Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 grudnia 2007 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-75A/07/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2007 r. (data wpływu 4 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków powstałych przy realizacji projektu pod nazwą "Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie dorzecza B." związanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 października 2007 r. został złożony ww. wniosek (uzupełniony dnia 30 października 2007 r. i 3 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków powstałych przy realizacji projektu pod nazwą "Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie dorzecza B." związanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jako członek "S" w roku 2005 brała udział w realizacji projektu "Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie dorzecza B." - podprojekt: "Budowa sieci wodociągowej S. - Ł." Nr projektu Z/2.20/I/1.2/233/04. Gmina była beneficjentem środków, jednakże realizacja całego projektu oraz jego finansowanie było przeprowadzone przez Urząd Gminy, który zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) wykonuje zadania Wójta. Urząd Gminy jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Do dnia 31 marca 2006 r. Urząd Gminy prowadził sprzedaż opodatkowaną z tytułu dostawy wody z wodociągu wiejskiego, dlatego w składanych deklaracjach VAT - 7 dokonywał odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki przy realizacji ww. projektu, współfinansowanego ze środków ZPORR. Z dniem 1 kwietnia 2006 r. przedmiotowa sieć wodociągowa została nieodpłatnie przekazana do nowo utworzonego Gminnego "Z", który jest odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z uwagi na powyższe od momentu przekazania sieci Urząd Gminy nie uzyskuje żadnych przychodów z tytułu sprzedaży wody jak również innych przychodów z tytułu przekazania sieci wodociągowej do ww. "Z".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przy realizacji projektu "Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie dorzecza B." istniała możliwość odliczenia podatku VAT przez Gminę G. w całości lub w części.

Zdaniem wnioskodawcy Urząd Gminy, który realizował ww. zadanie i jednocześnie prowadził sprzedaż wody z wodociągu wiejskiego na podstawie umów cywilno-prawnych mógł dokonywać odliczenia podatku naliczonego VAT wynikających z faktur dokumentujących dokonane wydatki zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług. W opisanej sytuacji podatek VAT stanowił koszt niekwalifikowany przedmiotowego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl