ITPP2/443-95/07/AD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-95/07/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2007 r. (data wpływu 8 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usługi pośrednictwa handlowego w dostawie towarów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usługi pośrednictwa handlowego w dostawie towarów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Przedmiotem działania Spółki jest działalność wytwórcza, usługowa i handlowa w zakresie wyrobów dziewiarskich i konfekcji odzieżowej polegająca m.in. na produkcji ubiorów, okryć, nakryć głowy, galanterii odzieżowej, bielizny oraz artykułów sportowych i turystycznych głównie z dzianin własnego wyrobu oraz w niewielkim stopniu z dzianin i tkanin sprowadzanych z zagranicy (WNT). W związku z trudnościami zbytu swoich wyrobów na rynku polskim i możliwością sprzedaży na rynkach pozostałych krajów Unii Europejskiej, Spółka zawarła umowę współpracy z Agentem reprezentującym firmę holenderską (zarejestrowaną na potrzeby podatkowe tylko w Holandii) w zakresie pośrednictwa handlowego na terenie Holandii, dotyczącego przeprowadzania transakcji w obrocie z kontrahentami holenderskimi w sprawie sprzedaży swoich wyrobów oraz nabywania wyrobów z dzianin i tkanin, które mogą być atrakcyjne na rynku polskim, od kontrahentów holenderskich (WNT - co zdarza się niezmiernie rzadko, dlatego też nie będzie przedmiotem rozważań z uwagi na analogiczność do sprzedaży wyrobów - WDT). Powyższe transakcje dotyczące sprzedaży wyrobów (WDT) mogą następować na podstawie zlecenia Spółki zawierającego wszelkie niezbędne dane do jego prawidłowego wykonania lub z inicjatywy Agenta, który wskazuje kontrahenta i uzgadnia ze Spółką szczegółowe warunki transakcji. Agent w ramach umowy jest zobowiązany przede wszystkim do negocjacji warunków z kontrahentami zagranicznymi oraz świadczenia innych dodatkowych usług potrzebnych do zrealizowania transakcji, np. prowadzenie korespondencji, tłumaczenie dokumentacji technicznej i technologicznej, pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów związanych ze sprzedażą (lub z zakupem), organizowanie wyjazdów handlowych itp. Za wszystkie te czynności, wykonywane w ramach jednej czynności zwanej pośrednictwem handlowym, które w efekcie doprowadzają do zawarcia transakcji sprzedaży wyrobów Spółki do kontrahenta zagranicznego (z Holandii), Agent wystawia fakturę za prowizję naliczoną procentowo do kwoty faktury dokumentującej zrealizowaną sprzedaż (WDT). Faktura ta wystawiona jest w walucie obcej (euro), a płatność za nią Spółka realizuje na konto bankowe usługodawcy w Holandii.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy opisana usługa realizowana przez Agenta holenderskiego udokumentowana fakturą w walucie obcej (euro) mieści w kategorii importu usług, który zdefiniowany został w przepisie art. 2 pkt 9 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług i czy w związku z tym wykazywany powinien być podatek należny oraz podatek naliczony od importu usług w deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) w pozycji 35 oraz 47.

Zdaniem Wnioskodawcy usługa pośrednictwa handlowego świadczona przez usługodawcę holenderskiego nie jest świadczona na terytorium Polski (zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju). Usługa ta jest świadczona wyłącznie na terytorium kraju wspólnotowego - Holandii. Rozpatrując zatem art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę (...), z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Powyższe zastrzeżenie, które zmienia miejsce świadczenia usług na miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone (czyli terytorium kraju) - art. 27 ust. 3, nie obejmuje jednak usług pośrednictwa handlowego, które świadczy Agent holenderski na rzecz Spółki. Dlatego też analizując przepisy podatku od towarów i usług, zdaniem Spółki wyżej opisana usługa nie jest importem usług i od tejże usługi nie powinien być rozliczony podatek należny i naliczony od importu usług, który wykazywany byłby w pozycji 35 oraz 47 deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Od ogólnej zasady określającej miejsce świadczenia usług istnieje szereg wyjątków zawartych w przepisach art. 27 ust. 2-6 i art. 28 ustawy, gdzie w zależności od rodzaju usługi, określenie miejsca jej świadczenia następuje według innego rodzaju kryteriów.

Stosownie do art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c) ustawy, w przypadku usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów, z zastrzeżeniem ust. 6.

W myśl powołanego ust. 6, w przypadku gdy nabywca podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym zgodnie z ust. 5 ma miejsce świadczenia usługa, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy numer.

Pojęcie miejsca dokonania dostawy należy powiązać z zasadą zawartą w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy. W myśl reguły tam zawartej, pod pojęciem miejsca dostawy towarów, które są transportowane lub wysyłane przez dostawcę, nabywcę, osobę trzecią należy rozumieć miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Jak wynika z wyżej wymienionych przepisów ustawy, w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym miejscem rozpoczęcia wysyłki towarów, a tym samym miejscem dostawy towarów jest Polska (sprzedaż towarów z terytorium Polski na terytorium Holandii). Zatem usługi pośrednictwa w dostawie towarów, wykonane na rzecz Spółki przez Agenta holenderskiego, powinny zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług, gdyż miejscem świadczenia przedmiotowych usług jest Polska.

Z kolei rozpatrując sytuację (u Wnioskodawcy zdarza się sporadycznie) gdy miejscem rozpoczęcia wysyłki i dostawy towarów będzie terytorium Holandii (sprzedaż towarów z terytorium Holandii na terytorium Polski). Wówczas miejscem świadczenia usługi pośrednictwa handlowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów jest miejsce, w którym nastąpiło nabycie towarów, czyli w Polsce.

W myśl art. 2 pkt 9 ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. Przepis ten stanowi, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju (czyli terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - art. 2 pkt 1).

Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy, przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z wyłączeniem świadczenia usług określonych w art. 27 ust. 3 i art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 oraz dostawy gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów.

Jak stanowią powyższe regulacje, nabywca usług świadczonych przez podmiot zagraniczny jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług, jeżeli miejscem świadczenia usług jest terytorium kraju, a usługodawca nie rozliczył podatku należnego.

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż nabyła ona od Agenta holenderskiego (zarejestrowanego dla potrzeb podatku od wartości dodanej wyłącznie w Holandii) usługę pośrednictwa związaną bezpośrednio z dostawą towarów (art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c) ustawy), który nie rozliczył należnego podatku od towarów i usług na terytorium Polski. Stąd też Spółka zobowiązana jest do rozliczenia podatku należnego z tytułu importu usług.

Podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu importu usług jest usługobiorca, u którego czynność tę należy dokumentować fakturą wewnętrzną, z wykazanym na niej podatkiem należnym z tego tytułu. Ponieważ kwota podatku należnego od importu usług stanowi jednocześnie kwotę podatku naliczonego podlegającą odliczeniu, o czym stanowi art. 86 ust. 2 pkt 4, w przypadku gdy podatnik jest uprawniony do takiego odliczenia. Operacje te powinny znaleźć odzwierciedlenie w złożonej za dany miesiąc (lub następny - art. 86 ust. 11) deklaracji VAT-7, gdzie podatek należny z tytułu importu usług powinien być ujęty w ramach wykazanej przez podatnika sprzedaży pod poz. 35, a jednocześnie - w deklaracji VAT-7 - w ramach podatku naliczonego do odliczenia (art. 86 ust. 10 pkt 2) pod poz. 47.

Reasumując, analiza treści złożonego wniosku w konfrontacji z powołanymi przepisami prowadzi do stwierdzenia, że nabytą przez Spółkę usługę świadczoną przez pośrednika (Agenta holenderskiego) związaną bezpośrednio z dostawą towarów, należy uznać za import usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl