ITPP2/443-718/11/AD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-718/11/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2011 r. (data wpływu 23 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2011 r. został złożony wniosek o dzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego pn. "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich", w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Celem projektu jest skuteczne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) oraz wydatkowanie środków Europejskiego Funduszu Rybackiego poprzez zapewnienie sprawnej pracy Stowarzyszeniu, promocję grupy i LSROR oraz aktywizację społeczności obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Projekt realizowany jest od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. i polega m.in. na organizacji bezpłatnych warsztatów, spotkań, szkoleń aktywizujących, organizacji bezpłatnych usług doradczych na rzecz mieszkańców, opracowaniu i druku materiałów informacyjnych, które udostępniane są bezpłatnie dla osób zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania.

W ramach projektu ponoszono następujące koszty: materiały biurowe, urządzenia i sprzęt biurowy, meble biurowe, wynagrodzenie pracowników biura oraz członków organów, podróży służbowych, usługi telekomunikacyjne, finansowo-księgowe, prawne, opracowania i druku materiałów informacyjnych, zewnętrznych doradców i ekspertów prowadzących szkolenia, organizacji szkoleń, warsztatów lub imprez (noclegi i wyżywienie dla uczestników), informatyczne, reklama i informacja w mediach, wynajem i sprzątanie pomieszczeń biurowych, opłaty notarialne, skarbowe i sądowe. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania ponosi Stowarzyszenie, które nie uzyska z tego tytułu żadnych przychodów. Stowarzyszenie nie jest "płatnikiem" podatku od towarów i nie figuruje w ewidencji VAT. W związku z realizacją zadania nie wystąpi sprzedaż opodatkowana, co skutkuje brakiem podstaw do odliczenia lub zwrotu podatku zawartego w fakturach dokumentujących realizację zadania. Projekt realizowany jest w dwóch etapach. Każdy z etapów kończy się złożeniem wniosku o płatność do instytucji wdrażającej - Urzędu Marszałkowskiego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy poniesiony przez Stowarzyszenie koszt podatku od towarów i usług, w przypadku przedmiotowej realizacji zadania może zostać w jakikolwiek sposób odliczony lub zwrócony.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie, na gruncie przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, nie przysługuje możliwość odzyskania w żaden sposób uiszczonego podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 392), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Natomiast przepisy rozdziału 5 powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Stowarzyszenie, nie będące podatnikiem podatku od towarów i usług, uzyskało dofinansowanie do projektu, którego celem jest skuteczne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich oraz zapewnienie sprawnej pracy Stowarzyszenia. Projekt realizowany jest od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. i polega m.in. na organizacji bezpłatnych warsztatów, spotkań, szkoleń aktywizujących, opracowaniu i druku materiałów informacyjnych, które udostępniane są bezpłatnie dla osób zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania.

Stowarzyszenie poniesie między innymi koszty związane z nabyciem materiałów biurowych, mebli biurowych, usług telekomunikacyjnych, finansowo-księgowych oraz prawnych, zewnętrznych doradców i ekspertów prowadzących szkolenia, organizacji szkoleń, warsztatów lub imprez (noclegi i wyżywienie dla uczestników. Nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż zakupy dokonane w ramach realizacji zadania nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych. Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwało prawo do otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o które się ubiega nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl