Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 kwietnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-84A/08/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2008 r. (data wpływu 31 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania preferencyjnej 0% stawki podatku w przypadku dostaw farb służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków używanych do żeglugi na pełnym morzu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 stycznia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania preferencyjnej 0% stawki podatku w przypadku dostaw farb służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków używanych do żeglugi na pełnym morzu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka dokonuje dostawy towarów tj. farb służących konserwacji statków używanych do żeglugi na pełnym morzu. Wspomniana farba służy według oświadczenia nabywcy do celów eksploatacji statków w związku z ich bieżącą konserwacją lub remontem. Dostawa przedmiotowych farb jest wykonywana bezpośrednio na statek jako jego zaopatrzenie w niezbędny materiał eksploatacyjny. Dokonywanie dostawy na statek jest potwierdzane przez kapitana statku i dokument ten jest zaopatrzony w pieczątkę identyfikującą statek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy opisana dostawa farb służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków używanych do żeglugi na pełnym morzu korzysta z opodatkowania według stawki 0% podatku od towarów i usług przewidzianej w art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy dostawa farb, które służą bezpośrednio zaopatrzeniu statku używanego do żeglugi na pełnym morzu jest opodatkowana 0% stawką podatku od towarów i usług. Przedmiotowe farby są materiałem eksploatacyjnym statku, niezbędnym do jego funkcjonowania. Farby te są wykorzystywane do koniecznych dla eksploatacji statku celów konserwacyjnych lub remontowych. Jeżeli podatnik posiada dokumentację wymaganą zgodnie z art. 83 ust. 2 powołanej ustawy do wykazania, iż dostawa służy zaopatrzeniu statku używanego do żeglugi na pełnym morzu, to spełniony jest warunek stosowania 0% stawki podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do dyspozycji przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W art. 7 ust. 1 ustawy postanowiono, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Wysokość opodatkowania podatkiem od towarów i usług regulują przepisy działu VIII (art. 41-85) ww. ustawy. Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku - z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 - wynosi 22%. Jednocześnie przepis art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy stanowi, iż stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków używanych do żeglugi na pełnym morzu oraz przewożących pasażerów za opłatą lub używanych do celów gospodarczych, przemysłowych lub do połowów.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 83 ust. 2 ustawy opodatkowaniu stawką podatku 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Analizując zapis powołanego wyżej przepisu art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy stwierdzić należy, że aby zastosować obniżoną 0% stawką podatku do dostaw towarów łącznie spełnione muszą być: kryterium wymienione w zdaniu wstępnym tego przepisu tj. towary muszą służyć bezpośrednio zaopatrzeniu statków oraz kryterium rodzaju statku i jego przeznaczenia.

Istotne znaczenie ma w tym przypadku użyte pojęcie, że towary powinny służyć bezpośrednio zaopatrzeniu statków. Rozpatrując kryterium przedmiotowe wskazać należy, iż powiązanie towarów z "bezpośrednim zaopatrzeniem statków" pozwala na zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług wyłącznie do tych towarów, które dostarczone zostały bezpośrednio nabywcy (nie obejmuje to dostaw na wcześniejszym etapie obrotu), i które są niezbędne do eksploatacji statku traktowanego jako środek transportu, np. materiały eksploatacyjne, takie jak produkty konieczne do działania silników, maszyn i innych urządzeń znajdujących się na statku, czy też wyposażenia dla celów nawigacji oraz realizacji zadań statku, związanych z rodzajem statku lub przewożonym ładunkiem np. pościel, ręczniki, artykuły toaletowe czy też środki niezbędne dla utrzymania przewożonych towarów w dobrym stanie - dla statków przewożących towary.

Analizując drugie z wymienionych kryteriów - kryterium rodzaju statku i jego przeznaczenia wskazać należy, iż stawka podatku od towarów i usług 0% przewidziana w art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług znajduje zastosowanie jedynie w przypadku, gdy dostawa towarów służy bezpośrednio zaopatrzeniu statków przewożących pasażerów za opłatą lub używanych dla celów gospodarczych, przemysłowych lub do połowów, pod warunkiem, iż wszystkie te statki używane są do żeglugi na pełnym morzu.

To, czy dostawa służy bezpośrednio zaopatrzeniu statku zawsze rozpatrywać należy indywidualnie, mając na uwadze rodzaj statku, jego przeznaczenie lub ewentualnie charakter przewożonego towaru.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że dostarcza on farby, które jak wynika z oświadczenia nabywcy potwierdzającego dostawę bezpośrednio na statek, wykorzystywane będą do bieżącej konserwacji i remontów statków używanych do żeglugi na pełnym morzu

Wskazać należy, iż jedynie łączne spełnienie warunków wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy pozwala na zastosowanie preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0%.

Reasumując stwierdzić należy, iż w zakresie w jakim farby wykorzystywane będą do koniecznych dla eksploatacji celów konserwacyjnych i remontowych jednostek, które używane będą do żeglugi na pełnym morzu, ich dostawa - pod warunkiem posiadania przez dostawcę dokumentacji, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług - korzystać będzie z preferencyjnej 0% stawki tego podatku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl