Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-78/08/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2008 r. (data wpływu 29 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania częściowo odpłatnej dostawy towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania częściowo odpłatnej dostawy towarów.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budowy i sprzedaży budynków mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych. W związku z realizacją tych inwestycji konieczne jest uprzednie wykonanie infrastruktury technicznej na potrzeby budowanych osiedli mieszkaniowych np. kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. Roboty te wykonywane są na koszt Spółki. Po wykonaniu infrastruktury jest ona przekazywana częściowo odpłatnie na rzecz właściwych przedsiębiorstw zajmujących się dostawą wody, ciepła, gazu lub odprowadzaniem ścieków. Wysokość odpłatności ustalona jest w umowie zawartej przez Spółkę z podmiotami, na rzecz których następuje przekazanie infrastruktury. Kwota ta jest znacząco mniejsza niż wysokość rzeczywistych kosztów poniesionych na jej wykonanie. Ponadto Spółka dokonuje obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach VAT dotyczących poniesionych nakładów na wytworzenie infrastruktury. Pomiędzy Spółką, a podmiotami na rzecz których następuje przekazanie nie istnieje żaden związek kapitałowy ani personalny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaka jest podstawa opodatkowania podatkiem VAT częściowo odpłatnego przekazania infrastruktury.

Zdaniem Wnioskodawcy podstawą opodatkowania przy częściowo odpłatnym przekazaniu (dostawie) infrastruktury powinna być wysokość tej odpłatności wynikająca z umowy zawartej przez Spółkę z podmiotem na rzecz którego następuje przekazanie. Kwota ta jest bowiem należna Spółce z tytułu sprzedaży i obejmuje całość należnego jej świadczenia.

W ocenie Spółki nie znajduje tu zastosowania art. 29 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w przypadku wykonania czynności, o których mowa w art. 5, dla których nie została określona cena, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku, z zastrzeżeniem ust. 10 i 12.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl