Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-806/08/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2008 r. (data wpływu 15 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 listopada 2008 r. (data wpływu 1 grudnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i sposobu dokumentowania czynności, za które otrzymywane są premie pieniężne - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 25 listopada 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i sposobu dokumentowania czynności, za które otrzymywane są premie pieniężne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu sprzedaży hurtowej między innymi słodyczy. Osiągany przez niego obrót ma dość wysoki poziom z uwagi na duży popyt, wypracowaną markę na rynku oraz posiadanie stałych odbiorców.

W związku z powyższym nawiązano stałe kontakty z niektórymi dostawcami, których wyroby cieszą się powodzeniem na rynku i których sprzedaż przynosi stałe, wysokie zyski. Między Wnioskodawcą, a niektórymi spośród dostawców funkcjonuje instytucja premii pieniężnej, wypłacanej przy spełnieniu określonych warunków.

Zgodnie z treścią zawartej umowy, a w szczególności załącznika do niej dotyczącego warunków współpracy handlowej, strony przewidziały rożnego rodzaju premie. Wnioskodawcy przysługuje premia w razie:

1.

osiągnięcia określonego pułapu obrotów (tzw. rabat wartościowy),

2.

terminowego realizowania należności oraz zamówień, posiadania własnych przedstawicieli handlowych (tzw. rabat dystrybucyjny),

3.

realizacji planu zakupów (tzw. rabat za realizację planów zakupów),

4.

płatności w terminie 4 dni od dostawy (tzw. rabat za formę płatności).

Wypłata premii następuje w momencie, gdy Wnioskodawca jako nabywca określonych wyrobów, osiągnie w stosunkach z danym dostawcą określony pułap obrotów, zrealizuje określony plan zakupów, dokona niezwłocznej płatności, a nadto jeśli terminowo płaci swoje należności z tego tytułu. W następstwie spełnienia tych warunków podatnik otrzymuje od dostawcy przedmiotową premię.

Zgodnie z przyjętą przez Wnioskodawcę praktyką zasadą do chwili obecnej jest, że za każdym razem wystawiana jest faktura dokumentująca otrzymanie premii pieniężnej. Ze względu na polemikę w prasie w tym zakresie, zagadnienie budzi wątpliwości. W związku z tym Spółka jest skłonna przyjąć stanowisko przeciwstawne.

W piśmie z dnia 25 listopada 2008 r. Wnioskodawca wskazał, że warunkiem uzyskania premii pieniężnej jest realizacja planów wartościowych dwumiesięcznych naliczanych w cyklach kwartalnych i fakturowanych. Udzielana premia pieniężna nie jest związana bezpośrednio z żadną dostawą, lecz ze wszystkimi dostawami realizowanymi w danym okresie rozliczeniowym. Przyznanie premii pieniężnej i jej wysokość jest uzależnione od wykonania określonej wartości zakupów w określonym czasie i nie jest związane z konkretną dostawą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy otrzymane premie w związku z osiągnięciem pewnego pułapu planu obrotów, realizowania planów zakupów, niezwłocznego płacenia za towar oraz terminowej realizacji zamówień regulowaniem należności, należy zakwalifikować jako usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podlegającą opodatkowaniu na podstawie przepisów tej ustawy, a w rezultacie, czy na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy koniecznym jest wystawienie faktury VAT z tytułu jej otrzymania, czy też właściwym sposobem jej dokumentacji i rozliczenia jest nota księgowa.

Zdaniem Wnioskodawcy, takie ukształtowanie wzajemnych relacji nie może powodować zakwalifikowania czynności Wnioskodawcy jako odpłatnego świadczenia usług, a premii jako odpłatności z tego tytułu. Strony w momencie wypłaty premii są wzajemnie rozliczone, w tym znaczeniu, że podatnik nabywa towar i dokonuje z tego tytułu zapłaty na rzecz dostawcy, zatem nie istnieją po jego stronie wymagalne, a niezapłacone zobowiązania w stosunku do podmiotu, który udziela premii.

W związku z powyższym premia jest jednostronnym świadczeniem dostawcy, jego wynagrodzeniem na rzecz podatnika, świadczeniem pieniężnym, dla którego nie da się ustalić konkretnego wzajemnego świadczenia. Nie istnieje zatem usługa, za którą Spółka otrzymuje premię, jej wypłata wynika z chęci wynagrodzenia pewnej lojalności kontrahenta, stanowi nagrodę za efektywne działania (rabat dystrybucyjny), służy jego zmotywowaniu (rabat wartościowy i rabat za realizację planów zakupów) i ma na celu wypracowanie niezwłocznych zapłat (rabat za płatność w terminie 4 dni od dnia dostawy).

Należy zatem wskazać, że świadczenie dostawcy ma wszelkie cechy dobrowolnego i jednostronnego świadczenia.

W związku z powyższym, premia stanowi pewną wartość pieniężną wypłacaną Wnioskodawcy, niebędącą wszakże zapłatą z tytułu odpłatnego świadczenia usług. W konsekwencji, wg stanowiska Spółki, w niniejszej sprawie nie ma podstaw do objęcia wypłaty premii pieniężnej zakresem stosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Na poparcie swojego stanowiska Spółka wskazała wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2007 r., sygn. akt FSK 94/06, zaznaczając, że w pełni podziela stanowisko w nim zawarte.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

* przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej

;

* zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji

;

* świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa

.

Natomiast na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.), zgodnie z którym, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Zatem w przypadkach, gdy wypłacony bonus, premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy.

Z kolei w sytuacji, gdy premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób oraz premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Spółce na podstawie zawartych umów przysługuje premia w razie osiągnięcia określonego pułapu obrotów (tzw. rabat wartościowy), terminowego realizowania należności oraz zamówień, posiadania własnych przedstawicieli handlowych (tzw. rabat dystrybucyjny), realizacji planów zakupów (tzw. rabat za realizację planów zakupów) oraz za dokonywanie płatności w terminie 4 dni od dostawy (tzw. rabat za formę płatności).

Zgodnie z treścią art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, są obowiązani wystawić fakturę, stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).

Dla wypełnienia dyspozycji przepisu art. 106 ust. 1 ustawy Wnioskodawca powinien świadczoną przez siebie usługę, skutkującą otrzymaniem premii pieniężnej, udokumentować fakturą VAT.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że otrzymanie dodatkowego wynagrodzenia w sytuacji, gdy nie jest ono związane z konkretną dostawą i nie będzie mieć bezpośredniego wpływu na wartość konkretnej dostawy, stanowić będzie zapłatę za świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast w sytuacji gdy wypłacone dodatkowe wynagrodzenie jest związane z konkretną dostawą i wpływa na wartość towaru w sposób bezpośredni, nie mamy do czynienia ze świadczeniem usług, lecz z udzielonym przez kontrahenta rabatem, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, przyznanie którego winno być przez dokonującego dostawy potwierdzone wystawieniem faktury korygującej.

Stwierdzić również należy, że powołany przez Spółkę wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2007 r. sygn. akt I FSK 94/06 zapadł w konkretnej sprawie osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko do niego się zawęża, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa. Powołany wyrok nie wpływa na ocenę prawidłowości interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w niniejszej sprawie. Organ podatkowy jest zobowiązany do indywidualnego traktowania każdej sprawy, a orzeczenia sądu podejmowane są w oparciu o zebrany materiał dowodowy, dlatego trudno jest określić w jakim stopniu przedstawiona sprawa będąca przedmiotem rozstrzygnięcia sądu oraz sytuacja przedstawiona we wniosku jest tożsama.

Końcowo wskazuje się, że od dnia 1 grudnia 2008 r. w odniesieniu do obowiązku wystawiania faktur korygujących zastosowanie będzie miał § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

Należy również stwierdzić, że zgodnie z zapisem art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa składający wniosek obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego (...), w związku z tym tutejszy organ wydając niniejszą interpretację odniósł się jedynie do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, natomiast nie badał dokumentów załączonych do wniosku.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl