ITPP2/443-918b/09/AF - Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu ciągnika, w związku z jego sprzedażą.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-918b/09/AF Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu ciągnika, w związku z jego sprzedażą.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2009 r. (data wpływu 29 października 2009 r.), uzupełnionym w dniach 5 i 26 stycznia 2010 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa dokonania korekty podatku naliczonego przy nabyciu ciągnika w związku z jego sprzedażą - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2009 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniach 5 i 26 stycznia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa dokonania korekty podatku naliczonego przy nabyciu ciągnika w związku z jego sprzedażą.

W przedmiotowym wniosku oraz piśmie, stanowiącym jego uzupełnienie, przedstawiono następujący stan faktyczny:

Prowadzi Pan wraz żoną gospodarstwo rolne. W grudniu 2007 r. wpłaciliście zadatek na zakup ciągnika rolniczego. Wpłata zadatku gwarantowała stałą cenę w roku 2008. W tym czasie był Pan rolnikiem ryczałtowym, a od dnia 1 kwietnia 2008 r. podatnikiem VAT czynnym. W dniu 30 kwietnia 2008 r. został sfinalizowany zakup przedmiotowego ciągnika. Ciągnik był wykorzystywany tylko w gospodarstwie do wykonywania czynności opodatkowanych. W całości został odliczony podatek od wartości zakupu pomniejszonej o kwotę zadatku. Podatek od zadatku został odliczony w 2009 r. w wysokości 1/5. Nie prowadzi Pan ewidencji środków trwałych w związku z prowadzoną działalnością rolniczą i nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych. W dniu 9 lutego 2009 r. przedmiotowy ciągnik został sprzedany za kwotę równą wartości zakupu. Powyższa transakcja została opodatkowana od całej kwoty sprzedaży.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jaki sposób odliczyć pozostałe 4/5 podatku naliczonego od zadatku.

Zdaniem Wnioskodawcy powinno się sporządzić korektę podatku odliczonego za miesiąc luty 2009 r. i w całości odliczyć pozostałe 4/5 podatku naliczonego od zadatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 91 ust. 1 ww. ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli różnica między proporcją odliczenia określoną w art. 90 ust. 4 a proporcją określoną w zdaniu poprzednim nie przekracza 2 punktów procentowych.

W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania (ust. 2 ww. artykułu).

Zgodnie z ust. 4 tegoż artykułu, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy (ust. 5 artykułu).

Z treści złożonego wniosku wynika, że od dnia 1 kwietnia 2008 r. jest Pan czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzącym gospodarstwo rolne. W grudniu 2007 r. dokonał Pan wpłaty zadatku na zakup ciągnika rolniczego. Powyższa transakcja została sfinalizowana w dniu 30 kwietnia 2008 r. Od tego czasu do momentu sprzedaży w dniu 9 lutego 2009 r. przedmiotowy ciągnik był wykorzystywany w gospodarstwie rolnym do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z tym odliczył Pan całość kwoty podatku naliczonego od wartości zakupu pomniejszonej o kwotę zadatku. Kwota zadatku została odliczona w wysokości 1/5 w 2009 r. Powyższa sprzedaż ciągnika została opodatkowana podatkiem od towarów i usług naliczonym od pełnej kwoty równej kwocie zakupu.

Biorą pod uwagę powyższe fakty oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że przysługuje Panu prawo do dokonania korekty podatku odliczonego dotyczącego 4/5 kwoty zadatku w deklaracji za okres, w którym nastąpiła sprzedaż.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl