ITPP2/443-807a/10/AW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 27 października 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-807a/10/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2010 r. (data wpływu 4 sierpnia 2010 r.), uzupełnionym w dniach 30 września oraz 15 października 2010 r. (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za jedno świadczenie usług transportowych wykonanych na rzecz podatnika z Belgii oraz sposobu ich dokumentowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2010 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniach 30 września oraz 15 października 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za jedno świadczenie usług transportowych wykonanych na rzecz podatnika z Belgii oraz sposobu ich dokumentowania.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniach, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Świadczył Pan na rzecz podatnika z Belgii, usługę polegającą na przewozie towarów. W ramach jednego zlecenia dokonał transportu towarów z Polski do Belgii oraz z Belgii do Czech. Usługa transportowa rozpoczęła się terytorium kraju, np. 26 marca 2010 r. Na terytorium Belgii nastąpił rozładunek i załadunek kolejnych towarów (innych), które następnie przemieszczono do Czech. Rozładunek w Czechach miał miejsce w dniu 1 kwietnia 2010 r. Rozładunku i załadunku dokonał dostawca i odbiorca, natomiast Pan był tylko przewoźnikiem. Usługę wykonał Pan na podstawie zlecenia, w treści którego podane zostały daty załadunku i rozładunku, bez wskazania jednego terminu zakończenia usługi.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy dla potrzeb podatku od towarów i usług należy dzielić takie zlecenie na dwie części.

2.

Czy może być ono zafakturowane jako jedna usługa.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie trzeba dzielić tego zlecenia na dwie części i datą wykonania usługi jest data 1 kwietnia 2010 r. Tak też została wystawiona faktura VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do zapisu art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Wskazać należy, iż o tym czy dana usługa została faktycznie wykonana w całości lub części decyduje zawarta umowa cywilnoprawna. Umowa cywilnoprawna określa wzajemne prawa i obowiązki stron. O tym czy usługa została wykonana decyduje również jej charakter. Charakter usługi i datę jej wykonania definiują strony umowy cywilnoprawnej, z wyjątkiem, gdy moment ten określa powszechnie obowiązujący przepis prawa, regulujący zasady danego rodzaju usług.

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Przepis ust. 1 powołanego wyżej artykułu stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze (art. 106 ust. 2 ustawy).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na rzecz podatnika z Belgii świadczył Pan usługę przewozu towarów z Polski do Belgii oraz z Belgii do Czech. Rozpoczęcie usługi transportu towarów miało miejsce na terytorium kraju w dniu 26 marca 2010 r. Na terytorium Belgii nastąpił rozładunek tych towarów i załadunek innych towarów, które przemieszczono do Czech, gdzie je rozładowano w dniu 1 kwietnia 2010 r. Rozładunku i załadunku dokonywał dostawca i odbiorca. Czynności wykonał Pan na podstawie jednego zlecenia, w treści którego podano daty załadunku i rozładunku, nie wskazaując jednego terminu zakończenia usługi. Ponadto treść złożonego wniosku wskazuje, że w świadczenie ww. usług udokumentował Pan fakturą VAT wystawioną w dniu 1 kwietnia 2004 r.

Mając na uwadze powyższe wskazuje się, że jeżeli strony transakcji na podstawie zawartej umowy (zlecenia) ustaliły, że wykonanie usługi nastąpiło z chwilą rozładunku towarów na terytorium Czech, to przedmiotowe czynności należy traktować jako jedno świadczenie i udokumentować jedną fakturą VAT.

Natomiast w sytuacji gdyby strony ustaliły, że odrębnie traktują przewóz towarów na trasie z Polski do Belgii oraz wykonany na odcinku z Belgii do Czech, wówczas należałoby uznać, że usługi te stanowią odrębne świadczenia i udokumentować je jako odrębne czynności.

Jednocześnie wskazać należy, że w niniejszej interpretacji indywidualnej nie dokonano oceny prawidłowości terminu, w którym wystawił Pan fakturę VAT, o której mowa we wniosku, gdyż nie przedstawiono w tym zakresie stanowiska oraz nie postawiono pytania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl