ITPP2/443-884/11/EB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 września 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-884/11/EB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2011 r. (data wpływu 20 czerwca 2011 r.), uzupełnionym w dniach 16 sierpnia i 26 września 2011 r. (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy zbyciu nieruchomości zabudowanej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 16 sierpnia i 26 września 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy zbyciu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniach, przedstawiono następujący stan faktyczny.

W myśl art. 40a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, nadleśnictwo może sprzedawać nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i samodzielne lokale mieszkalne, łącznie z gruntami i przynależnościami związanymi z przedmiotem sprzedaży, a nieprzydatne Lasom Państwowym. Szczegółowe zasady i tryb sprzedaży budynków mieszkalnych, samodzielnych lokali i gruntów określa rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatnych Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego. W marcu 2011 r. Nadleśnictwo dokonało sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i przynależnościach (boksem garażowym, piwnicą, infrastrukturą towarzyszącą) związanymi ze sprzedażą tego lokalu znajdującymi się na działce nr 26/42. Nabywcą ww. nieruchomości jest podleśniczy, któremu zgodnie z rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, od dnia 24 stycznia 2010 r. nie przysługuje bezpłatne mieszkanie, ani równoważnik. Nadleśnictwo nie ponosiło wydatków na ulepszenie sprzedanego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami. Przeprowadzano tylko naprawy w lokalu mieszkalnym - remonty bieżące i awaryjne, których wartość była niższa niż 30% wartości początkowej. Wartość początkowa lokalu wynosiła 19.886,64 zł. natomiast wartość remontów wyniosła: w 2003 r. - 2.776,34 zł, w 2008 r. - 442,68 zł. Boks garażowy będący przedmiotem sprzedaży, stanowi odrębny obiekt budowlany. Od 1997 r. Nadleśnictwo nie ponosiło wydatków na jego ulepszenie i remonty. Infrastruktura towarzysząca znajdująca się na przedmiotowej działce obejmuje: udziały w zewnętrznej sieci sanitarnej, wodociągowej, centralnego ogrzewania, liniach sieci energetycznej, kotłowni i przynależnych do niej placykach gospodarczych (skład drewna), drogach i chodnikach osiedla, antenie zbiorczej (telewizyjnej), kotle i pompie obiegowej. Nieruchomość położona jest na jednej działce i posiada jedną księgę wieczystą. Sprzedany lokal mieszkalny wraz z przynależnościami został oddany do użytkowania w 1983 r. i służył działalności administracyjnej - leśnej. W dniu 1 lipca 1997 r. Nadleśnictwo zawarło pierwszą umowę najmu lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami - boksem garażowym, piwnicą, mediami - z obecnym nabywcą tej nieruchomości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podleśniczy zwolniony był z czynszu za lokal mieszkalny, ponieważ pracownikowi przysługiwało bezpłatne mieszkanie na podstawie rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 1998 r. Do momentu sprzedaży najemca dokonywał miesięcznych opłat za boks garażowy i media, na podstawie wystawianych faktur, zgodnie z obowiązującymi stawkami podatku od towarów i usług. W związku ze zmianą przepisów w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na podstawie których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny (stanowisko podleśniczego zostało wyłączone), dnia 15 czerwca 2010 r. przeniesiono lokal mieszkalny wraz przynależnościami z działalności administracyjnej do działalności socjalno-bytowej i podpisano z tym samym najemcą drugą umowę, wg której najemca uiszczał miesięczny czynsz za lokal mieszkalny (usługa zwolniona) i przynależności (usługa opodatkowane) na podstawie wystawianych faktur VAT. Zgodnie z zawartym aktem notarialnym z dnia 29 marca 2011 r. przedmiotem sprzedaży był lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, toalety, przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 63,4 m 2, z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni 13,5 m 2 i pomieszczeniem w budynku garażowo-gospodarczym o powierzchni 16,5 m 2, wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych budynków i gruntu. Udziały w infrastrukturze nie były odrębnym przedmiotem sprzedaży. W akcie notarialnym wartość nieruchomości ustalono na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego na łączną kwotę 142 038,00 zł, w tym wartość udziału we współwłasności działki gruntu na kwotę 8 386,44 zł, zaś wartość pomieszczenia garażowego na kwotę 3 685,18 zł. Udział w gruncie wyceniony jest łącznie z ułamkową częścią infrastruktury. Zgodnie z art. 40a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, nabywca z tytułu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych LP otrzymał zniżkę w wysokości 95% i zapłacił za ww. nieruchomość ogółem kwotę 7 101,90 zł. Nadleśnictwo dokonując sprzedaży wystawiło fakturę, w której na lokal mieszkalny i przynależny do niego udział w gruncie zastosowało stawkę 8% a na garaż wraz z przynależnym do niego gruntem zastosowało zwolnienie od podatku. Do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z gruntem zastosowało stawkę podatku 8% ponieważ wtedy uznało, że od podpisania umowy w dniu 15 czerwca 2010 r. (pierwsze zasiedlenie) do dnia dostawy nie minęły 2 lata, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10b.ustawy. Natomiast do zbycia garażu z gruntem zastosowano zwolnienie od podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Nadleśnictwo przy sprzedaży lokalu mieszkalnego i garażu wraz z przynależnościami oraz udziałem w gruncie zastosowało właściwe stawki podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług, miało prawo do zastosowania zwolnienia od podatku ponieważ:

* w stosunku do tych obiektów Nadleśnictwo nie obniżyło kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

* wydatki na ich ulepszenie, w stosunku do których miało prawo do odliczenia podatku naliczonego były niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Nadleśnictwo stwierdziło, iż pierwsze zasiedlenie należało liczyć od dnia 1 lipca 1997 r., pomimo, że część wykonywanych czynności po oddaniu do użytkowania najemcy nie podlegało opodatkowaniu. Najemca nie uiszczał opłat czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego ale dokonywał opłat z tytułu korzystania z mediów (dostarczana energia cieplna, woda, odbiór nieczystości stałych i płynnych) i anteny zbiorczej oraz najmu garażu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1.

przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2.

wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3.

wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4.

wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5.

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

6.

oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7.

zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy (...).

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (art. 29 ust. 5 ustawy).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W art. 2 pkt 14 ustawy ustawodawca określił co należy rozumieć pod pojęciem pierwszego zasiedlenia. Zgodnie z tym przepisem przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej;

Z treści powyższego przepisu wynika, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt, bądź go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę lub najem, bowiem zarówno sprzedaż, dzierżawa, czy najem są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 ww. ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Na podstawie ust. 11 cyt. artykułu, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1.

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2.

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3.

adres budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W myśl ust. 7a tego artykułu, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż zgodnie z aktem notarialnym z dnia 29 marca 2011 r. Nadleśnictwo dokonało sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z piwnicą, pomieszczeniem w budynku garażowo-gospodarczym (stanowiącym odrębny obiekt budowlany) wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i gruntu. W dniu 1 lipca 1997 r. Nadleśnictwo zawarło z nabywcą nieruchomości pierwszą umowę najmu lokalu mieszkalnego wraz z boksem garażowym, piwnicą, mediami. Na podstawie odrębnych przepisów użytkownik zwolniony był z opłat za najem lokalu mieszkalnego, natomiast dokonywał miesięcznych opłat za pomieszczenie w budynku garażowo-gospodarczym i media. W stosunku do przedmiotowych obiektów Nadleśnictwu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz nie ponosiło wydatków na ich ulepszenie, poniosło jedynie wydatki na bieżące remonty lokalu mieszkalnego.

Mając na uwadze powyższe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że zbycie lokalu mieszkalnego wraz z piwnicą oraz pomieszczenia w budynku garażowo-gospodarczym objęte było zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, bowiem - jak wynika z treści wniosku - pierwsze zasiedlenie ww. lokali (za które pobierana była opłata za media lub najem) nastąpiło w dniu 1 lipca 1997 r., a od tego dnia do dnia dostawy minął okres dłuższy niż 2 lata. Biorąc pod uwagę fakt, iż dostawa przedmiotowych lokali korzystała ze zwolnienia od podatku, również zbycie udziału w gruncie, na którym posadowione są budynki z przedmiotowymi lokalami, przy uwzględnieniu treści art. 29 ust. 5 ustawy, objęte było zwolnieniem od podatku.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl