ITPP2/443-918a/09/AF - Stawka podatku VAT dla usługi testowania nasienia buhajów.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-918a/09/AF Stawka podatku VAT dla usługi testowania nasienia buhajów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2009 r. (data wpływu 29 października 2009 r.), uzupełnionym w dniu 5 stycznia 2010 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi testowania nasienia buhajów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2009 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 5 stycznia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi testowania nasienia buhajów.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Prowadzi Pan hodowlę krów pod ocenę. W związku z tym podpisana została umowa ze Stacją Hodowli i Unasienniania Zwierząt (SHiUZ) na testowanie nasienia. W wykazie symboli PKWiU nie ma usługi: "testowanie nasienia buhajów". W związku z tym SHiUZ zasugerowała zastosowanie klasyfikacji: 01.4, tj. "ocena krów" według stawki podatku w wysokości 7 %. Od dnia 1 kwietnia 2008 r. jest Pan "płatnikiem" podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy w opisanym przypadku Wnioskodawca ma prawo stosować 7 % stawkę podatku.

2.

Czy w ogóle Wnioskodawca może świadczyć usługę zawartą w tej umowie.

Zdaniem Wnioskodawcy przy usłudze testowania nasienia buhajów, tj. hodowli jałówek należy stosować stawkę podatku w wysokości 3 %.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 (ust. 2 ww. artykułu).

W załączniku nr 3 do ustawy, w pozycji nr 135 wymieniono usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt (PKWiU ex 01.4).

Z objaśnień do ww. załącznika wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawką 0 % i 3 %.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 74, poz. 444) od dnia 1 maja 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5 ustawy, których przedmiotem są towary wymienione w załączniku do powołanej ustawy zmieniającej, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

W załączniku tym w pozycji nr 64 wymieniono usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt (PKWiU ex 01.4).

Z treści złożonego wniosku wynika, że świadczy Pan usługi polegające na ocenie nasienia buhajów. Stacja Hodowli i Unasienniania Zwierząt zasugerowała sklasyfikowanie powyższych czynności w grupowaniu PKWiU 01.4.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że o ile opisana we wniosku usługa jest sklasyfikowana w grupowaniu PKWiU 01.4, to do dnia 30 grudnia 2010 r. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według 3 % stawki.

Podkreślić jednak należy, iż kwestie dotyczące klasyfikacji statystycznych świadczonych usług, nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, nie jest organem upoważnionym do określenia właściwego grupowania świadczonych usług.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

W przypadkach trudności w ustaleniu właściwej klasyfikacji, zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Jednocześnie informuje się, że w niniejszej interpretacji indywidualnej nie odniesiono się do pytania dotyczącego możliwości świadczenia przez Pana opisanych we wniosku usług. Jak zaznaczono wcześniej, zgodnie z treścią art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, interpretację wydaje się w indywidualnej sprawie z zakresu przepisów prawa podatkowego. Przez przepisy prawa podatkowego - w myśl art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej - należy rozumieć przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych. Powyższa kwestia nie dotyczy więc prawa podatkowego.

Końcowo informuje się, że kwestia możliwości zastosowania art. 91 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej nr ITPP2/443-918b/09/AF.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl