Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 kwietnia 2011 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-91/11/MD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2011 r. (data wpływu 24 stycznia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 18 marca 2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla sprzedaży książek używanych w ramach procedury VAT-marża - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 stycznia 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w 18 marca 2011 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla sprzedaży książek używanych w ramach procedury VAT-marża.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Jest Pani właścicielem antykwariatu. Prowadzi skup i sprzedaż książek używanych. Książki nabywa Pani od osób fizycznych nie będących "płatnikami" podatku od towarów i usług, na podstawie umowy kupna-sprzedaży.

Są to książki:

* oznaczone symbolem ISBN - 58.11.1 (PKWiU 2008).

* nieposiadające ISBN.

Do książek (PKWiU ex 22.11), oznaczonych symbolem ISBN, stosowała Pani stawkę 0%, stosując ogólne zasady opodatkowania. Jednocześnie stosuje Pani procedurę opodatkowania marży, zgodnie z art. 120, dla opodatkowania innych książek, których nie dotyczy 0% stawka podatku, stosując - do dnia 31 grudnia 2010 r. - stawkę 22%. Prowadzi Pani ewidencję z uwzględnieniem podziału w zależności od sposobu opodatkowania.

W związku ze zmianą stawek podatku od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. zamierza Pani stosować procedurę opodatkowania marży z podziałem na dwie stawki podatku od towarów i usług:

* 5% stawka od marży (cena sprzedaży minus cena zakupu, pomniejszona o podatek) dla książek 58.11.1 (PKWiU 2008), posiadających symbol ISBN.

* 23% stawka od marży (cena sprzedaży minus cena zakupu, pomniejszona o podatek) dla wszystkich innych książek nie posiadających symbolu ISBN.

Prowadzi Pani ewidencję, z której wynika kwota nabycia książek, kwota sprzedaży i wysokość marży.

W związku z powyższym w uzupełnieniu wniosku, zadano następujące pytanie.

Czy stosowanie procedury opodatkowania marży w dwóch stawkach: 5% od marży (książki o PKWiU 58.11.1 posiadające ISBN) oraz 23% od marży (książki nieposiadające ISBN) jest prawidłowe.

Zdaniem Wnioskodawcy, opodatkowanie podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem procedury opodatkowania marży zgodnie z art. 120, z podziałem na dwie stawki: 5% i 23%, jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według ust. 5a ww. artykułu, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 29 ust. 1 zd. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 (...).

Stawka podatku, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1, wprowadzonym do ustawy art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

I tak, stosownie do treści art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Według ust. 2a ww. artykułu, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Zgodnie z art. 146a pkt 2 - wprowadzonym do ustawy przez art. 19 pkt 5 ww. ustawy z dnia 26 listopada 2010 r., zmieniony art. 9 pkt 1 ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z pozycji nr 72 załącznika nr 3 do ustawy wynika, że stawką tą opodatkowane są książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek (ex 58.11.1).

W świetle objaśnienia nr 1 do ww. załącznika, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Z kolei według załącznika nr 10 do ustawy, stanowiącego "Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%", stawką tą opodatkowane są m.in. Książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braillea (ex 58.11.1) (poz. 32).

W świetle art. 2 pkt 30 ustawy, przez "PKWiU ex", rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W świetle treści § 36 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 z późn. zm.), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 2a ustawy obniża się do wysokości 0% w okresie do dnia 30 kwietnia 2011 r. dla dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN.

Zgodnie z dyspozycją § 38 pkt 1 ww. rozporządzenia, przepisy § 36 i 37 stosuje się pod warunkiem posiadania dokumentacji potwierdzającej, że towary, o których mowa w § 36 pkt 1, zostały:

a.

przekazane do dystrybucji przed dniem 1 stycznia 2011 r. lub

b.

przez dokonującego ich dostawy ujęte w spisie z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2010 r.

Analiza powyższych regulacji prowadzi do wniosku, iż od dnia 1 stycznia 2011 r. sprzedaż książek oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN (nowych i używanych), jest opodatkowana stawką w wysokości 5%. Z tym że, jeżeli sprzedaż takich książek dotyczy rynku pierwotnego, tj. książek nowych, a oddanych do dystrybucji przed dniem 1 stycznia 2011 r. lub ujętych w spisie z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2010 r., wówczas do dnia 30 kwietnia 2011 r. korzysta ona ze stawki 0%.

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy, w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku.

Stosownie do treści ust. 1 pkt 4 ww. artykułu, przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

W myśl ust. 10 pkt 1 powołanego artykułu, przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Podatnik może stosować ogólne zasady opodatkowania do dostaw, do których stosuje się przepisy ust. 10 i 11. W przypadku zastosowania ogólnych zasad podatnik ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od towarów, o których mowa w ust. 11, w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy u tego podatnika z tytułu dostawy tych towarów (art. 120 ust. 14 ustawy).

Jeżeli podatnik oprócz zasad, o których mowa w ust. 4 i 5, stosuje również ogólne zasady opodatkowania, to jest on obowiązany prowadzić ewidencję zgodnie z art. 109 ust. 3, z uwzględnieniem podziału w zależności od sposobu opodatkowania; w odniesieniu do dostawy, o której mowa w ust. 4 i 5, ewidencja musi zawierać w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży, o której mowa w tych przepisach (art. 120 ust. 15 ustawy).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że prowadzi Pani antykwariat, w którym sprzedaje książki używane (PKWiU 58.11.1) oznaczone symbolem ISBN, jak i nieposiadające takiego symbolu.

Na tym tle powzięła Pani wątpliwość dotyczą możliwości sprzedaży książek w procedurze VAT-marża z zastosowaniem dwóch stawek podatku - 5% i 23%.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane regulacje ustawy o podatku od towarów i usług należy potwierdzić Pani stanowisko co do możliwości zastosowania do sprzedaży książek używanych procedury VAT-marża z zastosowaniem dwóch stawek podatku, tj. 5% i 23%, pod warunkiem spełnienia wszystkich określonych tymi przepisami przesłanek.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. Zatem organ interpretacyjny nie dokonywał oceny poprawności przedstawionych przez Panią klasyfikacji statystycznych, a niniejszą interpretację wydano wyłącznie w oparciu o grupowanie statystyczne wskazane przez Panią w złożonym wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl