ITPP2/443-912a/09/AW - Możliwość zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości stanowiącej majątek osobisty.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-912a/09/AW Możliwość zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości stanowiącej majątek osobisty.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2009 r. (data wpływu 30 października 2009 r.), uzupełnionym w dniach 13 i 26 stycznia 2010 r. (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku do dostawy nieruchomości, składającej się z działki niezabudowanej przeznaczonej na cele rolnicze oraz działki, na której znajdują się dom i budynek gospodarczy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 13 i 26 stycznia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku do dostawy nieruchomości, składającej się z działki niezabudowanej przeznaczonej na cele rolnicze oraz działki, na której znajdują się dom i budynek gospodarczy.

W przedmiotowym wniosku, oraz jego uzupełnieniach, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Prowadzi Pan działalność gospodarczą, jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Wraz z żoną jest właścicielem nieruchomości rolnej zabudowanej o powierzchni 3 ha 1.610 m2, stanowiącej odrębny majątek osobisty. Została ona nabyta w dniu 27 marca 2000 r., w ramach majątku osobistego, na podstawie aktu notarialnego. Transakcja nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nieruchomość składa się z dwóch działek o nr 135 i 6. Na jednej znajdują się zabudowania, tj. dom i budynek gospodarczy, natomiast druga przeznaczona jest - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu - na cele rolnicze. Przedmiotowa nieruchomość nie była i nie jest przedmiotem najmu, dzierżawy, ani innych umów o podobnym charakterze. Nie prowadzi Pan na niej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w tym również działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15 tej ustawy. Płaci Pan podatek rolny oraz otrzymuje dopłatę do gruntów rolnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Innych dochodów z nieruchomości Pan nie uzyskuje. Budynki znajdujące się na nieruchomości nie były ulepszane, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W przeszłości dokonał Pan, w ramach majątku osobistego, zbycia lokalu mieszkalnego, do którego przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W przyszłości nie planuje przeprowadzać transakcji sprzedaży nieruchomości, ponieważ nie posiada innych poza wskazanymi we wniosku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dostawa opisanej wyżej nieruchomości korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa nieruchomości podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, lecz korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i 10a tej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami - w świetle art. 2 pkt 6 ustawy - są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W art. 7 ust. 1 ustawy postanowiono, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle zapisów art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Chociaż ustawa nie definiuje pojęcia "częstotliwości", przez zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy należy rozumieć chęć, wolę powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonywania określonych czynności, składających się na istotę prowadzenia działalności. O kwestii częstotliwości nie decyduje okres wykonywania czynności (rok, dwa, czy pięć lat), ani ilość dokonanych transakcji. Decydującym kryterium jest powtarzalność czynności. Dlatego też, w każdym przypadku należy indywidualnie rozstrzygnąć, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne, było dokonywanie jej wielokrotnie.

W kontekście powyższego należy stwierdzić, iż nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danej osoby za podatnika w zakresie tych czynności.

Z powołanych przepisów wynika, że jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży ze swojego majątku prywatnego nieruchomości gruntowej, a czynność ta wykonywana jest jednorazowo lub okazjonalnie, w warunkach wskazujących, iż działanie to nie jest czynione z zamiarem jego powtarzania (kontynuowania) i nie zmierza do nadania mu stałego charakteru, transakcja taka nie może być uznana za działalność gospodarczą, w rozumieniu cyt. wyżej art. 15 ust. 2 ustawy.

Z opisu zawartego we wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą, jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Zamierza Pan dokonać sprzedaży nieruchomości, w skład której wchodzą dwie działki oznaczone nr 135 i 6. Jedna z nich jest zabudowana domem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, a druga niezabudowana - zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - przeznaczona jest na cele rolnicze. Nieruchomość została nabyta w dniu 27 marca 2000 r., w ramach majątku osobistego, na podstawie aktu notarialnego. Przy jej nabyciu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Nie prowadzono na niej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy o podatku do towarów i usług, nie była przedmiotem najmu, dzierżawy, ani innych umów o podobnym charakterze. W stosunku do zabudowań usytuowanych na działce nr 135 nie poniesiono wydatków na ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. W przeszłości dokonał Pan, w ramach majątku osobistego, zbycia lokalu mieszkalnego, do którego przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W przyszłości nie planuje przeprowadzać transakcji sprzedaży nieruchomości, ponieważ nie posiada innych poza wskazanymi we wniosku.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że zarówno budynki, jak i grunt, spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a ich zbycie traktowane jest jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju podlegająca opodatkowaniu. Jednak w przedmiotowej sprawie nie można uznać Pana za podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, a planowana sprzedaż nieruchomości pochodzącej z majątku osobistego, o ile - jak Pan wskazał - nie była prowadzona na niej działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie wskazuje się, że kwestie dotyczące stawki podatku mającej zastosowanie do dostawy prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków na nim posadowionych oraz do dostawy budynku (kamienicy) wraz z gruntem, na którym jest posadowiony, rozstrzygnięto w interpretacjach odpowiednio nr ITPP2/423-912b/09/AW i nr ITPP2/423-912c/09/AW.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl