ITPP2/443-75D/07/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 listopada 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-75D/07/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2007 r. (data wpływu 4 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków powstałych przy realizacji projektu pod nazwą "Kurs na prawo jazdy kat." nie związanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 października 2007 r. został złożony ww. wniosek (uzupełniony dnia 30 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków powstałych przy realizacji projektu pod nazwą "Kurs na prawo jazdy kat." nie związanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Urząd Gminy jako strona umowy realizował w okresie od marca 2005 do maja 2006 r. projekt pod nazwą "Kurs na prawo jazdy kat." Nr projektu Z/2.20/II/2.3/3-4/04. Projekt ren został w całości sfinansowany ze środków ZPORR, a podatek VAT stanowił koszt kwalifikowany projektu. Szkolenie skierowane było do mieszkańców Gminy prowadzących gospodarstwa rolne lub osób bezrobotnych i miało na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników oraz ułatwienie im podjęcia pracy poza sektorem rolnym. Rola Gminy jako beneficjenta środków ograniczała się jedynie do wyłonienia grupy uczestników szkolenia oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia ośrodka szkoleniowego jako wykonawcy zadania. W związku z przeprowadzonym szkoleniem nie zostały osiągnięte jakiekolwiek korzyści finansowe. Urząd Gminy mimo, iż jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT w związku z ww. projektem nie dokonywał odliczeń, z uwagi na zasady wynikające z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przy realizacji ww. projektu "Kurs na prawo jazdy kat." Z/2.20/II/2.3/3-4/04 istnieje możliwość odliczenia przez Urząd Gminy podatku VAT w całości lub w części.

Zdaniem wnioskodawcy w odniesieniu do ww. projektu brak było podstaw do dokonania odliczenia podatku naliczonego VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl