Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 kwietnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-72/08/PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2008 r. (data wpływu 29 stycznia 2008 r.), uzupełnionym w dniach 9 kwietnia 2008 r. oraz 25 kwietnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2008 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usług.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka świadczy m.in. usługi zarządzania statkami na rzecz Spółek "C." i "S." z siedzibą na Malcie. Umowy zawarte z ww. Spółkami przewidują świadczenie usług zarządu związanego z utrzymaniem gotowości żeglugowej statku. Zgodnie z tymi umowami zarządzający ("L.") ma uprawnienia do podejmowania działań koniecznych dla wykonania umowy zarządu zgodnie z dobrą praktyką w tym względzie. W umowach zawartych z ww. Spółkami wymienione są następujące czynności, składające się na usługę zarządu:

* zarządzanie techniczne, które obejmuje zapewnienie kompetentnego personelu w celu nadzoru nad utrzymaniem oraz ogólną sprawnością statku, organizowanie oraz nadzór nad remontami dokowymi, naprawami, utrzymanie techniczne statku zgodnie z normami wymaganymi przez właścicieli/armatorów oraz wymogami państwa bandery, wymogami i zaleceniami towarzystwa klasyfikacyjnego, aranżowanie dostaw części zamiennych, olejów silnikowych itp., aranżację usług ekspertów technicznych i konsultantów,

* zarządzający organizuje ubezpieczenie statku na warunkach uzgodnionych z właścicielem statku,

* firma zarządzająca organizuje zaopatrzenie w prowiant,

* inne zadania administracyjne - sporządzanie rocznego budżetu dla statków i raportów z wykonania budżetu, prowadzenie spraw roszczeniowych i spornych, informowanie właściciela statku o każdym zdarzeniu, w wyniku którego może powstać spór lub roszczenie.

Ponadto w lutym 2007 r. Spółka zawarła umowę tzw. zarządu handlowego ze Spółką "S." z siedzibą na Malcie. Firma zarządzająca "L." w czasie objętym umową wykonuje funkcje zarządzającego, w tym:

* opracowuje rozkłady zawinięć statku i kalkulacje podróży statku,

* organizuje w taki sposób serwis statku, aby możliwa była optymalizacja wyników podróży statku powierzonego w zarząd,

* przesyła do właściciela statku szacunkowy wynik podróży,

* śledzi zmiany rynkowe i konkurencję i na podstawie uzyskanych informacji bukuje ładunki na najlepszych do uzyskania warunkach,

* dostarcza tygodniowe raporty z listami bukingowymi,

* jest odpowiedzialna za operacje statkiem w porcie z włączeniem planowania załadunków i wyładunków, sztauowania (rozmieszczenia) ładunku, organizacji za/wyładunku statku minimalizującej koszty,

* świadczy usługę logistyki sprzętu (kontenery, podwozia) z włączeniem raportowania,

* usługi polegające na kontroli manifestów frachtowych i sporządzaniu ewentualnych korekt, przygotowaniu i wysłaniu skonsolidowanych list frachtowych, śledzeniu płatności frachtów, raportowaniu braków zapłat właścicielowi statku, kontroli kosztów zawinięć statków do portów,

* przygotowuje we współpracy z właścicielem roczny budżet oraz plan przepływów pieniężnych,

* pomaga w polubownym zamknięciu roszczeń ładunkowych i informuje o wszelkich szkodach na statku, wnosi lub broni w sądzie spraw wytoczonych przeciwko lub przez właściciela statku.

Właściciel statku płaci zarządzającemu wynagrodzenie określone w umowach dzienną stawką, fakturowane za okresy miesięczne.

Spółki "C." i "S." są zarejestrowanymi podatnikami podatku od wartości dodanej na Malcie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

* Czy można przyjąć, że usługi opisane powyżej, wykonywane w ramach umów zarządu technicznego i handlowego stanowią usługę doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1) wymienione w art. 27 ust. 4, pkt 3 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i zgodnie z art. 27 ust. 3 Ustawy miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę.

* Czy usługi świadczone przez Spółkę na podstawie umów zarządu technicznego i handlowego, o których mowa powyżej, podlegają opodatkowaniu w siedzibie nabywcy usługi.

Zdaniem Spółki usługi świadczone na podstawie zawartych umów zarządu technicznego i handlowego można zaliczyć do usług doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, wymienionych w art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla których miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę. Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z uzyskaną opinią Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego, opisane powyżej usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 74.1 - usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynku i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy). Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy. Przy czym zarówno towary jak i usługi (za wyjątkiem usług elektronicznych, a od dnia 1 stycznia 2008 r. również za wyjątkiem usług turystyki) identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej - art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 wskazanej ustawy. W myśl § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.) dla celów podatku od towarów i usług (do dnia 31 grudnia 2008 r.) stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).

W przypadku świadczenia usług podstawowe znaczenie dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług ma określenie miejsca świadczenia danej usługi. Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 27 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka świadczy usługi, które zgodnie z otrzymaną opinią z Ośrodka Interpretacji Standardów Kwalifikacyjnych, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 74.1 - usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 2 w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Ustawodawca wskazał w ust. 4 powołanego artykułu, że ust. 3 stosuje się do usług prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1). Zgodnie ze złożonym oświadczeniem kontrahenci Spółki posiadają siedziby na Malcie, czyli na obszarze Wspólnoty Europejskiej, w kraju innym niż Wnioskodawca będący usługodawcą.

Zatem, w świetle przywołanych przepisów usługi świadczone przez Spółkę opodatkowane będą w kraju siedziby kontrahentów, tj. na Malcie wg przepisów i zasad obowiązujących w tym kraju. Zgodnie z zakresem przedmiotowym wskazanym w art. 5 ust. 1 cyt. ustawy usługi świadczone przez Spółkę nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.

Tutejszy organ podatkowy (jako niewłaściwy rzeczowo) nie jest uprawniony do zaklasyfikowania wskazanych przez Wnioskodawcę usług do odpowiednich ugrupowań PKWiU. Wskazać należy, iż za prawidłową klasyfikację towarów i usług odpowiedzialność ponosi wyłącznie podatnik świadczący usługi oraz dokonujący dostawy towarów. Każdy podatnik jest obowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z poprawnym zdefiniowaniem dokonywanej czynności. Podkreślić należy, iż to podatnik posiada niezbędne informacje do właściwego zaliczenia świadczonych przez siebie usług. Organem kompetentnym do wydawania informacji w zakresie zaklasyfikowania na podstawie przepisów o statystyce publicznej omawianej czynności jest Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl