ITPP2/443-718/13/EK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPP2/443-718/13/EK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 września 2013 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-718/13/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2013 r. (data wpływu 19 lipca 2013 r.), uzupełnionym w dniach 16 i 26 września 2013 r. (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży działki niezabudowanej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2013 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 16 i 26 września 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży działki niezabudowanej.

W złożonym wniosku oraz jego uzupełnieniu, zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 3 października 2011 r. została wyrażona zgoda na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 25/9, obręb (...), o powierzchni 0,0426 ha, na poprawę warunków zagospodarowania niezabudowanej nieruchomości przyległej, położonej przy ul. K., oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 26/5, obręb (...), o powierzchni 0,0619 ha, stanowiącej własność osoby fizycznej. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działka nr 25/9 i działka nr 26/5, obręb (...), usytuowane są w granicach ustalenia oznaczonego symbolem 14MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy na rysunku ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach działki nr 26/5 uniemożliwia zabudowę sprzedawanej przez Gminę działki nr 25/9 w obrębie (...) - na obszarze działki nie można usytuować zabudowy. Natomiast działka nr 26/5 w obrębie (...), której warunki mają zostać poprawione, stanowiąca własność osoby fizycznej, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Łącznie działka nr 26/5 wraz z działką 25/9 (przeznaczoną do sprzedaży) stanowić mają nieruchomość przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z ograniczeniem możliwości zabudowy działki nr 25/9, wynikającym z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina nabyła działkę nr 25/9 w obrębie (...) na podstawie decyzji Wojewody z dnia 14 kwietnia 1992 r. o komunalizacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przy sprzedaży niezabudowanej działki 25/9 w obrębie (...) o powierzchni 0,0426 ha na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Gmina może zastosować zwolnienie od podatku wynikające z definicji terenu budowlanego zawartej w treści art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, sprzedaż ww. działki w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 26/5, obręb (...), o powierzchni 0,0619 ha, stanowiącej własność osoby fizycznej, korzysta ze zwolnienia od podatku dla dostawy gruntów innych niż tereny budowlane, wynikającego z definicji terenu budowlanego zawartego w treści art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, stosownie do brzmienia art. 2 pkt 6 tej ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.

W myśl art. 46 § 1 Kodeksu, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Według regulacji art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terenach budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Prezydent Miasta wyraził zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 25/9, obręb (...), o powierzchni 0,0426 ha, na poprawę warunków zagospodarowania niezabudowanej nieruchomości przyległej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 26/5, obręb (...), o powierzchni 0,0619 ha, stanowiącej własność osoby fizycznej. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działka nr 25/9 i działka nr 26/5, obręb (...), usytuowane są w granicach ustalenia oznaczonego symbolem 14MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy na rysunku ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach działki nr 26/5 uniemożliwia zabudowę sprzedawanej działki nr 25/9 - na obszarze działki nie można usytuować zabudowy. Gmina nabyła ww. działkę na podstawie decyzji Wojewody z dnia 14 kwietnia 1992 r. o komunalizacji.

Mając na uwadze powyższe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że sprzedaż niezabudowanej działki nr 25/9 - mimo, że zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - będzie korzystała za zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, skoro - jak wskazano we wniosku - usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy na rysunku ww. miejscowego planu uniemożliwia zabudowę tej działki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl