ITPP2/443-91/07/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 listopada 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-91/07/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2007 r. (data wpływu 8 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków powstałych przy realizacji projektu pod nazwą "Urządzenie 5 placów zabaw w miejscowościach O., N., C., B. i P." nie związanego z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2007 r. został złożony ww. wniosek (uzupełniony dnia 20 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków powstałych przy realizacji projektu pod nazwą "Urządzenie 5 placów zabaw w miejscowościach O., N., C., B. i P." nie związanego z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina O. ubiega się o przyznanie środków na zadanie pod nazwą "Urządzenie 5 placów zabaw w miejscowościach O., N., C., B. i P." z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie: Ochrona wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Place zabaw związane z ww. projektem będą usytuowane na następujących działkach: O. Dz. Nr 81/1, N. Dz. Nr 557/3 i 557/4, C. Dz. Nr 52/2, B. Dz. Nr 50, P. Dz. Nr 13/27 i 13/28.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od poniesionych wydatków na budowę placów zabaw w ramach ww. projektu Gminie O. będzie przysługiwała możliwość odliczenia podatku VAT.

Zdaniem wnioskodawcy przedmiotowe wydatki są kosztem kwalifikowanym i z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, co zgodne jest z zasadami zawartymi w art. 86 ustawy o podatku VAT to znaczy, że wydatki te nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną. Podatek VAT zawarty w zakupionych towarach i usługach dotyczących planowanego zadania będzie więc kosztem ponoszonym przez Gminę. W przyszłości place zabaw nie będą wykorzystywane do wykonywania przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT (nie będą przedmiotem umów cywilno-prawnych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl