Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 listopada 2013 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-870/13/KT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2013 r. (data wpływu 23 sierpnia 2013 r.), uzupełnionym w dniu 14 listopada 2013 r. (data wpływu), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi świadczonej na rzecz czynnego podatnika podatku od wartości dodanej z Holandii - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 sierpnia 2013 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 14 listopada 2013 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi świadczonej na rzecz czynnego podatnika podatku od wartości dodanej z Holandii.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych na terenie miasta B. Jest podatnikiem VAT czynnym, zobowiązanym do składania miesięcznych deklaracji dla podatku od towarów i usług. W roku podatkowym 2013, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, jest zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, którą ma zamiar prowadzić także w następnych latach podatkowych. Działalność gastronomiczną prowadzi Pan na podstawie licencji firmy S. z siedzibą w miejscowości A., na terenie Holandii (dalej: firma S.), która jest zarejestrowana jako podatnik podatku od wartości dodanej. W ramach odpłatnej umowy uzyskał Pan prawo do posługiwania się znakiem firmowym S. W lipcu 2013 r. strona uzgodniła ustnie z firmą S., że w celu zareklamowania znaku firmy S. F. z siedzibą w miejscowości A. na trenie Holandii (dalej: firma S. F.), nr identyfikacyjny NL, zostanie wykonany na Pana zlecenie baner reklamowy z logo firmy S., który zostanie powieszony na okres trzech miesięcy na budynku galerii w mieście B., przy ul. S., w której prowadzi Pan działalność gospodarczą. W celu powieszenia banera reklamowego wynajął Pan powierzchnię od galerii za kwotę netto 3.000,00 zł oraz zlecił, za kwotę netto 2.497,00 zł, wykonanie i montaż tego banera na budynku. Przedmiotowe wydatki zaliczył Pan w lipcu do kosztów uzyskania przychodu. W dniu 11 lipca 2013 r. baner reklamowy został wykonany i zamontowany na budynku. W tym samym dniu wystawił Pan fakturę, w której wskazał jako nabywcę usługi reklamowej (o wartości 5.497,00 zł) firmę S. F. oraz wskazał, że dokonana sprzedaż usługi reklamowej jest opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%. Uznał Pan, że jest to sprzedaż usług reklamowych dla podmiotu posiadającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej. W dniu 20 sierpnia 2013 r. otrzymał Pan z Biura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie pisemną informację, że firma S. F. została zidentyfikowana jako czynny podatnik podatku od wartości dodanej z Holandii, który może nabywać towary i usługi w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych. Nabywcą usługi reklamowej, o której mowa we wniosku, była firma S. F., będąca podatnikiem nieposiadającym stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Nie posiada Pan stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Holandii oraz nie jest zarejestrowany jako podatnik od wartości dodanej na terytorium Holandii.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z wykonaniem na rzecz firmy S. F. w dniu 11 lipca 2013 r. usługi reklamowej polegającej na powieszeniu banera z logo firmy S. na budynku galerii w B., przy ul. S., miał Pan prawo uznać, że przedmiotowa sprzedaż usług jest opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wykonaniem na rzecz firmy S. F. w dniu 11 lipca 2013 r. usługi reklamowej polegającej na powieszeniu banera z logo firmy S. na budynku galerii w mieście B., przy ul. S., mógł uznać, że przedmiotowa sprzedaż usług - na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług - jest opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%. Stwierdził Pan, że stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika nieposiadającego siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jest miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę. W przypadku firmy S. F. jest to miejscowość A. na terenie Holandii. Z uwagi na to, sprzedaż przedmiotowej usługi reklamowej należy uznać za sprzedaż usług dla podatnika nieposiadającego siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca ich świadczenia. Od poprawności określenia tego miejsca zależy miejsce ich opodatkowania.

Stosownie do treści art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Jak wynika z ust. 2 tego artykułu, w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla celów określenia miejsca świadczenia usług, ustawodawca odrębnie zdefiniował pojęcie podatnika. Zgodnie z art. 28a ww. ustawy, na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

1.

ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

a.

podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,

b.

osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

2.

podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

W myśl art. 41 ust. 3 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42.

Ze złożonego wniosku wynika, że w dniu 11 lipca 2013 r. wyświadczył Pan usługę - polegającą na umieszczeniu banera reklamowego z logo firmy S. na okres trzech miesięcy na budynku galerii w mieście B., przy ul. S., w której prowadzi Pan działalność gospodarczą - na rzecz firmy S. F., czynnego podatnika podatku od wartości dodanej z Holandii, który może nabywać towary i usługi w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych. Nabywca usługi nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Nie posiada Pan stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Holandii i nie jest zarejestrowany jako podatnik od wartości dodanej na terytorium tego kraju.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że w niniejszym przypadku miejscem świadczenia i opodatkowania przedmiotowej usługi wykonanej przez Pana na rzecz firmy S. F. - stosownie do treści art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - było terytorium kraju, w którym ta firma posiada siedzibę, czyli Holandia. Tym samym usługa ta - wbrew Pana stanowisku - nie podlegała opodatkowaniu na terytorium Polski.

Jednocześnie zauważa się, że powołany przez Pana przepis art. 41 ust. 3 ww. ustawy dotyczy zastosowania stawki 0% dla czynności wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wobec czego nie może znaleźć zastosowania w niniejszej sprawie, skoro przedmiotem transakcji było świadczenie usługi.

W konsekwencji, Pana stanowisko przedstawione we wniosku należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl