ITPP2/443-94B/07/AP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-94B/07/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007 r. (data wpływu 8 października 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu 29 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług polegających na rozładunku/przeładunku w polskim porcie morskim towarów sprowadzonych do kraju w ramach transportu międzynarodowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług polegających na rozładunku/przeładunku w polskim porcie morskim towarów sprowadzonych do kraju w ramach transportu międzynarodowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka świadczy na terenie polskiego portu morskiego usługi polegające na przeładunku i składowaniu towarów, które sprowadzone zostały na terytorium kraju z terytorium innych państw w ramach transportu międzynarodowego (importu). Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz podmiotów będących właścicielem towaru, mających siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowanych dla celów podatku w Polsce.

Dowodem potwierdzającym wykonanie usług są dokumenty takie jak zlecenia, manifesty towarowe przywozowe, wystawiane faktury, protokoły wykonania usług, w których zawarte są m.in. dane:

* nadawcę i odbiorcę towaru,

* nazwa statku, przynależność państwowa i data przybycia do portu,

* port załadunku,

* port przeznaczenia,

* rodzaj i masa towaru oraz pochodzenie towaru,

* zezwolenie Urzędu Celnego na wydanie towaru.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawką należy opodatkować usługi polegające na rozładunku/przeładunku w polskim porcie morskim towarów sprowadzonych do Polski w ramach transportu międzynarodowego.

Zdaniem wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1 pkt 9, 14, 17 ustawy o podatku od towarów i usług. Według tych przepisów stawka 0% ma zastosowanie do usług:

* świadczonych na obszarze polskich portów morskich związanych z transportem międzynarodowym, polegających na obsłudze lądowych i morskich środków transportu (pkt 9),

* związanych z obsługą statków wymienionych w klasie PKWiU ex 35.11 należących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste załogi (pkt 14),

* pozostałych służących bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego i ich ładunkom (pkt 17).

Na podstawie wymienionych przepisów Spółka stoi na stanowisku, iż świadczone przez nią usługi dotyczące towarów sprowadzonych uprzednio do kraju są opodatkowane stawką 0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.

Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług został określony w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zgodnie z treścią punktu 1 tego artykułu opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według generalnej zasady zawartej w art. 27 ust. 1 ustawy w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca działalności - miejsce stałego zamieszkania.

Zgodnie z przepisem art. 27 ust. 2 pkt 3b w przypadku świadczenia usług pomocniczych do usług transportowych takie jak załadunek, rozładunek, przeładunek i podobne czynności miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28, przy czym zastrzeżenie to nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

W przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawca jednoznacznie określił, że w przypadku usług dotyczących towarów sprowadzonych do kraju w ramach transportu międzynarodowego, kontrahenci wnioskodawcy posiadają siedzibę na terytorium Polski i w Polsce są zarejestrowanymi podatnikami VAT. Wynika z tego, że nabywcami usług świadczonych przez wnioskodawcę są wyłącznie podmioty krajowe. Zatem Spółka świadcząc usługi w kraju na rzecz podmiotów krajowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z wymienionymi przepisami.

Artykuł 41 ust. 1 powołanej ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem m.in. art. 83, w którym wymienione zostały szczególne przypadki zastosowania obniżonej stawki podatku w wysokości 0%.

Z opisu stanu faktycznego zawartego we wniosku wynika, że Spółka świadczy usługi polegające na rozładunku, przeładunku ze statków na terenie polskiego portu morskiego towarów sprowadzonych do kraju w ramach importu.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy dla usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, związanych z transportem międzynarodowym, polegających na obsłudze lądowych i morskich środków transportu, stosuje się stawkę podatku w wysokości 0%. Jednakże zastosowanie obniżonej stawki podatku na podstawie tego przepisu wymaga spełnienia warunku wymienionego w art. 83 ust. 2 ustawy. W oparciu o ten artykuł, stawkę 0% można zastosować w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie. Oznacza to, że podatnik musi posiadać dokumenty jednoznacznie wskazujące, że świadczone przez Spółkę usługi związane są z transportem międzynarodowym.

Posiadane przez wnioskodawcę dokumenty wskazują, iż świadczone usługi dotyczą towarów sprowadzonych do kraju w ramach importu, a zatem Spółka ma prawo do zastosowania stawki obniżonej zgodnie z powołanym art. 83 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Reasumując, usługi rozładunku i przeładunku ze statków świadczone w porcie morskim na towarach sprowadzonych do kraju w ramach importu, podlegają opodatkowaniu według stawki 0%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl