ITPP2/443-974/13/AJ, Prawo stowarzyszenia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z... - OpenLEX

ITPP2/443-974/13/AJ - Prawo stowarzyszenia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego organizacji warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 października 2013 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-974/13/AJ Prawo stowarzyszenia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego organizacji warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2013 r. (data wpływu 16 września 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "XXX" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2013 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: "XXX".

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, osi 4 "Leader", działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", z zakresu małych projektów, na realizację projektu pn. "XXX". Koszty realizacji poniesie w całości Stowarzyszenie.

Celem projektu jest rozwój młodego człowieka, pogłębienie jego zainteresowań oraz aktywizacja i samorealizacja dzieci i młodzieży poprzez udział w warsztatach edukacyjnych: tanecznych, plastycznych, garncarskich, teatralnych, modelarskich i wokalno-muzycznych.

W ramach projektu, w okresie od 10 września 2013 r. do 15 stycznia 2014 r. (cztery miesiące), zostaną zorganizowane ww. warsztaty. Dodatkowe zajęcia pozytywnie wpływają na rozwój młodego człowieka. Pogłębiają zainteresowania, a co za tym idzie, młody człowiek poprawia swoją samoocenę - ma dziedzinę, w której jest dobry, ma możliwość samorealizacji, czuje się bardziej kompetentny i lepiej wyedukowany. Zajęcia te pomogą także w zagospodarowaniu czasu wolnego. Stowarzyszenie planuje zajęcia w następującym wymiarze godzinowym:

1. Warsztaty tańca towarzyskiego (2 grupy) - 2 razy w tygodniu po 2 godziny.

2. Warsztaty tańca ludowego (ze szczególnym uwzględnieniem tańców ukraińskich i kaszubskich, 2 grupy) - 3 razy w tygodniu po 3 godziny,

3. Warsztaty teatralne - 5 godzin w tygodniu.

4. Warsztaty plastyczne - 2 godziny w tygodniu.

5. Warsztaty modelarskie - 2 godziny w tygodniu.

6. Warsztaty garncarskie - 2 godziny w tygodniu.

7. Warsztaty muzyczne, tj. indywidualna nauka gry na instrumentach dętych - 6 godzin w tygodniu, oraz indywidualne zajęcia wokalne - 6 godzin w tygodniu.

Wszystkie zajęcia będą bezpłatne. Warsztaty skierowane będą do dzieci i młodzieży w wieku od 7 lat do 18 lat. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie dokona podziału na grupy wiekowe, które będą liczyły od 10 do 20 osób, w zależności od pojemności sal.

W ramach realizacji projektu zakupione zostaną również rekwizyty i elementy scenografii oraz piec garncarski do wypalania ceramiki na warsztaty garncarskie.

Wszelkie koszty związane z realizacją projektu ponosi Stowarzyszenie, które nie uzyska żadnych przychodów z tytułu jego realizacji. Stowarzyszenie nie jest "płatnikiem" podatku od towarów i usług i nie figuruje w ewidencji tego podatku. W związku z realizacją projektu nie wystąpi sprzedaż opodatkowana, co skutkuje brakiem podstaw do odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług zawartego w fakturach związanych z realizacją projektu

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy poniesiony przez Stowarzyszenie koszt podatku od towarów i usług w ramach ww. projektu może zostać w jakikolwiek sposób odliczony lub zwrócony.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, w żaden sposób nie przysługuje możliwość odzyskania uiszczonego podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 247 z późn. zm.) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzeniu.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Stowarzyszenie, które nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i nie figuruje w ewidencji tego podatku, zamierza realizować projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Będzie on polegał na organizacji cyklu warsztatów, w których bezpłatny udział weźmie młodzież w wieku od 7 do 18 lat.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ zakupione towary nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną. Ponadto Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, co również wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego. Wnioskodawcy nie będzie przysługiwał również zwrot podatku, z uwagi na fakt, że środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl