Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-770/08/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2008 r. (data wpływu 5 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 października 2008 r. (data wpływu 23 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży lokalu dokonanej na podstawie aktu notarialnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 21 października 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży lokalu dokonanej na podstawie aktu notarialnego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka w ramach prowadzonej działalności (m.in. developerskiej) buduje i sprzedaje lokale mieszkalne i użytkowe. W trakcie trwania budowy zawiera z przyszłymi właścicielami przedwstępne umowy sprzedaży, w których nabywcy zobowiązują się do uiszczenia zaliczek na poczet ceny lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz nieruchomości gruntowej. Po uzyskaniu przez Spółkę prawomocnego pozwolenia na budowę lokale przekazywane są protokołami zdawczo-odbiorczymi poszczególnym ich właścicielom. Następnie, po uregulowaniu całej ceny sprzedaży określonej w umowie przedwstępnej strony zawierają umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowę sprzedaży tego lokalu w formie aktu notarialnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca prawidłowo uznaje, iż zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym obowiązek podatkowy, co do różnicy pomiędzy ostateczną ceną lokalu, a sumą wpłaconych wcześniej zaliczek, powstaje w ciągu 30 dni od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu na kupującego.

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 19 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak 30 dnia licząc od dnia wydania, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 10 i 11 ustawy. Zdaniem Wnioskodawcy w oparciu o powołany wyżej przepis obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży lokali, co do różnicy pomiędzy ostateczną ceną lokalu, a sumą wpłaconych wcześniej zaliczek, powstaje nie w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (moment otrzymania przez klienta kluczy), lecz w ciągu 30 dni od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu - zbyto prawo majątkowe na podstawie podpisanej przez strony umowy przenoszącej własność lokalu zawartej w formie aktu notarialnego (tj. przeniesienia własności lokalu na kupującego), ponieważ w tej chwili dochodzi dopiero do dostawy lokalu w rozumieniu art. 19 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

W myśl przepisu art. 19 ust. 10 ww. ustawy, w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wydania, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 10 i 11.

Z regulacji art. 19 ust. 11 ustawy wynika, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę zaliczkę, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Z powyższego przepisu wynika zatem, iż w przypadku dokonania dostawy lokali i budynków, dla powstania obowiązku podatkowego istotne znaczenie ma ustalenie, czy miała miejsce zapłata, ale tylko wówczas, gdy kontrahent dokona płatności za ww. towar w terminie do 30 dnia od dnia wydania. Jeżeli dostawca w tym terminie nie otrzyma żadnej płatności, wówczas obowiązek podatkowy powstaje 30 dnia od dnia wydania.

Wydanie towaru stanowi skutek zawarcia umowy sprzedaży, która w przypadku sprzedaży nieruchomości dochodzi do skutku pod rygorem nieważności z chwilą zawarcia aktu notarialnego. Zatem obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów, której przedmiotem są lokale wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz nieruchomości gruntowej powstanie:

* w odniesieniu do lokali w sposób określony w art. 19 ust. 10,

* w odniesieniu do budowli na zasadach ogólnych określonych w art. 19 ust. 1, 4 i 11 ww. ustawy.

Przy czym za dzień wydania towaru w rozumieniu cyt. wyżej przepisów art. 19 ust. 1, 4 i 10 ww. ustawy, rozumieć należy dzień przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży przyszli właściciele lokali zobowiązali się do uiszczenia zaliczek na poczet ceny tych nieruchomości. Ponadto - jak wskazał Wnioskodawca - po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę lokale przekazywane są protokołem zdawczo-odbiorczym przyszłym właścicielom. Następnie, po uregulowaniu całej ceny sprzedaży za lokal określonej w umowie przedwstępnej strony zawierają umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Odnosząc zatem przedstawiony stan faktyczny do wskazanych wyżej regulacji prawnych stwierdzić należy, że jeżeli przed wydaniem towaru otrzymano część należności (zaliczki na poczet ceny lokalu), to obowiązek podatkowy powstał z chwilą jej otrzymania w tej części. Natomiast obowiązek podatkowy, co do różnicy pomiędzy ostateczną ceną lokalu, a sumą wpłaconych wcześniej zaliczek, nie powstaje - jak wskazał Wnioskodawca - w ciągu 30 dni od dnia podpisania aktu notarialnego, lecz po uregulowaniu całej ceny sprzedaży określonej w umowie przedwstępnej, co w przedmiotowej sprawie miało miejsce przed podpisaniem aktu notarialnego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl