ITPP2/443-72b/10/RS - Określenie miejsca świadczenia i opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na dokończeniu budowy statku morskiego na podstawie umowy zawartej z armatorem norweskim.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 kwietnia 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-72b/10/RS Określenie miejsca świadczenia i opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na dokończeniu budowy statku morskiego na podstawie umowy zawartej z armatorem norweskim.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2010 r. (data wpływu 29 stycznia 2010 r.), uzupełnionym w dniach 1 i 12 marca oraz 6 kwietnia 2010 r. (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania usług polegających na dokończeniu budowy statku i sposobu ich dokumentowania - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 1 i 12 marca oraz 6 kwietnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania usług polegających na dokończeniu budowy statku i sposobu ich dokumentowania.

W przedmiotowym wniosku, oraz w jego uzupełnieniach, przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka będąca stocznią, podpisała kontrakt z armatorem norweskim (podatnikiem), dotyczący dokończenia budowy statku - tankowca, sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 35.11.22-33.12 jako zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych. Budowę statku rozpoczęto w stoczni w Rosji, po czym został on przeholowany do stoczni w Polsce, w ramach procedury celnej uszlachetniania czynnego. Wykonane prace polegają na dokończeniu prac elektrycznych i wyposażenia sterówki, poprawieniu usterek po pracach wykonanych przez poprzedniego wykonawcę z Rosji oraz na ostatecznej próbie i zdaniu statku armatorowi. Nakłady materiałowe poniesione przez Spółkę są znikome, a zamontowane urządzenia są własnością armatora, który w miesiącu listopadzie 2009 r. wpłacił zaliczkę na poczet realizacji kontraktu, nie podając numeru, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terenie państw członkowskich UE. Zaliczka została opodatkowana stawką 22 % i ujęta w deklaracji VAT. Po zakończeniu zlecenia (przełom lutego i marca 2010 r.), statek opuścił terytorium Polski w ciągu 7 dni oraz opuścił terytorium Wspólnoty, zgodnie z procedurą celną (armator wypłynął gotowym statkiem wraz z załogą). Całość należności została uregulowana przez zleceniodawcę przed wypłynięciem statku. Przedmiotowe usługi świadczone są dla siedziby kontrahenta podatnika, znajdującej się w Norwegii.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

*

Czy zgodnie ze zmianą przepisów od dnia 1 stycznia 2010 r. usługa powinna podlegać opodatkowaniu w Norwegii.

*

Jak powinna wyglądać wystawiona faktura dla zleceniodawcy z Norwegii.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku ze zmianą przepisów od 2010 r. dotyczących miejsca świadczenia - usługa ta nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce, tylko w państwie siedziby usługobiorcy tj. w Norwegii. Ostateczna faktura będzie wystawiona bez podatku z opisem "podatek rozlicza nabywca".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do obowiązującego od dnia 1 stycznia 2010 r. art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n.

Dla celów określenia miejsca świadczenia usług, ustawodawca odrębnie zdefiniował pojecie podatnika. Z art. 28a pkt 1 ustawy wynika, iż przez podatnika należy rozumieć:

a.

podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,

b.

osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.

Zgodnie z § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.), przepisy § 5, 7-21 i 24 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

W myśl ust. 2 powyższego paragrafu, faktury, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane określone w § 5, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

Z przestawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka podpisała kontrakt z armatorem norweskim na dokończenie - w stoczni znajdującej się w Polsce - budowy statku (tankowca), sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 35.11.22-33.12 jako zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych. Przedmiotowe czynności obejmują dokończenie prac elektrycznych i wyposażenia sterówki, poprawienie usterek po pracach wykonanych przez poprzedniego wykonawcę oraz dokonanie ostatecznej próby i zdanie statku armatorowi. Ponoszone nakłady materiałowe są znikome, a zamontowane urządzenia są własnością armatora, który wpłacił zaliczkę na poczet realizacji kontraktu w miesiącu listopadzie 2009 r. Dokończenie budowy statku nastąpiło na przełomie lutego i marca 2010 r. Wykonywane usługi świadczone są na rzecz podatnika dla jego siedziby znajdującej się w Norwegii.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy należy stwierdzić, iż w związku z faktem, że Spółka świadczy przedmiotowe usługi na rzecz podatnika, miejscem ich świadczenia i opodatkowania jest Norwegia, tj. miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę. Wykonanie tych usług powinno zostać udokumentowane fakturą VAT bez wykazania stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem, pod warunkiem, że Spółka (stocznia) nie jest zidentyfikowana dla podatku o podobnym charakterze na terytorium Norwegii. Jednak faktura VAT - wbrew stanowisku Spółki - nie może zawierać adnotacji, "podatek rozlicza nabywca".

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Jednocześnie informuje się, że rozstrzygnięcia kwestii opodatkowania zaliczki otrzymanej w miesiącu listopadzie 2009 r. na poczet czynności dokończenia budowy statku oraz stawki podatku i kwestii stawki podatku obowiązującej na usługi świadczone przez podwykonawców dokonano w interpretacjach indywidualnych odpowiednio nr ITPP2/443-72a/10/RS oraz ITPP2/443-72c/10/RS. Natomiast w kwestii odzyskania przez kontrahenta norweskiego zapłaconego podatku od towarów i usług od zaliczki wpłaconej na rzecz Spółki wydano postanowienie nr ITPP2/443-72d/10/RS.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl