Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 25 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-752b/08/EŁ
Opodatkowanie VAT zaliczek otrzymanych od firmy rosyjskiej na poczet dostawy towarów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2008 r. (data wpływu 29 sierpnia 2008 r.),uzupełnionym pismem z dnia 17 listopada 2008 r. (data wpływu 20 listopada 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zaliczek w przypadku transakcji łańcuchowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2008 r. złożono wniosek, uzupełniony pismem z dnia 17 listopada 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zaliczek w przypadku transakcji łańcuchowych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług na terytorium kraju (posiada NIP i NIP PL). Nie uzyskała w państwach innych niż Polska, numeru identyfikacji podatkowej. Dokonuje transakcji handlowych z kontrahentami krajowymi, z kontrahentami posiadającymi siedzibę na terytorium państw Unii Europejskiej oraz na terytorium państw trzecich (Rosja). Podstawowym rodzajem działalności jest sprzedaż specjalistycznych artykułów oświetleniowych, farb, tkanin. Spółka w ramach prowadzonej działalności, zakupuje towary u kontrahentów z obszarów UE, i dokonuje dalszej odsprzedaży kontrahentowi z kraju trzeciego (Federacja Rosyjska). Transport tych towarów odbywa się bezpośrednio z magazynów kontrahentów UE do ostatecznego nabywcy z Rosji. Wywozu towarów dokonuje firma spedycyjna z L. lub Niemiec na zlecenie Spółki. Faktycznie występuje tylko jedno przemieszczenie towarów, z magazynów kontrahentów z UE do Rosji.

Zdaniem Spółki jest to transakcja łańcuchowa, która przedstawia się następująco:

*

Spółka zamawia towar, dokonuje zapłaty, otrzymuje INVOICE od kontrahentów (dostawców z UE). Towar pozostaje w magazynach kontrahentów, tj. dostawców z UE,

*

Spółka sprzedaje towar firmie z Rosji i wystawia fakturę/INVOICE,

*

Spółka logistycznie organizuje odbiór towaru bezpośrednio z magazynów kontrahentów (dostawców UE z Niemiec, Austrii, Czech). W Jej imieniu dokonywana jest procedura celna wywozu, oraz otrzymuje dokument potwierdzający wywóz towarów poza obszar UE. Koszty transportu i usług związane z dostawą (przeładunek, przechowanie) ponosi Spółka. Następnie narzuca własną marżę i odsprzedaje te usługi ostatecznemu nabywcy z Rosji. Faktycznie tylko jedna dostawa jest dostawą ruchomą, dostawa od dostawców z UE do Rosji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w powyższych okolicznościach można uznać, że zaliczki otrzymane od firmy rosyjskiej na poczet dostawy towarów - nie podlegają opodatkowaniu z uwagi na fakt, iż dotyczą transakcji niepodlegających opodatkowaniu w Polsce (sprzedaż poza terytorium RP).

Zdaniem Wnioskodawcy, zaliczki otrzymane od firmy rosyjskiej na poczet przyszłych dostaw nie podlegają opodatkowaniu z uwagi na fakt, iż przedmiotowa sprzedaż nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Stanowisko Spółki oparte jest na przepisie art. 19 ust. 11 i 12 ustawy o podatku od towarów i usług, gdzie ustawodawca określił moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku otrzymania przed wydaniem towarów lub wykonaniem usług części należności, w szczególności: przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty. Przypadki te dotyczą sprzedaży opodatkowanej w kraju i eksportu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

*

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,

*

eksport towarów,

*

import towarów,

*

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,

*

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przepis art. 19 ust. 1 powołanej ustawy wprowadza ogólną zasadę, zgodnie z którą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Powstanie obowiązku podatkowego w sytuacji, gdy podatnik przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymuje część należności reguluje art. 19 ust. 11 ustawy. Zgodnie z powyższym przepisem, w przypadku, gdy przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności (zaliczkę, zadatek, przedpłatę, ratę), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku eksportu towarów, jeżeli wywóz towarów nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania części należności (art. 19 ust. 12 ustawy).

Stosownie do art. 29 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż Spółka nabyła towary od kontrahenta z Niemiec, Austrii lub Czech, a następnie dokonała ich dostawy na rzecz kontrahenta z Rosji - przy czym towary te zostały wysłane bezpośrednio od kontrahentów z Unii do odbiorcy w Rosji. Przedmiotowe towary w związku z dostawą dokonaną przez kontrahenta z Unii, nie zostały przemieszczone na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu, tj. na terytorium Polski, gdyż z Niemiec, Austrii lub Czech dokonano ich wywozu bezpośrednio na terytorium państwa trzeciego. W konsekwencji, nie dokonano ich wywozu z terytorium kraju, tj. z Polski na terytorium państwa trzeciego, tj. Rosji.

W związku z powyższym Spółka powzięła wątpliwość, czy otrzymane zaliczki od kontrahenta z Rosji podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.

Mając na uwadze definicję eksportu towarów (zawartą w art. 2 ust. 8 ustawy) tut. organ stwierdza, iż w analizowanej sprawie - jak wykazano w interpretacji indywidualnej o numerze ITPP2/443-752a/08/EŁ - transakcja ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju.

W związku z powyższym, stwierdzić należy, że na terytorium kraju nie powstaje również obowiązek podatkowy z tytułu zaliczek otrzymanych przez Spółkę od kontrahenta z Rosji na poczet ww. transakcji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl