ITPP2/443-926/11/AK - Prawo stowarzyszenia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z organizacją szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 11 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-926/11/AK Prawo stowarzyszenia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z organizacją szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2011 r. (data wpływu 27 czerwca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją operacji pn. "G."- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2011 r. został złożony wniosek o dzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją operacji pn. "G.".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie powstało w dniu 31 października 2005 r. na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach. Głównymi celami statutowymi są m.in.:

* rewitalizacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem,

* aktywizowanie społeczeństwa, głównie dzieci i młodzieży, do działań na rzecz opieki nad zabytkami i pomnikami przyrody oraz ochrony środowiska,

* reaktywowanie i promowanie rzemiosł ginących.

Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców w dniu 14 grudnia 2005 r.

Stowarzyszenie za pośrednictwem LGD złożyło w dniu 15 marca 2010 r. wniosek o przyznanie pomocy: Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi. Operację nazwano "G.". Zakres wniosku obejmuje kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru LSR.

Wnioskowana przez Stowarzyszenie do finansowania kwota pomocy obejmuje jako koszt kwalifikowany podatek od towarów i usług, uzasadniając to faktem, iż Stowarzyszenie nie będąc czynnym podatnikiem VAT nie ma prawa odliczyć tego podatku.

Działalność Stowarzyszenia polega wyłącznie na prowadzeniu działań statutowych, nie zarobkowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek od towarów i usług z tytułu realizacji ww. zadania, finansowanego w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie, które nie prowadzi działalności gospodarczej i czynności sprzedaży oraz nie będące czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz nie podlegających temu podatkowi.

Ponadto w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 392), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Natomiast przepisy rozdziału 5 powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Stowarzyszenie nie będące podatnikiem podatku od towarów i usług i nie prowadzące działalności gospodarczej, realizuje operację pn. "G.". Projekt ten obejmuje kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru LSR.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż zakupy dokonane w ramach realizacji operacji nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych. Stowarzyszeniu nie przysługuje również prawo do otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o które się ubiega nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl