogółem w ewidencji prowadzonej przez Wnioskodawcę dla celów podatku od towarów i usług za IV kwartał 2015 r. został zaewidencjonowany podatek naliczony związany z nabyciem ww. pojazdu samochodowego w kwocie 7.705,00 zł,. którą to kwotę podatku naliczonego Strona zamierza odliczyć od podatku należnego za IV kwartał 2015 r. Dla przedmiotowego samochodu ciężarowego zostało wydane zaświadczenie VAT-1, które jest wpisane do dowodu rejestracyjnego, ww. pojazd samochodowy posiada 3 miejsca siedzące, dopuszczalna ładowność 1.630 kg.

b. Samochód ciężarowy marki Ford Transit, nr rej. XXX, pojazd samochodowy użytkowany przez Stronę od dnia nabycia przy prowadzeniu działalności gospodarczej, zaewidencjonowany w ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Spółkę pod datą 29 października 2015 r., nabycie ww. pojazdu zostało udokumentowane następującymi fakturami: fakturą zaliczkową z dnia 5 października 2015 r., kwota zaliczki brutto 3.000,00 zł, w tym podatek naliczony 560,98 zł; fakturą z dnia 27 października 2015 r., na kwotę brutto do zapłaty, po odliczeniu zaliczki opisanej powyżej, w wysokości 38.820,00 zł, w tym podatek naliczony 7.259,02 zł. Ogółem w ewidencji prowadzonej przez Wnioskodawcę dla celów podatku od towarów i usług za IV kwartał 2015 r. został zaewidencjonowany podatek naliczony związany z nabyciem ww. pojazdu samochodowego w kwocie 7.820,00 zł,. którą to kwotę podatku naliczonego Strona zamierza odliczyć od podatku należnego za IV kwartał 2015 r. Dla przedmiotowego samochodu ciężarowego zostało wydane zaświadczenie VAT-1, które jest wpisane do dowodu rejestracyjnego, pojazd posiada 3 miejsca siedzące, dopuszczalna ładowność 1.630 kg.

Opisane powyżej pojazdy będą użytkowane przez Spółkę wyłącznie przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Spółka nie złożyła w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w X. informacji na druku (VAT-26), o której to informacji mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r. poz. 371), że powyżej opisane dwa pojazdy samochodowe są użytkowane wyłącznie przy działalności gospodarczej. Spółka postanowiła, że od dnia 27 października 2015 r. będzie odliczała od podatku należnego za dany kwartał rozliczeniowy 100,00% podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie "ww. dwóch pojazdów samochodowych paliwa" i faktur dokumentujących ich remont lub naprawę i wydatki eksploatacyjne oraz Spółka postanowiła, że od podatku należnego za IV kwartał odliczy 100,00% podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie ww. pojazdów samochodowych. Wnioskodawca od dnia nabycia pojazdów nie prowadzi dla nich ewidencji przebiegu pojazdu, o której to ewidencji mowa w art. 86a ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2014 r. i nie zamierza prowadzić przedmiotowych ewidencji w przyszłości.

Uzupełniając wniosek Spółka poinformowała, że w dniu 30 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w X. wpisał do Rejestru Przedsiębiorców spółkę jawną, która powstała z przekształcenia spółki cywilnej prowadzonej pod nazwą X. X. X. X. X. X. Spółka Cywilna. Reasumując, od dnia 30 listopada 2015 r. stroną postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej jest spółka jawna prowadząca działalność pod firmą X. X. X. X. X. X. Y. Spółka Jawna z siedzibą w X., KRS XXX.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo od podatku należnego za IV kwartał 2015 r. odliczyć w 100,00% podatek naliczony związany z nabyciem ww. dwóch pojazdów samochodowych w kwocie łącznej 15.525,00 zł (piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych), użytkowanych przez Spółkę przy prowadzeniu działalności gospodarczej oraz czy Wnioskodawca będzie miał prawo od podatku należnego za dany kwartał rozliczeniowy odliczać w 100,00% podatek naliczony wyszczególniony w fakturach dokumentujących nabycie paliwa do ww. dwóch pojazdów samochodowych, z faktur dokumentujących koszty napraw, remontów i z faktur dokumentujących wydatki związane z eksploatacją opisanych powyżej pojazdów samochodowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że Spółka posiada dla opisanych powyżej dwóch samochodów ciężarowych zaświadczenia VAT-1 do dowodów rejestracyjnych, stosownie do art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 312) należy uznać, że opisane powyżej dwa pojazdy samochodowe są samochodami ciężarowymi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, co stanowi, że na podstawie art. 86 ust. 1 p.t.u. Spółka ma prawo odliczania od podatku należnego za dany kwartał rozliczeniowy kwotę podatku naliczonego wyszczególnionego w fakturach dokumentujących ich nabycie oraz z fakturach dokumentujących wydatki związane z eksploatacją ww. pojazdów. Reasumując powyższe, należy uznać, że Wnioskodawca będzie miał prawo od podatku należnego za IV kwartał 2015 r. odliczyć w 100,00% podatek naliczony związany z nabyciem ww. pojazdów samochodowych w kwocie łącznej 15.525,00 zł (piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych) oraz należy uznać, że Wnioskodawca będzie miał prawo od podatku należnego za dany kwartał rozliczeniowy odliczać w 100,00% podatek naliczony wyszczególniony w fakturach dokumentujących nabycie paliwa do ww. pojazdów samochodowych, z faktur dokumentujących koszty napraw, remontów i z faktur dokumentujących wydatki związane z eksploatacją ww. pojazdów samochodowych. Zdaniem Strony, bez znaczenia w przedmiotowej sprawie jest fakt, że nie prowadzi od dnia 27 października 2015 r. dla powyżej opisanych pojazdów samochodowych ewidencji przejazdów oraz nie zamierza niniejszej ewidencji założyć oraz prowadzić w przyszłości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast, w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ponadto w treści art. 88 ustawy ustawodawca wskazał przypadki, w odniesieniu do których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

Od dnia 1 kwietnia 2014 r., na podstawie ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 312), wprowadzono nowe zasady odliczania podatku od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Stosownie do zapisu ust. 2 tego artykułu, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

1.

nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;

2.

używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;

3.

nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Jak stanowi art. 2 pkt 34 ustawy, przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Na podstawie art. 86a ust. 3 ww. ustawy, przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

1.

w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

a.

wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub

b.

konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

2.

do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

W świetle ust. 4 cytowanego artykułu, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

1.

sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

2.

konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Jak stanowi ust. 5 ww. artykułu, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

1.

przeznaczonych wyłącznie do:

a.

odprzedaży,

b.

sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,

c.

oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

* jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;

2.

w odniesieniu do których:

a.

kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 lub

b.

podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

Zgodnie z ust. 6 tego artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.

W świetle ust. 9 przywołanego artykułu, do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą:

1.

pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a.

klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

b.

z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

2.

pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

3.

pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

a.

agregat elektryczny/spawalniczy,

b.

do prac wiertniczych,

c.

koparka, koparko-spycharka,

d.

ładowarka,

e.

podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

f.

żuraw samochodowy

* jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Zgodnie z ust. 10 ww. artykułu, spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9:

1.

pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;

2.

pkt 3 stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Jak wynika z ust. 12 tego artykułu, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Na podstawie ust. 13 cyt. artykułu, w przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

Jak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Zgodnie z ust. 3 powyższego artykułu, zaświadczenia wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dla pojazdów, o których mowa w art. 86a ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność na potrzeby stosowania art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Analiza okoliczności faktycznych sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pozwala stwierdzić, że na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia w deklaracji za IV kwartał 2015 r. pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z nabyciem przedmiotowych samochodów, paliwa do ich napędu, remontami, naprawą i eksploatacją ww. samochodów, dla których zostały wydane zaświadczenia potwierdzone wpisami w dowodach rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Końcowo podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl